Menetlus : 2018/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0285/2018

Esitatud tekstid :

B8-0285/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 14/06/2018 - 7.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0266

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 259kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Gruusia ja olukorra kohta idanaabruses,

–  võttes arvesse 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet, mille sõlmimist vahendas EL ning millele kirjutasid alla Gruusia ja Venemaa Föderatsioon, ning 8. septembri 2008. aasta rakenduslepingut,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu vaatlusmissiooni lähetamist Gruusiasse 15. septembril 2008. aastal,

–  võttes arvesse oma 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(1),

–  võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruande kohta(2),

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, eelkõige 2017. aastal Brüsselis kokku lepitud ühisavaldust,

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ühisteatisi Euroopa naabruspoliitika (ENP) kohta, eriti 18. mai 2017. aasta aruannet läbivaadatud Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta (JOIN(2017)0018) ja 9. juuni 2017. aasta talituste ühist töödokumenti „Idapartnerlus – 20 tulemust 2020. aastaks: keskendumine peamistele prioriteetidele ja käegakatsutavatele tulemustele“ (SWD(2017)0300) ning 2016. aasta teatist Euroopa Liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta idanaabruses ja eelkõige oma 15. novembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust 2017. aasta novembri tippkohtumise eel(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et EL toetab kindlalt Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides;

B.  arvestades, et EL tegutseb endiselt kindlalt selle nimel, et leida Venemaa ja Gruusia konfliktile rahumeelne lahendus, mis on täielikus vastavuses rahvusvahelise õiguse alusnormide ja põhimõtetega;

C.  arvestades, et kümme aastat pärast Venemaa sõjalist agressiooni Gruusia vastu ja sissetungi Gruusiasse, mis toimus 2008. aasta augusti sõja ajal, jätkab Venemaa Föderatsioon endiselt ebaseaduslikku okupeerimist ja meetmete võtmist Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade de facto annekteerimiseks, õõnestades sellega rahvusvahelist õigust ja eeskirjadel põhinevat rahvusvahelist süsteemi;

D.  arvestades, et kümme aastat pärast Venemaa-Gruusia sõda rikub Venemaa Föderatsioon endiselt oma rahvusvahelisi kohustusi ja keeldub rakendamast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet;

E.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon tugevdab veelgi oma ebaseaduslikku sõjalist kohalolekut okupeeritud Gruusia aladel ja suurendab oma sõjalist võimekust ja sõjalisi õppusi ning destabiliseerib seeläbi tõsiselt kohapealset julgeolekuolukorda;

F.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon jätkab Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade isoleerimist ülejäänud riigist nn piiripunktide sulgemise ning okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamisega okupeeritud alade piiril või nn halduspiiril;

G.  arvestades, et seda piiri nihutatakse tasapisi, kuid järjekindlalt nn piiriõgvenduse raames sügavamale Thbilisi kontrolli all asuvale territooriumile ning mõnes kohas on see jõudnud väga lähedale elutähtsale taristule, näiteks kiirteedele ja gaasi torujuhtmetele;

H.  arvestades, et sajad tuhanded riigisisesed põgenikud ja pagulased, kes on mitme etnilise puhastuse laine tagajärjel Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladelt vägisi välja saadetud, on endiselt jäetud ilma põhiõigusest turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda;

I.  arvestades, et okupeeritud Gruusia aladel pannakse jätkuvalt toime inimõiguste (sealhulgas liikumis- ja elukohavabadus, õigus omandile ja õigus saada emakeelset haridust) ränkasid rikkumisi, ebaseaduslikke vabadusevõtmisi ja inimrööve;

J.  arvestades, et Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladel elavate inimeste intensiivne etniline diskrimineerimine jätkub endiselt;

K.  arvestades, et Gruusia riigisisesed põgenikud Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ja Davit Basharuli tapeti ebaseaduslikult Venemaa okupatsioonirežiimi poolt Suhhumis ja Tshinvalis võetud jõhkrate meetmete tagajärjel;

L.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon kui Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade üle tegeliku kontrolli teostaja on täielikult vastutav tõsiste inimõiguste rikkumiste eest ja ülimalt murettekitava kohapealse humanitaarolukorra eest;

M.  arvestades, et Venemaa Föderatsioon keeldub endiselt võimaldamast rahvusvahelistele inimõiguste olukorra vaatlejatele ja ELi vaatlusmissioonile juurdepääsu Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladele, mis kujutab endast ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe rikkumist, ning takistab seeläbi missiooni võimekust täita oma ülesannet täies ulatuses;

N.  arvestades, et 21. märtsil 2018. aastal võttis Gruusia parlament mõlema partei toetusel vastu resolutsiooni, mis käsitleb Venemaa Föderatsiooni poolt okupeeritud Abhaasia ja Tshinvali piirkonnas toime pandud ränkasid inimõiguste rikkumisi, ja Otkhozoria-Tatunashvili akti, millega nähti ette nn Otkhozoria-Tatunashvili nimekirja vastuvõtmine, millega nähti omakorda ette karistused isikutele, keda süüdistatakse või kes on süüdi mõistetud Gruusia kodanike mõrvas, röövis, piinamises ja ebainimlikus kohtlemises ning okupeeritud aladel niisuguste tegude toimepanijatele varjupaiga pakkumises;

1.  kordab, et suveräänsus, sõltumatus ja vaidluste rahumeelne lahendamine on Euroopa julgeolekukorra peamised põhimõtted; rõhutab, et Gruusia konfliktide lahendamine on ülimalt oluline kogu Euroopa mandri julgeoleku ja stabiilsuse suurendamiseks; on seisukohal, et need konfliktid ja Gruusia alade jätkuv okupeerimine võivad jätkuvalt ohustada teiste Euroopa riikide suveräänsust;

2.  toetab ka tulevikus kindlalt Gruusia suveräänsuse põhimõtet ja territoriaalset terviklikkust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; võtab teadmiseks, et ÜRO põhikirjas, 1975. aasta Helsingi lõppaktis ja OSCE 1990. aasta Pariisi hartas sätestatud põhimõtted moodustavad Euroopa mandril rahu tagamise nurgakivi;

3.  toetab Gruusia valitsuse poliitikat, millega püütakse leida konfliktile rahumeelne lahendus, sealhulgas 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkuleppe järgimisega, ühepoolse lubadusega loobuda jõu kasutamisest, Genfi rahvusvahelistel kõnelustel osalemisega ning eraldatud kogukondade lepitamise ja nendevahelise usalduse suurendamise alaste jõupingutuste tegemisega;

4.  nõuab praeguse ummikseisu kaotamist ja edusammude tegemist käegakatsutavate tulemuste saavutamiseks Genfi rahvusvaheliste kõneluste põhiküsimuste valdkonnas, sealhulgas jõu kasutamisest loobumise lubaduse kinnitamine ja rakendamine, rahvusvaheliste julgeolekumehhanismide loomine Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladel ning riigisiseste põgenike ja pagulaste tagasipöördumine, et saavutada kohapeal püsiv rahu ja julgeolek;

5.  tunneb heameelt Gruusia valitsuse uue rahualgatuse „Samm parema tuleviku suunas“ üle, mille eesmärk on parandada Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladel elavate inimeste humanitaar- ja sotsiaal-majanduslikke tingimusi ning edendada inimestevahelisi kontakte ja usalduse suurendamist eraldatud kogukondade vahel, kuid mõistab samal ajal hukka erimeelsusi tekitavad algatused, mis on kõnealuste eesmärkidega vastuolus, näiteks 2017. aasta nn rahvahääletuse, millega kiideti heaks Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia nimemuutus;

6.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles austama Gruusia suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning tühistama oma otsuse Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade nn sõltumatuse tunnustamise kohta ning mõlema piirkonna Venemaa ühtse tolliterritooriumiga de facto integreerimise kohta;

7.  nõuab väga tungivalt, et Venemaa Föderatsioon peaks kinni oma rahvusvahelistest kohustustest, rakendaks täielikult ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet oma sõjaliste jõudude Gruusia aladelt väljatoomisega ning võimaldaks ELi vaatlusmissioonile juurdepääsu Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladele kooskõlas missiooni ülesannetega;

8.  kutsub Venemaa Föderatsiooni üles lõpetama niisuguste okastraataedade ja muude kunstlike tõkete paigaldamise okupeeritud alade piiril, millega takistatakse tahtlikult inimestevahelisi kontakte ja isoleeritakse mõlema okupeeritud piirkonna elanikke;

9.  kutsub Venemaa Föderatsiooni kui tegeliku kontrolli teostajat üles tegema lõpu karistamatusele ja etniliste motiividega kuritegudele Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia aladel ning kaotama mis tahes tõkked, mis takistavad Gruusia riigisiseste põgenike Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria ja Davit Basharuli ebaseadusliku tapmise toimepanijate vastutusele võtmise tagamist;

10.  nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon kui tegeliku kontrolli teostaja lõpetaks okupeeritud Gruusia aladel inimõiguste rikkumised, liikumis- ja elukohavabaduse piiramise, etnilise diskrimineerimise ega rikuks enam õigust omandile ja emakeelsele haridusele;

11.  nõuab tungivalt, et Venemaa Föderatsioon võimaldaks riigisisestel põgenikel ja pagulastel turvaliselt ja väärikalt koju tagasi pöörduda ning tagaks kohapeal rahvusvaheliste inimõiguste olukorra jälgimise mehhanismide jaoks takistamatu juurdepääsu;

12.  kinnitab, et EL on kindlalt otsustanud suurendada veelgi oma rolli Venemaa-Gruusia konfliktile rahumeelse lahenduse leidmisel ning kasutada selleks tervikliku lähenemisviisi raames kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, kaasa arvatud Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja, tegevus Genfi rahvusvaheliste kõneluste kaaseesistujana, Euroopa Liidu vaatlusmissioon Gruusias ning mittetunnustamis- ja osalemispoliitika, ning nõuab, et kaalutaks ELi rolli jätkuvat suurendamist seoses abiga, mida pakutakse Gruusia ametivõimudele okupeeritud aladel inimõiguste rikkumiste toimepanijate suhtes kriminaalkaristuste rakendamisel;

13.  rõhutab, et rahvusvahelise kogukonna järjepidev ja kindel seisukoht Venemaa okupatsiooni- ja anneksioonipoliitika vastu on ainuke vahend, mis tagab Gruusias konflikti rahumeelse lahendamise ja ennetab naabruses sarnaste konfliktide teket; toonitab, et suurendada tuleb Venemaa ühist survestamist, et ta rakendaks ELi vahendatud 12. augusti 2008. aasta relvarahukokkulepet, eelkõige seoses Venemaa okupatsioonivägede väljaviimisega ning riigisiseste põgenike ja pagulaste tagasipöördumisega;

14.  kutsub ELi institutsioone üles võtma vastu lähenemisviisi, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi lähenemisviisiga ning liikmesriikide parlamentide poliitikaga, ning kasutama seejuures selgemaid ja täpsemaid termineid, et määratleda Venemaa agressioon Gruusias Venemaa Föderatsiooni poolse Gruusia Abhaasia ja Tshinvali piirkonna / Lõuna-Osseetia alade okupeerimisena;

15.  toetab kindlalt abi, mida EL annab Gruusiale suutlikkuse arendamiseks ja vastupanuvõime suurendamiseks, sealhulgas terrorismivastase võitluse, strateegilise kommunikatsiooni, küberkaitse ja julgeolekusektori reformi valdkonnas; nõuab, et eelseisvatel 2020. aasta järgsete Euroopa naabruspoliitikaks ette nähtud ELi rahastamisvahendite üle peetavatel läbirääkimistel võetaks nõuetekohaselt arvesse sellealaseid vajadusi;

16.  mõistab taas hukka propaganda, desinformatsiooni ja sotsiaalmeediasse infiltreerumise õõnestava poliitika, mille eesmärk on nõrgestada Gruusias demokraatiat ja ühiskonda, vähendades institutsioonide usaldust, manipuleerides avaliku arvamusega, levitades alusetuid kuulujutte, õhutades sotsiaalseid pingeid ja suurendades üldist usaldamatust meedia vastu; mõistab sellega seoses hukka Venemaa peetava infosõja, milles ta kasutab oma riigi kontrolli all olevaid meediakanaleid libauudiste tahtlikuks levitamiseks, et mõjutada sisepoliitikat ja õõnestada Euroopa integratsiooni protsesse;

17.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Gruusia valitsusele ja parlamendile ning Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile.

 

(1)

ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0493.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0440.

Viimane päevakajastamine: 13. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika