FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 245kWORD 48k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

jf. forretningsordenens artikel 133


om angreb på journalister og mediefriheden i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande samt lande i Det Østlige Partnerskab


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om angreb på journalister og mediefriheden i EU-kandidatlande og potentielle kandidatlande samt lande i Det Østlige Partnerskab  
B8‑0301/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.  der henviser til, at retten til ytrings- og informationsfrihed gennem medierne er en nødvendig forudsætning for ethvert demokratisk samfund;

B.  der henviser til, at mediefrihedssituationen fortsat er utilfredsstillende i EU-kandidatlandene og de potentielle kandidatlande samt landene i Det Østlige Partnerskab på trods af de opnåede fremskridt i EU-tiltrædelsesprocessen og den gradvise harmonisering af de institutionelle rammer med den gældende EU-ret og de europæiske standarder på dette område;

C.  der henviser til, at mediefriheden skal prioriteres højere i EU-tiltrædelsesprocessen;

1.  opfordrer indtrængende EU-institutionerne til at fokusere på gennemførelsen af medierelateret lovgivning og opfyldelsen af visse benchmarks på samme måde, som der føres tilsyn med fremskridt inden for rammerne af kapitel 23 og 24;

2.  opfordrer Kommissionen til at indføre en permanent finansiel støtteordning med eget budget ved at foretage en ressourceomfordeling til støtte for uafhængig undersøgende journalistik;

3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

Seneste opdatering: 27. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik