Postopek : 2018/2741(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0285/2018

Predložena besedila :

B8-0285/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0266

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 407kWORD 83k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.683v01-00
 
B8-0285/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))


Victor Boştinaru, Clare Moody v imenu skupine S&D

Resolucija Evropskega parlamenta o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji  (2018/2741(RSP))  
B8-0285/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Gruziji in razmerah v vzhodnem sosedstvu;

–  ob upoštevanju sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, ki sta ga ob posredovanju Evropske unije podpisali Gruzija in Ruska federacija, ter sporazuma o izvajanju z dne 8. septembra 2008,

–  ob upoštevanju napotitve nadzorne misija Evropske unije v Gruzijo 15. septembra 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike(2),

–  ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, zlasti tiste, dogovorjene leta 2017 v Bruslju,

–  ob upoštevanju skupnih sporočil Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje o evropski sosedski politiki, zlasti poročila z dne 18. maja 2017 o izvajanju pregleda evropske sosedske politike (JOIN(2017)0018), skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z dne 9. junija 2017 z naslovom Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (Vzhodno partnerstvo – 20 ciljev do leta 2020: osredotočanje na ključne prednostne naloge in oprijemljive rezultate) (SWD(2017)0300), pa tudi sporočila iz leta 2016 o globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v vzhodnem sosedstvu in zlasti svojega priporočila z dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 2017(3),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU odločno podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja;

B.  ker ostaja EU odločno zavezana mirni rešitvi spora med Rusijo in Gruzijo ob popolnem spoštovanju temeljnih norm in načel mednarodnega prava;

C.  ker Ruska federacija deset let po vojaškem napadu in invaziji na Gruzijo med vojno avgusta 2008 še vedno nezakonito zaseda gruzijska ozemlja v Abhaziji in Južni Osetiji in si prizadeva za njihovo dejansko priključitev, s tem pa spodkopava mednarodno pravo in mednarodni sistem, ki temelji na pravilih;

D.  ker Ruska federacija deset let po vojni med Rusijo in Gruzijo še vedno krši svoje mednarodne obveznosti in noče izvajati sporazuma o premirju, ki ga je ob posredovanju EU podpisala 12. avgusta 2008;

E.  ker Ruska federacija še vedno krepi svojo nezakonito vojaško prisotnost na zasedenih gruzijskih ozemljih, kopiči svoje enote in vse pogosteje izvaja vojaške vaje, s čimer resno destabilizira varnostne razmere na terenu;

F.  ker si Ruska federacija še vedno prizadeva osamiti Abhazijo in Južno Osetijo od preostalega dela države, tako da zapira mejne prehode, namešča ograje iz bodeče žice in druge umetne pregrade okoli zasedenega območja ter še podaljšuje administrativno mejno črto;

G.  ker se ta meja pri t. i. postavljanju meja počasi a vztrajno pomika na ozemlje pod nadzorom Tbilisija in je na nekaterih mestih že precej blizu kritične infrastrukture, kot so avtoceste in plinovodi;

H.  ker se več sto tisočim notranje razseljenim osebam in beguncem, ki so bili v več valih etničnega čiščenja prisiljeni zapustiti gruzijska ozemlja v Abhaziji in Južni Osetiji, še naprej odreka temeljna pravica do varne in dostojne vrnitve domov;

I.  ker se v zasedenih gruzijskih regijah hudo kršijo človekove pravice, tudi pravica do svobodnega gibanja in prebivanja, lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku, ter se še vedno dogajajo nezakonita pridržanja in ugrabitve;

J.  ker je gruzijsko prebivalstvo na gruzijskih ozemljih Abhazije in Južne Osetije še naprej tarča hude diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti;

K.  ker je ruski okupacijski režim v Sohumiju in Chinvaliju v okrutnih dejanjih nezakonito ubil gruzijske notranje razseljene osebe Arčila Tatunašvilija, Gigo Othozorio in Davita Bašarulija;

L.  ker Ruska federacija kot sila, ki izvršuje dejanski nadzor nad gruzijskima ozemljema Abhazijo in Južno Osetijo, nosi vso odgovornost za grobe kršitve človekovih pravic in skrajno skrb vzbujajoče humanitarne razmere na terenu;

M.  ker Ruska federacija mednarodnim opazovalcem za področje človekovih pravic in nadzorni misiji EU še vedno ne dovoli vstopa na gruzijski ozemlji Abhazijo in Južno Osetijo, s čimer krši sporazum o premirju z dne 12. avgusta 2008, pri katerem je posredovala EU, zato misija svoje naloge ne more v celoti opraviti;

N.  ker je gruzijski parlament 21. marca 2018 ob podpori obeh strank sprejel resolucijo o grobi kršitvi človekovih pravic s strani Ruske federacije na zasedenih ozemljih Abhazije in Južne Osetije ter Othozoria-Tatunašvilijev zakon, s katerim je bil izdan mandat za oblikovanje Othozoria-Tatunašvilijevega seznama predvidenih sankcij zoper osebe, obtožene ali obsojene umora, ugrabitve, mučenja in nečloveškega ravnanja gruzijskih državljanov ter nudenja zaščite storilcem takih dejanj na zasedenih ozemljih;

1.  poudarja, da so suverenost, neodvisnost in miroljubno reševanje sporov temeljna načela evropskega varnostnega reda; prav tako poudarja, da je rešitev konflikta v Gruziji bistvenega pomena za povečanje varnosti in stabilnosti vse evropske celine; meni, da bi utegnili ti konflikti in vztrajna okupacija gruzijskega ozemlja tudi v prihodnje ogrožati suverenost drugih evropskih držav;

2.  še naprej odločno podpira načelo suverenosti in ozemeljske celovitosti Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja; priznava, da so načela iz Ustanovne listine Združenih narodov, Helsinške sklepne listine iz leta 1975 ter Pariške listine OVSE iz leta 1990 temelji za mir na evropski celini;

3.  podpira politiko gruzijske vlade, ki poskuša doseči miroljubno rešitev spora, tudi z upoštevanjem sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, enostransko zavezo o neuporabi sile, sodelovanjem v mednarodnih razpravah v Ženevi ter sodelovanjem pri prizadevanjih za spravo in vzpostavljanje zaupanja med sprtima skupnostma;

4.  poziva k premiku s trenutne mrtve točke in naj se pri osrednjih temah mednarodnih razprav v Ženevi dosežejo oprijemljivi rezultati, tudi v zvezi s potrditvijo in izvajanjem zaveze o neuporabi sile, vzpostavitvijo mednarodnih varnostnih mehanizmov na gruzijskem ozemlju Abhazije in Južne Osetije ter vrnitvijo notranje razseljenih oseb in beguncev, da bi na tem območju dosegli trajni mir in varnost;

5.  pozdravlja novo mirovno pobudo gruzijske vlade z naslovom „Korak k boljši prihodnosti“, katere cilj je izboljšati humanitarne in socialno-ekonomske razmere prebivalcev gruzijskih ozemelj Abhazije in Južne Osetije ter spodbujati medosebne stike in krepiti zaupanje med sprtima skupnostma, obenem pa obsoja razdiralne pobude, ki so v nasprotju s temi cilji, kot je tako imenovan referendum leta 2017 o spremembi imena Južne Osetije;

6.  poziva Rusko federacijo, naj spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter prekliče svojo odločitev o priznanju tako imenovane neodvisnosti gruzijskih ozemelj Abhazije in Južne Osetije ter dejansko vključitev obeh regij v enotno rusko carinsko območje;

7.  odločno poziva Rusko federacijo, naj izpolni svoje mednarodne obveznosti, naj v celoti izvaja sporazum o premirju, ki ga je ob posredovanju EU podpisala 12. avgusta 2008, in umakne svoje vojaške sile z ozemlja Gruzije ter naj dovoli nadzorni misiji EU dostop na gruzijska ozemlja Abhazije in Južne Osetije v skladu z njenim mandatom;

8.  poziva Rusko federacijo, naj preneha nameščati ograje iz bodeče žice in druge umetne ovire vzdolž okupacijske črte, s katerimi namerno onemogoča medosebne stike in želi osamiti prebivalce obeh zasedenih regij;

9.  poziva Rusko federacijo kot silo, ki ima dejanski nadzor nad ozemljem, naj konča nekaznovanost in etnično motivirane zločine na gruzijskih ozemljih Abhazije in Južne Osetije, prav tako pa naj odpravi vse ovire in zagotovi, da bodo storilci, ki so nezakonito ubili gruzijske notranje razseljene osebe Arčila Tatunašvilija, Gigo Othozorio in Davita Bašarulija, privedeni pred sodišče;

10.  poziva Rusko federacijo kot silo, ki ima dejanski nadzor nad ozemljem, naj preneha kršiti človekove pravice, omejevati svobodo gibanja in prebivanja, izvajati diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti ter kršiti pravico do lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku na zasedenih gruzijskih ozemljih;

11.  poziva Rusko federacijo, naj omogoči varno in dostojanstveno vrnitev notranje razseljenih oseb in beguncev na njihove domove in na terenu zagotovi neoviran dostop mednarodnim mehanizmom za spremljanja razmer na področju človekovih pravic;

12.  potrjuje, da si EU odločno prizadeva dodatno okrepiti vlogo v miroljubnem reševanju konflikta med Rusijo in Gruzijo, pri tem pa v sklopu celovitega pristopa uporablja vse instrumente, ki so ji na voljo, tudi pomoč posebnega predstavnika za Južni Kavkaz in krizo v Gruziji, vpliv zaradi sopredsedovanja mednarodnim pogovorom v Ženevi, nadzorno misijo EU v Gruziji ter politiko nepriznavanja in sodelovanja, ter poziva k razmisleku o okrepitvi vloge EU, da bi gruzijskim organom pomagala pri izvajanju kazenskih sankcij zoper kršilce človekovih pravic na zasedenih ozemljih;

13.  poudarja, da mora mednarodna skupnost dosledno in odločno nastopiti proti ruski politiki okupacije in priključitve, saj se lahko samo tako zagotovi mirno rešitev konflikta v Gruziji in prepreči podobne konflikte v sosedstvu; poudarja, da je treba okrepiti kolektivni pritisk na Rusijo, da bo izvajala sporazum o premirju, ki ga je ob posredovanju EU podpisala 12. avgusta 2008, zlasti glede umika ruskih okupacijskih sil in vrnitve notranje razseljenih oseb in beguncev;

14.  poziva institucije EU, naj sprejmejo pristop, ki bo skladen s pristopom Parlamenta in politikami nacionalnih parlamentov držav članic ter naj rusko agresijo v Gruziji bolj jasno in natančno opredelijo kot rusko okupacijo gruzijskih ozemelj Abhazije in Južne Osetije;

15.  odločno podpira pomoč EU Gruziji pri izgradnji zmogljivosti in krepitvi odpornosti, tudi na v boju proti terorizmu, pri strateški komunikaciji, kibernetski obrambi in reformi varnostnega sektorja; poziva, naj se v prihodnjih pogajanjih o finančnih instrumentih EU, ki bodo po letu 2020 namenjeni evropski sosedski politiki, ustrezno upoštevajo potrebe v zvezi s tem;

16.  ponovno obsoja uničevalne propagandne politike, lažne informacije in zlorabe družbenih medijev, namenjene oslabitvi demokracije in družbe v Gruziji, in sicer z diskreditacijo institucij, manipulacijami javnega mnenja, širjenjem lažnih informacij, podpihovanjem socialnih napetosti ter spodbujanjem splošnega nezaupanja v medije; v zvezi s tem obsoja informacijsko vojskovanje, ki ga izvaja Rusija, in njeno uporabo državnih medijev za načrtno širjenje lažnih novic, da bi vplivala na notranjo politiko in spodkopavala proces evropskega povezovanja;

17.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Gruzije ter vladi in parlamentu Ruske federacije.

(1)

UL C 11, 12.1.2018, str. 82.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0493.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0440.

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov