Menettely : 2018/2741(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0285/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0285/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 14/06/2018 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0266

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 327kWORD 70k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Georgian miehitetyistä alueista kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Euroopan parlamentti, joka

  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Georgiasta ja itäisen naapuruston tilanteesta,

  ottaa huomioon 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen, jonka välittäjänä toimi EU ja jonka Georgia ja Venäjän federaatio ovat allekirjoittaneet, ja 8. syyskuuta 2008 tehdyn täytäntöönpanosopimuksen,

  ottaa huomioon, että Georgiassa toteutettava Euroopan unionin tarkkailuoperaatio (EUMM) käynnistettiin 15. syyskuuta 2008,

  ottaa huomioon 21. tammikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja‑alaisista vapaakauppa-alueista(1),

  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosittaisesta kertomuksesta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta(2),

  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat ja erityisesti Brysselissä vuonna 2017 annetun yhteisen julkilausuman,

  ottaa huomioon komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon yhteiset tiedonannot Euroopan naapuruuspolitiikasta (ENP), erityisesti 18. toukokuuta 2017 julkaistun kertomuksen tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan täytäntöönpanosta (JOIN(2017)0018) ja 9. kesäkuuta 2017 julkaistun yhteisen valmisteluasiakirjan Eastern Partnership 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results(SWD(2017)0300), sekä vuonna 2016 julkaistun tiedonannon Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia,

  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa itäisen kumppanuuden tilanteesta ja erityisesti 15. marraskuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle itäisestä kumppanuudesta ennen marraskuussa 2017 pidettävää huippukokousta(3),

  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että unioni tukee vahvasti Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä;

B.  toteaa, että unionin sitoutuu edelleen Venäjän ja Georgian konfliktin rauhanomaiseen ratkaisuun, jossa sovelletaan kaikilta osin kansainvälisen oikeuden perusnormeja ja ‑periaatteita;

C.  toteaa, että kymmenen vuoden kuluttua siitä, kun Venäjän joukot hyökkäsivät Georgiaan elokuun 2008 sodassa, Venäjän federaatio jatkaa edelleen laitonta miehitystään ja toteuttaa toimia liittääkseen käytännössä itseensä Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin alueet / Etelä-Ossetian, mikä rapauttaa kansainvälistä oikeutta ja sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestelmää;

D.  toteaa, että kymmenen vuoden kuluttua Venäjän ja Georgian sodasta Venäjän joukot rikkovat edelleen kansainvälisiä velvoitteitaan ja kieltäytyvät panemasta täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta;

E.  toteaa, että Venäjän federaatio voimistaa edelleen laitonta sotilaallista läsnäoloaan Georgian miehitetyillä alueilla ja kasvattaa edelleen sotilaallista voimaansa ja lisää sotaharjoituksiaan; katsoo tämän horjuttavan vakavasti paikallista turvallisuustilannetta;

F.  toteaa, että Venäjä jatkaa Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueiden / Etelä‑Ossetian eristämistä muusta maasta, sillä se sulkee niin kutsuttuja ylityspisteitä ja pystyttää piikkilanka-aitoja ja muita keinotekoisia esteitä pitkin miehitysvyöhykkeen rajaa tai hallinnollista rajaa;

G.  toteaa, että kyseistä rajaa siirretään hitaasti mutta vääjäämättä yhä syvemmälle Tbilisin hallitsemalle alueelle; toteaa, että tämä rajanmääritystoimintanatunnettu prosessi hivuttautuu paikoin hyvin lähelle kriittistä infrastruktuuria, kuten moottoriteitä ja kaasuputkia;

H.  toteaa, että sadat tuhannet maan sisäiset pakolaiset ja muut pakolaiset on häädetty Georgialle kuuluvilta Abhasian ja Tshinvalin alueilta / Etelä-Ossetiasta useiden etnisten puhdistusten aaltojen seurauksena; toteaa, että näiltä ihmisiltä on riistetty heidän perusoikeutensa palata koteihinsa turvallisesti ja ihmisarvoisesti;

I.  toteaa, että Georgian miehitetyillä alueilla ilmenee edelleen räikeitä ihmisoikeusloukkauksia, joiden kohteena ovat myös liikkumisen ja asuinpaikan vapaus ja oikeus omaisuuteen ja oikeus saada opetusta omalla kielellään ja joihin kuuluu pidätyksiä ja sieppauksia;

J.  toteaa, että Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueiden / Etelä-Ossetian georgialaisväestö joutuu yhä kokemaan voimakasta etnisyyteen perustuvaa syrjintää;

K.  toteaa, että maan sisäiset pakolaiset Artšil Tatunašvili, Giga Othozoria ja Davit Bašaruli tapettiin laittomasti Venäjän miehityshallinnon raaan toiminnan tuloksena Suhumissa ja Tshinvalissa;

L.  toteaa, että koska Georgialle kuuluvat Abhasian ja Tshinvalin alueet /Etelä-Ossetia ovat käytännössä Venäjän federaation valvonnassa, Venäjän federaatio kantaa täyden vastuun lukuisista ihmisoikeusloukkauksista ja paikallisesta erittäin huolestuttavasta humanitaarisesta tilanteesta;

M.  toteaa, että Venäjän federaatio epää yhä kansainvälisiltä ihmisoikeustarkkailijoilta ja EUMM:ltä pääsyn Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin alueille / Etelä‑Ossetiaan ja loukkaa siten EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehtyä tulitaukosopimusta; toteaa tämän haittaavan operaation mahdollisuuksia hoitaa kaikki tehtävänsä;

N.  toteaa, että Georgian parlamentissa hyväksyttiin 21. maaliskuuta 2018 kahden puolueen tuella päätöslauselma, joka koskee Venäjän federaation räikeitä ihmisoikeusloukkauksia miehitetyillä Abhasian ja Tshinvalin alueilla, ja niin kutsuttu Othozorian ja Tatunašvilin laki; toteaa, että näin saatiin valtuudet hyväksyä niin kutsuttu Othozorian ja Tatunašvilin luettelo, jonka tarkoituksena on asettaa seuraamuksia henkilöille, joita on syytetty ja tuomittu Georgian kansalaisten murhaamisesta, sieppaamisesta, kidutuksesta ja epäinhimillisestä kohtelusta, tai jotka antavat turvaa niille, jotka ovat syyllistyneet tällaisiin tekoihin miehitetyillä alueilla;

1.  toteaa jälleen kerran, että Euroopan turvallisuusjärjestyksen pääperiaatteita ovat itsemääräämisoikeus, itsenäisyys ja kiistojen rauhanomainen ratkaiseminen; korostaa, että Georgian konfliktien ratkaiseminen on olennaista, jotta voidaan parantaa koko Euroopan mantereen turvallisuutta ja vakautta; katsoo, että nämä konfliktit ja Georgian alueiden jatkuva miehitys muodostavat edelleen mahdollisen uhan Euroopan muiden maiden itsemääräämisoikeudelle;

2.  tukee edelleen vahvasti Georgian itsemääräämisoikeuden periaatetta ja maan alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä; toteaa, että YK:n peruskirjaan, vuoden 1975 Helsingin päätösasiakirjaan ja Etyjin vuoden 1990 Pariisin peruskirjaan kirjatut periaatteet ovat Euroopan mantereen rauhan kulmakiviä;

3.  kannattaa Georgian hallituksen politiikkaa, jossa pyritään konfliktin rauhanomaiseen ratkaisemiseen ja johon kuuluu 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen noudattaminen, yksipuolinen voimankäytöstä pidättymistä koskeva lupaus, osallistuminen Geneven kansainvälisiin keskusteluihin ja osallistuminen jakaantuneiden yhteisöjen välisiin sovittelu- ja rauhanrakennuspyrkimyksiin;

4.  edellyttää paikallisen kestävän rauhan ja turvallisuuden aikaansaamiseksi, että nykyinen lukkiutunut tilanne puretaan ja että edistytään konkreettisten tulosten aikaansaamisessa, kun käsitellään Geneven kansainvälisten keskustelujen ydinkysymyksiä, joihin kuuluvat esimerkiksi voimankäytöstä pidättymistä koskevan sitoumuksen vahvistaminen ja täytäntöönpano, kansainvälisten turvallisuusmekanismien perustaminen Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin alueille /Etelä-Ossetiaan sekä maan sisäisten pakolaisten ja muiden pakolaisten paluu;

5.  pitää myönteisenä Georgian hallituksen uutta rauhanaloitetta Askel kohti parempaa tulevaisuutta, jonka tarkoituksena on parantaa Georgialle kuuluvilla Abhasian ja Tshinvalin alueilla / Etelä-Ossetiassa asuvien ihmisten humanitaarisia ja sosioekonomisia olosuhteita ja edistää ihmisten välisiä yhteyksiä ja luottamuksen rakentamista jakautuneiden yhteisöjen välillä; tuomitsee näiden tavoitteiden kanssa vastakkaiset jakaantumista lisäävät aloitteet, kuten vuonna 2017 järjestetyn niin kutsutun kansanäänestyksen, jossa hyväksyttiin Tshinvalin/Etelä-Ossetian alueen nimenmuutos;

6.  kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan Georgian itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä ja pyörtämään päätöksensä, jolla tunnustettiin Georgialle kuuluvien Abhasian ja Tshinvalin alueiden / Etelä-Ossetian niin kutsuttu itsenäisyys sekä käytännössä liitettiin kumpikin näistä alueista Venäjän omaan tullialueeseen;

7.  kehottaa painokkaasti Venäjän federaatiota noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja panemaan täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen kaikilta osin siten, että se vetää sotilasjoukkonsa Georgian alueelta ja sallii EUMM:lle pääsyn Georgialle kuuluville Abhasian ja Tshinvalin alueille / Etelä‑Ossetiaan kyseisen operaation toimeksiannon mukaisesti;

8.  kehottaa Venäjän federaatiota lopettamaan piikkilanka-aitojen ja muiden keinotekoisten esteiden pystyttämisen pitkin miehitysvyöhykkeen rajaa, koska nämä rakennelmat haittaavat ihmisten välisiä yhteyksiä ja eristävät kummankin miehitetyn alueen väestön;

9.  kehottaa Venäjän federaatiota, jonka valvonnassa alue käytännössä on, lopettamaan rankaisemattomuuden ja etnisyyteen perustuvat rikokset Georgialle kuuluvilla Abhasian ja Tshinvalin alueilla / Etelä-Ossetiassa; kehottaa lisäksi poistamaan kaikki esteet siltä, että kyetään varmistamaan, että maan sisäisten pakolaisten Artšil Tatunašvilin, Giga Othozorian ja Davit Bašarulin laittomiin surmiin syyllistyneet joutuvat oikeuteen;

10.  kehottaa Venäjän federaatiota, jonka valvonnassa alue käytännössä on, lopettamaan ihmisoikeusloukkaukset, liikkumista ja asuinpaikkaa koskevan vapauden rajoittamisen, etnisyyteen perustuvan syrjinnän sekä omaisuutta koskevan oikeuden ja omalla kielellä annettavaa opetusta koskevan oikeuden loukkaamisen Georgian miehitetyillä alueilla;

11.  kehottaa Venäjän federaatiota sallimaan, että maan sisäiset pakolaiset ja muut pakolaiset voivat palata koteihinsa vapaasti ja ihmisarvoisesti, ja takaamaan, että kansainväliset ihmisoikeuksien tarkkailumekanismit pääsevät esteettömästi paikalle;

12.  vahvistaa EU:n antaman vahvan sitoumuksen lisätä rooliaan Venäjän ja Georgian välisen konfliktin rauhanomaisessa ratkaisemisessa käyttäen kaikkia sen käytettävissä olevia välineitä osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa, mukaan lukien Etelä‑Kaukasusta ja Georgian kriisiä käsittelevä EU:n erityisedustaja, sen asema Geneven kansainvälisten neuvottelujen yhteispuheenjohtajana, EUMM Georgiassa sekä EU:n tunnustamattomuus- ja lähentymispolitiikka; edellyttää, että harkitaan EU:n roolin vahvistamista entisestään siten, että avustetaan Georgian viranomaisia näiden asettaessa rikosoikeudellisia seuraamuksia niille, jotka ovat syyllistyneet ihmisoikeusloukkauksiin miehitetyillä alueilla;

13.  korostaa, että Georgian konfliktin rauhanomainen ratkaiseminen ja vastaavien konfliktien ehkäiseminen naapurustossa kyetään varmistamaan vain siten, että kansainvälinen yhteisö vastustaa yhtenäisesti ja päättäväisesti Venäjän miehityspolitiikkaa ja muiden alueiden itseensä liittämisen politiikkaa; korostaa, että Venäjään kohdistettavaa yhteistä painetta on lisättävä, jotta maa panisi täytäntöön EU:n välityksellä 12. elokuuta 2008 tehdyn tulitaukosopimuksen ja erityisesti vetäisi miehitysjoukkonsa pois ja sallisi maan sisäisten pakolaisten ja muiden pakolaisten paluun;

14.  kehottaa unionin toimielimiä hyväksymään lähestymistavan, joka on johdonmukainen Euroopan parlamentin lähestymistavan ja jäsenvaltioiden kansallisten parlamenttien politiikan kanssa ja jossa käytetään selkeämpiä ja täsmällisempiä ilmauksia Venäjän Georgiaan kohdistamasta aggressiosta siten, että Venäjän federaation todetaan miehittävän Georgialle kuuluvia Abhasian ja Tshinvalin alueita / Etelä-Ossetiaa;

15.  kannattaa vahvasti sitä, että EU auttaa Georgiaa valmiuksien kehittämisessä ja kestokyvyn vahvistamisessa muun muassa terrorismin torjunnan, strategisen viestinnän, kyberpuolustuksen ja turvallisuusalan uudistamisen saralla; edellyttää, että tämä otetaan asianmukaisesti huomioon käytäessä neuvotteluja Euroopan naapuruuspolitiikkaan kohdennettavista EU:n rahoitusvälineistä vuoden 2020 jälkeen;

16.  tuomitsee jälleen kerran turvallisuutta horjuttavan propagandan, disinformaation ja sosiaaliseen mediaan soluttautumisen, joilla pyritään heikentämään Georgian demokratiaa ja yhteiskuntaa siten, että turmellaan instituutioiden maine, manipuloidaan yleistä mielipidettä, levitetään perättömiä väitteitä, lietsotaan yhteiskunnallisia jännitteitä ja kylvetään yleistä epäluottamusta tiedotusvälineitä kohtaan; tuomitsee tässä yhteydessä Venäjän harjoittaman informaatiosodankäynnin, jossa valtion valvonnassa olevia tiedotusvälineitä käytetään perättömien uutisten tahalliseen levittämiseen, jotta voidaan vaikuttaa maiden sisäiseen politiikkaan ja vesittää Euroopan yhdentymisprosesseja;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Georgian hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

(1)

EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0493.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0440.

Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö