ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 461kWORD 49k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно нападенията над журналисти и свободата на медиите в страните – кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни кандидатки и държавите от Източното партньорство


Иван Яковчич, Йозо Радош

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно нападенията над журналисти и свободата на медиите в страните – кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни кандидатки и държавите от Източното партньорство  
B8‑0301/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че правото на свобода на изразяване и разпространяване на информация чрез медиите е необходимо изискване за всяко демократично общество;

Б.  като има предвид, че въпреки напредъка, постигнат в рамките на процеса на присъединяване към ЕС, и постепенното хармонизиране на институционалната рамка с достиженията на правото и европейските стандарти в тази област, равнището на свободата на медиите остава незадоволително в страните – кандидатки за членство в ЕС, потенциалните страни кандидатки и държавите от Източното партньорство;

В.  като има предвид, че на свободата на медиите трябва да се отдаде по-голямо значение в процеса на присъединяване към ЕС;

1.  настоятелно призовава институциите на ЕС да се съсредоточат върху прилагането на законодателството, свързано с медиите, и изпълнението на определени критерии, подобно на начина, по който се следи напредъка по глави 23 и 24;

2.  призовава Комисията да създаде постоянна схема за финансово подпомагане, включително съответния бюджет, като преразпредели налични ресурси в подкрепа на независимата разследваща журналистика;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Последно осъвременяване: 27 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност