NÁVRH USNESENÍ
PDF 246kWORD 47k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o útocích na novináře a svobodě sdělovacích prostředků v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích Východního partnerství


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Návrh usnesení Evropského parlamentu o útocích na novináře a svobodě sdělovacích prostředků v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích Východního partnerství  
B8-0301/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že právo na svobodu projevu a svobodný přístup k informacím prostřednictvím sdělovacích prostředků je nezbytným požadavkem v jakékoli demokratické společnosti;

B.  vzhledem k tomu, že i přes pokrok dosažený při procesu přistoupení k EU a postupné harmonizaci institucionálního rámce s acquis a evropskými normami v této oblasti je míra svobody sdělovacích prostředků v kandidátských a potenciálních kandidátských zemích a v zemích Východního partnerství i nadále neuspokojivá;

C.  vzhledem k tomu, že svobodě sdělovacích prostředků je třeba v rámci procesu přistoupení k EU přikládat větší důležitost;

1.  naléhavě vyzývá instituce EU, aby se zaměřily na uplatňování právních předpisů týkajících se sdělovacích prostředků a na plnění určitých kritérií způsobem podobným tomu, jak je monitorován pokrok u kapitol 23 a 24;

2.  vyzývá Komisi, aby přerozdělením stávajících zdrojů na podporu nezávislé investigativní žurnalistiky vytvořila stálý systém finanční podpory, včetně zvláštního rozpočtu;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Poslední aktualizace: 27. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí