Postopek : 2018/2614(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0299/2018

Predložena besedila :

B8-0299/2018

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0265

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 315kWORD 50k
11.6.2018
PE621.697v01-00
 
B8-0299/2018

v skladu s členom 105(3) Poslovnika


o delegirani uredbi Komisije z dne 2. marca 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018)1194 – 2018/2614(DEA))


Alain Cadec v imenu Odbora za ribištvo

Resolucija Evropskega parlamenta o delegirani uredbi Komisije dne 2. marca 2018 z dne o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/118 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju (C(2018) 1194 – 2018/2614(DEA))  
B8-0299/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2018)01194),

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES(1) in zlasti člena 11(2) ter člena 46(5) Uredbe,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/118 z dne 5. septembra 2016 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Severnem morju(2),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za ribištvo,

–  ob upoštevanju člena 105(3) Poslovnika,

A.  ker morajo države članice doseči dobro okoljsko stanje morskih voda do leta 2020 v skladu s členom 1(1) Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji)(3), medtem ko člen 2(5)(j) Uredbe št. 1380/2013 določa, da skupna ribiška politika prispeva k temu cilju;

B.  ker je Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) v sklepih znanstvenega mnenja(4) izrazil številne pomisleke glede učinkovitosti predlaganih ukrepov za zaščitene vrste in habitate in celovitost morskega dna; ker ti pomisleki niso bili v celoti upoštevani v uvodnih izjavah delegirane uredbe, ki se pregleduje;

C.  ker je STECF v znanstvenem mnenju ugotovil tudi, da so podatki, ki se nanašajo na zadevne ribolovne dejavnosti, na katerih temeljijo ukrepi, bili predlagani v obdobju 2010–2012, ter bi zato lahko bili zastareli;

D.  ker bi lahko količinsko neopredeljeno število plovil, za katera bi veljale te delno začasne izjeme v členih 3b, 3c in 3e Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/118, kakor je bila spremenjena z delegirano uredbo, ki se pregleduje, lahko vplivalo na učinkovitost predlaganih ukrepov;

E.  ker je treba opredelitev pojma „alternativno ribolovno orodje, ki ima vpliv na morsko dno“ iz točke 2 člena 2 Delegirane Uredbe (EU) 2017/118, kakor je bila spremenjena z delegirano uredbo, ki se pregleduje, ponovno podrobneje določiti; ker bi ta opredelitev, če bi zajemala ribolov z električnim tokom, bila v nasprotju z mandatom za pogajanja, ki ga je Parlament sprejel 16. januarja 2018(5), v rednem zakonodajnem postopku za sprejetje uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi(6);

F.  ker bi lahko vpliv predlaganega alternativnega ribolovnega orodja, ki vpliva na morsko dno, bil še vedno znatno večji kot vpliv drugega, delno prepovedanega orodja (danske in škotske potegalke);

G.  ker se klavzula o pregledu in poročanju predlaganega delegiranega akta ne uporablja za na novo predlagana območja in njihovo upravljanje, kar onemogoča pregledno vrednotenje učinkovitosti ukrepov, zlasti alternativnega ribolovnega orodja, ki vpliva na morsko dno;

1.  nasprotuje delegirani uredbi Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku naj to resolucijo posreduje Komisiji in jo obvesti, da delegirana uredba ne more začeti veljati;

3.  poziva Komisijo, naj predloži nov delegirani akt, v katerem bodo upoštevani zgoraj navedeni pomisleki;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu ter vladam in parlamentom držav članic.

 

(1)

UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)

UL L 19, 25.1.2017, str. 10.

(3)

UL L 164, 25.6.2008, str. 19.

(4)

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF) (2017), 54. poročilo s plenarne seje (PLEN-17-01)

(5)

Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0003.

(6)

Zakonodajni postopek 2016/0074 (COD).

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov