TAIRISCINT I gCOMHAIR RÚIN
PDF 242kWORD 48k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

de bhun Riail 133 de na Rialacha Nós Imeachta


maidir le hionsaithe ar iriseoirí agus ar shaoirse na meán i dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus i dtíortha a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus i dtíortha de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Tairiscint i gcomhair rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir le hionsaithe ar iriseoirí agus ar shaoirse na meán i dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht Aontas agus i dtíortha a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus i dtíortha de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir  
B8‑0301/2018

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint d’Airteagal 20 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE),

–  ag féachaint don Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (ECHR),

–  ag féachaint do Riail 133 dá Rialacha Nós Imeachta,

A.  de bhrí go bhfuil fíorghá in aon tsochaí dhaonlathach leis an gceart chun tuairimí a nochtadh agus faisnéis a fháil trí na meáin;

B.  de bhrí, in ainneoin an dul chun cinn atá déanta laistigh de phróiseas aontachais AE agus in ainneoin an creat institiúideach a bheith comhchuibhithe de réir a chéile leis an acquis agus caighdeáin Eorpacha sa réimse sin, go bhfuil leibhéal saoirse na meán fós míshásúil i dtíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus i dtíortha a d’fhéadfadh a bheith ina n-iarrthóirí ar bhallraíocht san Aontas agus i dtíortha de chuid Chomhpháirtíocht an Oirthir;

C.  de bhrí go bhfuil gá le tábhacht níos mó a thabhairt do shaoirse na meán laistigh de phróiseas aontachais AE;

1.  á áitiú ar institiúidí an AE díriú ar chur chun feidhme na reachtaíochta a bhaineann leis na meáin agus ar thagarmharcanna áirithe a chomhlíonadh ar bhealach atá comhchosúil leis an mbealach ar a ndéantar faireachán ar dhul chun cinn maidir le Caibidlí 23 agus 24;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún scéim bhuan tacaíochta airgeadais a chruthú, lena n-áirítear buiséad tiomnaithe, trí acmhainní atá ann cheana a ath-leithdháileadh chun tacú le hiriseoireacht iniúchach neamhspleách;

3.  á threorú dá hUachtarán an rún seo a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát.

An nuashonrú is déanaí: 19 Meitheamh 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais