Päätöslauselmaesitys - B8-0299/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0299/2018

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 2. maaliskuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta

  11.6.2018 - (C(2018) 1194 – 2018/2614(DEA))

  työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti

  Alain Cadec kalatalousvaliokunnan puolesta

  Menettely : 2018/2614(DEA)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0299/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0299/2018
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0299/2018

  Euroopan parlamentin päätöslauselma 2. maaliskuuta 2018 annetusta komission delegoidusta asetuksesta kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta

  (C(2018) 1194 – 2018/2614(DEA))

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2018)01194),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

  –  ottaa huomioon yhteisestä kalastuspolitiikasta, neuvoston asetusten (EY) N:o 1954/2003 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 2371/2002 ja (EY) N:o 639/2004 ja neuvoston päätöksen 2004/585/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013[1] ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan ja 46 artiklan 5 kohdan,

  –  ottaa huomioon kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä 5. syyskuuta 2016 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/118[2],

  –  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilta vaaditaan ympäristön hyvän tilan saavuttamista merivesissä vuoteen 2020 mennessä yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista 17. kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/56/EY[3] (meristrategiadirektiivi) 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti, kun taas asetuksen (EU) N:o 1380/2013 2 artiklan 5 kohdan j alakohdassa edellytetään, että yhteisen kalastuspolitiikan avulla edistetään tämän tavoitteen saavuttamista;

  B.  ottaa huomioon, että tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea (STECF) esitti asiaa koskevan tieteellisen lausunnon päätelmissä[4] eräitä huolenaiheita suojeltuja lajeja ja merenpohjan elinympäristöjen koskemattomuutta koskevien ehdotettujen toimenpiteiden tehokkuudesta; toteaa, että näitä huolenaiheita ei ole otettu täysin huomioon delegoidun asetuksen johdanto-osan kappaleissa;

  C.  ottaa huomioon, että STECF totesi antamassaan tieteellisessä lausunnossa myös, että luvut, jotka koskevat kyseistä ehdotettujen toimenpiteiden perustana olevaa kalastustoimintaa, ovat vuosilta 2010–2012 ja voivat siksi olla vanhentuneita;

  D.  katsoo, että tarkentamattomalla määrällä aluksia, jotka kuuluisivat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/118, sellaisena kuin se on muutettuna käsiteltävänä olevalla delegoidulla asetuksella, 3 b, 3 c ja 3 e artiklan mukaisten osittain tilapäisten poikkeusten soveltamisalaan, voi hyvinkin olla vaikutusta ehdotettujen toimenpiteiden tehokkuuteen;

  E.  katsoo, että on täsmennettävä ”vaihtoehtoisten pyydysten, joilla on vaikutuksia merenpohjaan” määritelmää, joka on esitetty komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/118, sellaisena kuin se on muutettuna käsiteltävänä olevalla delegoidulla asetuksella, 2 artiklan 2 kohdassa; katsoo, että jos tämä määritelmä kattaa sähköpulssitroolilla kalastuksen, määritelmä olisi ristiriidassa neuvotteluvaltuutuksen kanssa, jonka parlamentti hyväksyi 16. tammikuuta 2018[5] käsiteltäessä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla annettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen[6] hyväksymistä;

  F.  toteaa, että edotettujen ”vaihtoehtoisten pyydysten, joilla on vaikutuksia merenpohjaan” vaikutukset voisivat olla huomattavasti suuremmat kuin muiden, osittain kiellettyjen pyydysten vaikutukset (ankkuroidut kierrenuotat ja skotlantilaiset nuotat);

  G.  ottaa huomioon, että ehdotetussa delegoidussa säädöksessä olevaa uudelleentarkastelua ja raportointia koskevaa lauseketta ei sovelleta hiljattain ehdotettuihin alueisiin ja niiden hallinnointiin, mikä tekee mahdottomaksi arvioida avoimesti toimenpiteiden tehokkuutta erityisesti sellaisten äskettäin testattujen vaihtoehtoisten pyydysten osalta, joilla on vaikutuksia merenpohjaan;

  1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

  3.  pyytää komissiota esittämään uuden delegoidun säädöksen, jossa otetaan huomioon edellä esitetyt huolenaiheet;

  4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

   

  Päivitetty viimeksi: 13. kesäkuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö