Förslag till resolution - B8-0285/2018Förslag till resolution
B8-0285/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Victor Boştinaru, Clare Moody för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0275/2018

Förfarande : 2018/2741(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0285/2018
Ingivna texter :
B8-0285/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8-0285/2018

Europaparlamentets resolution om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen

(2018/2741(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Georgien och situationen i det östra grannskapet,

  med beaktande av det avtal om eldupphör av den 12 augusti 2008 som undertecknades av Georgien och Ryssland efter medling av EU samt genomförandeavtalet av den 8 september 2008,

  med beaktande av utplaceringen av EU:s övervakningsuppdrag (EUMM) i Georgien den 15 september 2008,

  med beaktande av sin resolution av den 21 januari 2016 om associeringsavtalen/de djupgående och omfattande frihandelsområdena med Georgien, Moldavien och Ukraina[1],

  med beaktande av sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken[2],

  med beaktande av de gemensamma förklaringarna från toppmötena inom det östliga partnerskapet, särskilt den som man enades om i Bryssel 2017,

  med beaktande av Europeiska kommissionens och Europeiska utrikestjänstens meddelanden om den europeiska grannskapspolitiken, särskilt rapporten av den 18 maj 2017 om genomförandet av översynen av den europeiska grannskapspolitiken (JOIN(2017)0018) och det gemensamma arbetsdokumentet av den 9 juni 2017 Eastern Partnership 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017)0300) samt 2016 års meddelande om en global strategi för Europeiska unionens utrikes- och säkerhetspolitik,

  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i det östra grannskapet, särskilt sin rekommendation av den 15 november 2017 till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om det östliga partnerskapet inför toppmötet i november 2017[3],

  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU stöder helhjärtat Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser.

B.  EU lägger fortsatt stor vikt vid uppnåendet av en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien i fullständig överensstämmelse med grundläggande folkrättsliga normer och principer.

C.  Tio år efter Rysslands militära angrepp mot och invasion av Georgien under kriget i augusti 2008 fortsätter Ryssland sin olagliga ockupation och vidtar åtgärder i riktning mot en faktisk annektering av de georgiska regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, och undergräver därmed internationell rätt och det regelbaserade internationella systemet.

D.  Tio år efter det rysk-georgiska kriget fortsätter Ryssland att bryta mot sina internationella förpliktelser och vägrar att genomföra det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008.

E.  Ryssland förstärker ytterligare sin olagliga militära närvaro i Georgiens ockuperade territorier och ökar den militära upptrappningen och militärövningarna, vilket allvarligt destabiliserar säkerhetsläget på plats.

F.  Ryssland fortsätter att isolera de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien från resten av landet genom att stänga de så kallade gränsövergångar och resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder längsmed ockupationslinjen eller den administrativa gränslinjen.

G.  Denna linje flyttas sakta men säkert längre in i det Tbilisikontrollerade territoriet genom en process som kallas gränsuppbyggnadoch på vissa ställen kommer man mycket nära kritisk infrastruktur såsom motorvägar och gasledningar.

H.  Hundratusentals internflyktingar och flyktingar, som utvisats med tvång från de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien som en följd av flera vågor av etnisk rensning, är fortfarande berövade sin grundläggande rätt att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem.

I.  De grova kränkningarna av de mänskliga rättigheterna, inbegripet rätten till rörelse- och uppehållsfrihet, rätten till egendom och rätten till tillgång till utbildning på modersmålet, och olagliga frihetsberövanden och kidnappningar fortsätter att äga rum i de ockuperade områdena i Georgien.

J.  Den georgiska befolkningen som bor i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien fortsätter att vara föremål för intensiv diskriminering på grund av etniskt ursprung.

K.  De georgiska internflyktingarna Arjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli dödades olagligt till följd av brutala handlingar som begicks av den ryska ockupationsmakten i Suchumi och Tschinvali.

L.  Ryssland, som utövar faktisk kontroll över de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, bär hela ansvaret för de allvarliga människorättskränkningarna och den ytterst oroande humanitära situationen på plats.

M.  Ryssland fortsätter att neka tillträde för internationella människorättsövervakare och EU:s övervakningsuppdrag (EUMM) till de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, vilket står i strid med det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, och därmed försvåras möjligheterna för EUMM att utföra sitt uppdrag fullt ut.

N.  Resolutionen om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de ockuperade regionerna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien och Otchozoria‑Tatunasjvili‑akten, vilka antogs den 21 mars 2018 av det georgiska parlamentet med stöd av de båda partierna, gav ett mandat för antagande av en Otchozoria-Tatunasjvili-förteckningmed överväganden av sanktioner mot personer som anklagats och dömts för mord på och bortförande, tortyr och omänsklig behandling av georgiska medborgare, samt mot personer som gett en fristad åt gärningsmän som begått sådana handlingar i de ockuperade regionerna.

1.  Europaparlamentet betonar att självständighet, oberoende och en fredlig konfliktlösning är centrala principer för den europeiska säkerhetsordningen. Parlamentet betonar att en lösning på konflikterna i Georgien är avgörande för att öka säkerheten och stabiliteten på hela den europeiska kontinenten. Parlamentet anser att dessa konflikter och den varaktiga ockupationen av georgiska territorier fortfarande utgör är ett potentiellt hot mot andra europeiska länders suveränitet.

2.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för principen om suveränitet och Georgiens territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser. Parlamentet erkänner att de principer som fastställs i FN-stadgan, Helsingforsslutakten från 1975 och 1990 års OSSE-stadga från Paris utgör hörnstenarna för fred på den europeiska kontinenten.

3.  Europaparlamentet stöder den georgiska regeringens politik genom vilken man strävar efter att uppnå en fredlig lösning på konflikten, bland annat genom efterlevnad av avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, det ensidiga åtagandet att inte använda våld, medverkan i de internationella diskussionerna i Genève och engagemanget för försoning och förtroendeskapande mellan splittrade befolkningsgrupper.

4.  Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att bryta det rådande dödläget och framsteg för att uppnå konkreta resultat när det gäller kärnfrågorna för de internationella diskussionerna i Genève, bland annat erkännandet och genomförandet av åtagandet att inte använda våld, upprättandet av internationella säkerhetsmekanismer i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien samt internflyktingars och flyktingars återvändande, i syfte att uppnå varaktig fred och säkerhet på plats.

5.  Europaparlamentet välkomnar den georgiska regeringens nya initiativ för fred med titeln Ett steg mot en bättre framtid, som syftar till att förbättra de humanitära och socioekonomiska förhållandena för personer som är bosatta i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, och till att främja kontakter mellan människor och bygga upp förtroendet mellan splittrade befolkningsgrupper. Parlamentet fördömer samtidigt splittrande initiativ som står i strid med dessa mål, såsom den så kallade folkomröstningen 2017 genom vilken en namnändring av Tschinvaliregionen/Sydossetien godkändes.

6.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att respektera Georgiens suveränitet och territoriella integritet inom landets internationellt erkända gränser och upphäva sitt beslut om erkännandet av det så kallade oberoendet för de georgiska territorierna Abchazien och Tskhnivaliregionen/Sydossetien och den faktiska integreringen av de båda regionerna i det ryska tullområdet.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland att respektera sina internationella förpliktelser, fullt ut genomföra det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008 genom att dra tillbaka sina militära styrkor från georgiskt territorium, samt tillåta EUMM tillträde till de georgiska regionerna Abchazien och Tskhnivaliregionen/Sydossetien i enlighet med dess mandat.

8.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att upphöra med att resa taggtrådsstängsel och andra konstgjorda hinder längsmed ockupationslinjen, vilket avsiktligt hindrar kontakter människor emellan och isolerar befolkningen i de båda ockuperade regionerna.

9.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen, att få ett slut på strafflösheten och etniskt motiverade brott i de georgiska territorierna Abchazien och Tschinvaliregionen/Sydossetien, samt att undanröja eventuella hinder för att se till att de som är skyldiga till att de georgiska internflyktingarna Artjil Tatunasjvili, Giga Otchozoria och Davit Basjaruli olagligt berövats livet ställs inför rätta.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Ryssland, som är den makt som utövar den faktiska kontrollen, att upphöra med sina kränkningar av de mänskliga rättigheterna, sina begränsningar av rörelse- och uppehållsfriheten, sin diskriminering på grund av etniskt ursprung och sitt åsidosättande av rätten till egendom och utbildning på modersmålet i de ockuperade territorierna i Georgien.

11.  Europaparlamentet vädjar till Ryssland att göra det möjligt för internflyktingar och flyktingar att på ett säkert och värdigt sätt återvända till sina hem och säkerställa ett obehindrat tillträde på plats för internationella övervakningsmekanismer för mänskliga rättigheter.

12.  Europaparlamentet bekräftar EU:s starka åtagande att ytterligare stärka sin roll för att nå en fredlig lösning på konflikten mellan Ryssland och Georgien genom att använda alla de instrument som den har till sitt förfogande som ett led i en övergripande strategi, däribland EU:s särskilda representant för Sydkaukasien och krisen i Georgien, dess medordförandeskap vid de internationella diskussionerna i Genève, EUMM i Georgien och politiken om icke-erkännande och dialog, och anser att man bör överväga möjligheten att ytterligare stärka EU:s roll genom att bistå de georgiska myndigheterna vid genomförandet av straffrättsliga påföljder mot förövarna av brott mot de mänskliga rättigheterna i de ockuperade territorierna.

13.  Europaparlamentet betonar att det internationella samfundet måste inta en konsekvent och bestämd hållning mot Rysslands ockupations- och annekteringspolitik eftersom det är det enda sättet att säkerställa en fredlig lösning på konflikten i Georgien och förebygga liknande konflikter i grannskapet. Parlamentet betonar behovet av att intensifiera det kollektiva trycket på Ryssland att genomföra det EU-frammedlade avtalet om eldupphör av den 12 augusti 2008, framför allt när det gäller tillbakadragandet av de ryska ockupationsstyrkorna och internflyktingars och flyktingars återvändande.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att anta en strategi som är förenlig med Europaparlamentets och den politik som förs av de nationella parlamenten i medlemsstaterna genom att använda tydligare och mer exakta termer för att definiera Rysslands aggression i Georgien som Ryska federationens ockupation av de georgiska territorierna Abchazien och Tskhinvaliregionen/Sydossetien.

15.  Europaparlamentet stöder helt och fullt EU:s stöd till Georgien för förkapacitetsuppbyggnad och främjande av motståndskraft, även på områden som rör terrorismbekämpning, strategisk kommunikation, it-försvar och reformer inom säkerhetssektorn. Parlamentet begär att de kommande förhandlingarna om EU:s finansiella instrument efter 2020 för den europeiska grannskapspolitiken tar vederbörlig hänsyn till de behov som finns i detta avseende.

16.  Europaparlamentet upprepar sitt fördömande av den omstörtande politik som omfattar propaganda, desinformation och infiltration av sociala medier och som syftar till att försvaga demokratin och samhället i Georgien genom misskreditering av institutioner, manipulering av den allmänna opinionen, spridning av falska berättelser, ökande av sociala spänningar och främjande av en allmän misstro mot medierna. Parlamentet fördömer i detta sammanhang det informationskrig som förs av Ryssland, som utnyttjar sina statskontrollerade mediekanaler för att avsiktligt sprida falska nyheter i syfte att påverka inrikespolitiken och underminera den europeiska integrationsprocessen.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Georgiens regering och parlament samt Ryska federationens regering och parlament.

Senaste uppdatering: 13 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy