PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 386kWORD 48k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos laisvę ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse bei Rytų partnerystės šalyse


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos laisvę ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse bei Rytų partnerystės šalyse  
B8-0301/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 20 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi teisė į saviraišką ir žiniasklaidoje skleidžiamą informaciją yra būtina kiekvienos demokratinės visuomenės sąlyga;

B.  kadangi, nors stojimo į ES procese padaryta pažanga, o institucinė struktūra palaipsniui derinama su acquis bei šioje srityje nustatytais Europos standartais, ES šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse bei Rytų partnerystės šalyse žiniasklaidos laisvės mastas tebėra nedidelis;

C.  kadangi stojimo į ES procese būtina teikti daugiau svarbos žiniasklaidos laisvei;

1.  ragina ES institucijas skirti ypatingą dėmesį su žiniasklaida susijusių teisės aktų įgyvendinimui ir tam tikrų lyginamųjų kriterijų atitikimui, panašiai kaip stebima pažanga, susijusi su 23 ir 24 skyriais;

2.  ragina Komisiją sukurti nuolatinės finansinės pagalbos sistemą, įskaitant atskirą tam skirtą biudžetą, perskirstant esamus išteklius, siekiant remti nepriklausomą tiriamąją žurnalistiką;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 26 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika