Διαδικασία : 2018/2614(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0299/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0299/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0265

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 461kWORD 52k
11.6.2018
PE621.697v01-00
 
B8-0299/2018

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας Θάλασσας  (C(2018) 1194 – 2018/2614(DEA))


Alain Cadec εξ ονόματος της Επιτροπής Αλιείας

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας Θάλασσας  (C(2018) 1194 – 2018/2614(DEA))  
B8‑0299/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018) 01194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ(1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 46 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/118 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για τα θαλάσσια ύδατα το αργότερο μέχρι το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική)(3), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού 1380/2013 απαιτείται να συμβάλει η ΚΑΠ στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), στα συμπεράσματα της συναφούς επιστημονικής της γνωμοδότησης(4), εξέφρασε διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων για προστατευόμενα είδη και οικοτόπους και για την ακεραιότητα του βυθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις αιτιολογικές σκέψεις του υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΟΕΑ, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, σημείωσε επίσης ότι τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την εν λόγω αλιευτική δραστηριότητα, επί των οποίων βασίζονται τα προτεινόμενα μέτρα, αφορούν το 2010-2012 και θα μπορούσαν, συνεπώς, να είναι παρωχημένα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μη προσδιορισμένος αριθμός σκαφών που θα καλύπτονταν από τις εν μέρει προσωρινές εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/118, όπως τροποποιήθηκε από τον υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, θα μπορούσε ασφαλώς να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός για το «εναλλακτικό αλιευτικό εργαλείο με επίπτωση στον βυθό» στο σημείο 2 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/118, όπως τροποποιήθηκε από τον υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν καλύπτει την αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, τότε είναι αντίθετος προς την εντολή για διαπραγματεύσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 16 Ιανουαρίου 2018(5) κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων(6)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του προτεινόμενου «εναλλακτικού αλιευτικού εργαλείου με επίπτωση στον βυθό» θα μπορούσε και πάλι να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο άλλων, εν μέρει απαγορευμένων εργαλείων (δανέζικοι/σκωτσέζικοι γρίποι)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα περί επανεξέτασης και υποβολής έκθεσης της προτεινόμενης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης δεν ισχύει για τις ζώνες που προτάθηκαν πρόσφατα και τη διαχείρισή τους, κατά συνέπεια, καθιστά αδύνατη τη διαφανή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων, ιδίως για τα εναλλακτικά αλιευτικά εργαλεία με επίπτωση στον βυθό, που δοκιμάστηκαν πρόσφατα·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.

(2)

ΕΕ L 19 της 25.1.2017, σ. 10.

(3)

ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.

(4)

Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), (2017) έκθεση της 54ης συνόδου της ολομέλειας (PLEN-17-01)

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0003.

(6)

Νομοθετική διαδικασία 2016/0074(COD).

Τελευταία ενημέρωση: 27 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου