Forslag til beslutning - B8-0304/2018Forslag til beslutning
B8-0304/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om definitionen af SMV'er

26.6.2018 - (2018/2545(RSP))

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8‑0031/2018 og O‑000050/2018,
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Markus Pieper for Udvalget om Industri, Forskning og Energi


Procedure : 2018/2545(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0304/2018
Indgivne tekster :
B8-0304/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0304/2018

Europa-Parlamentets beslutning om definitionen af SMV'er

(2018/2545(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV'er) (COM(2003)1422)[1],

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. februar 2011 med titlen "Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011)0078) og til Parlamentets beslutning derom af 12. maj 2011[2],

–  der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2012 om små og mellemstore virksomheder (SMV'er): konkurrenceevne og forretningsmuligheder[3],

–  der henviser til sin beslutning af 8. september 2015 om familieforetagender i Europa[4],

–  der henviser til EU-Domstolens dom af 15. september 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 med titlen "Europas kommende ledere: Opstarts- og opskaleringsinitiativet" (COM(2016)0733),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om definitionen af SMV'er (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128 og artikel 123, stk. 2 til 8,

A.  der henviser til, at de 23 millioner små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i EU, som udgør ca. 99 % af alle virksomheder, beskæftiger knap to tredjedele af den europæiske arbejdsstyrke, tegner sig for mere end 90 mio. arbejdspladser og genererer en merværdi på 3,9 billioner EUR; der henviser til, at de yder et afgørende bidrag til økonomisk vækst, social samhørighed og skabelse og opretholdelse af bæredygtige job af høj kvalitet, og til, at de er vigtige drivkræfter i forbindelse med energiomstilling, bekæmpelse af klimaændringer og EU's konkurrenceevne inden for grøn teknologi samt en vigtig kilde til innovation i EU;

B.  der henviser til, at 90 % af EU's SMV'er og 93 % af alle EU's virksomheder uden for den finansielle sektor er mikrovirksomheder, som bidrager med den største del af den genererede merværdi og beskæftigelse blandt SMV'erne, eftersom de beskæftiger omtrent 30 % af EU's arbejdsstyrke, og til, at de derfor fortjener særlig opmærksomhed;

C.  der henviser til, at i sammenligning med større virksomheder og uanset deres organisationsstruktur tynges SMV'erne uforholdsmæssigt meget af administrative byrder og finansielle hindringer, som hæmmer deres konkurrenceevne, eksport og jobskabelse; der henviser til, at de modtager særlig støtte på EU- og medlemsstatsplan samt på regionalt og lokalt plan, herunder finansieringsmuligheder og forenklede procedurer, men at der kan ydes en yderligere indsats ud over de politiske tilsagn, der allerede er givet, for at skabe et enklere, SMV-venligt miljø;

D.  der henviser til, at der i omkring 100 EU-retsakter henvises til definitionen af SMV'er (i det følgende "SMV-definitionen"), navnlig inden for konkurrencepolitik, lovgivning om finansielle markeder, strukturfondene, forskning og innovation, men også inden for lovgivning om arbejdsmarkedet, miljø, energi, forbrugerbeskyttelse og social sikring, bl.a. i den afledte lovgivning om REACH og direktivet om energieffektivitet;

E.  der henviser til, at en sammenhængende miljølovgivning med klare rammer er en fordel for alle virksomheder, og at en stringent SMV-definition er et redskab, som kan afbøde markedssvigt og problemer, der skyldes konkurrence mellem virksomheder, som er forskellige i henseende til størrelse, aktivvolumen eller forretningsmodel;

F.  der henviser til, at Kommissionen regelmæssigt overvåger gennemførelsen af EU's SMV-definition; der henviser til, at der ved en række lejligheder (i 2006, 2009 og senest 2012) er foretaget evalueringer, som har konkluderet, at der ikke er behov for en større revision af EU's SMV-definition;

G.  der henviser til, at den tværsektorielle værdikæde for SMV'er gør det muligt at begrænse de institutionelle, tekniske og administrative hindringer, og at der er behov for effektive politikker til at støtte oprettelsen af netværk mellem virksomhederne;

H.  der henviser til, at en SMV-definition skal bidrage til at fremme skabelsen af kvalitetsarbejdspladser, forbedre arbejdsforholdene og sikkerheden og begrænse enhver form for overtrædelser til et absolut minimum;

SMV-definitionen

Kommissionens bestræbelser

1.  glæder sig over Kommissionens indledende konsekvensanalyse og påskønner, at der rettes fokus på virksomheder, som har behov for støtte og enkle regler for at kunne strømline deres planlægning og for retssikkerhed; hilser i denne forbindelse den offentlige høring afholdt af Kommissionen velkommen;

2.  mener, at den fleksibilitet, der blev indført med henstillingen fra 2003, bør fastholdes i betragtning af de særlige kendetegn ved dette strategiske instrument og de mange forskelle mellem SMV'er og mellem medlemsstater; er overbevist om, at definitionens overordnede struktur bør bevares og anvendes med den korrekte kombination af de allerede identificerede kriterier;

Reevaluering af SMV-definitionen

3.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forhindre, at større aktører opretter kunstige selskabsstrukturer for at drage fordel af SMV-definitionen, da det kan føre til, at den til rådighed værende støtte uberettiget spredes blandt flere aktører og således ikke kommer de SMV'er, der har mest behov for den, til gavn; understreger, at en justering af SMV-definitionen altid bør ske til fordel for små og mellemstore virksomheder og på en måde, så disse får lettere adgang til offentlig støtte;

4.  opfordrer Kommissionen til at overveje at ajourføre SMV-definitionen og samtidig tage hensyn til Kommissionens økonomiske prognoser for inflation og arbejdsproduktivitet for at undgå, at der opstår behov for en hurtig yderligere justering inden for de nærmeste få år; mener, at enhver fremtidig justering af SMV-definitionen bør foretages på en måde, der sikrer definitionen stabilitet på lang sigt;

5.  påpeger, at antal beskæftigede er blevet et alment anerkendt kriterium og bør forblive det vigtigste kriterium; erkender, at dette kriterium har visse begrænsninger med hensyn til nøjagtighed i en EU-dækkende sammenligning og mener derfor, at omsætning og årlig samlet balance også er vigtige kriterier for definitionen; fremhæver desuden betydningen af en egentlig anerkendelse af opstartsvirksomheder og af "mikrovirksomheder" og dermed af akronymet MSMV;

6.  understreger, at der er behov for at afklare udtrykkene "tilknyttet virksomhed" og "partnervirksomhed" samt små og mellemstore virksomheders status i forbindelse med sammenlægninger; understreger, at det er afgørende at forenkle procedurer, administrative byrder og gældende regler; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forenkle de gældende regler; mener, at hvis opstartsvirksomheder arbejder sammen med joint ventures, så bør virksomheder, der er knyttet til joint ventures, ikke tages i betragtning ved vurderingen af opstartsvirksomhedernes SMV-status, forudsat at det ikke er en kunstig konstruktion, og der ikke er nogen yderligere forbindelser mellem opstartsvirksomheden og de forbundne virksomheder;

7.  opfordrer Kommissionen til at støtte foreningen af virksomheder, navnlig i form af klynger og virksomhedsnetværk, med det formål at fremme omkostningsrationalisering og forbedring udvekslingen af viden og kompetencer, især hvad angår innovation inden for produkter/tjenester og processer;

Andre punkter vedrørende SMV-definitionen

8.  glæder sig over Kommissionens opstarts- og opskaleringsinitiativ; mener, at fremme af iværksætteri er vigtigt for den økonomiske vækst i EU; bifalder den toårige overgangsperiode, hvor f.eks. højvækstvirksomheder vil kunne bevare status som SMV; opfordrer til, at det vurderes, om der er behov for at forlænge overgangsperioden; opfordrer Kommissionen til fortsat at arbejde på at bistå iværksættere, opstartsvirksomheder og SMV'er med fundraisinginitiativer, herunder nye initiativer såsom crowdfunding;

9.  mener, at redskaber for økonomisk diplomati på EU-plan såsom missionen for vækst vil kunne bruges til at imødegå økonomiske udfordringer og udnytte økonomiske muligheder på globalt plan mere effektivt; opfordrer Kommissionen til at intensivere sin indsats på dette område under strategien for EU's industripolitik, uden at der skabes dobbeltstrukturer; opfordrer i denne forbindelse til, at der udvikles en indikator for eksportpotentiale i forhold til virksomhedsstørrelse for at gøre det muligt at give bedre information og bedste praksis-eksempler vedrørende mulighederne for internationalisering og international konkurrenceevne blandt SMV'er og for supplerende støtte til SMV'er med et højt eksportpotentiale;

10.  er bekymret over, at midcapselskaber (virksomheder, der er for store til at være omfattet af SMV-definitionen, men hvis struktur stadig svarer til en mellemstor virksomhed) til trods for det betydelige bidrag, de yder til beskæftigelsen og vækst i kraft af deres produktivitet, ikke er genstand for den fornødne opmærksomhed fra de politiske beslutningstagere; kræver derfor en særskilt definition af disse virksomheder for at muliggøre målrettede foranstaltninger for midcapselskaber og undgå risikoen for, at SMV-definitionen udvides så meget ud, at det kommer til at skade dens oprindelige målsætninger;

11.  bemærker, at ud over SMV'er, freelancere og store virksomheder bidrager også midcapselskaber til beskæftigelse og vækst, især i kraft af deres produktivitet, og at de derfor fortjener en rimelig portion opmærksomhed i EU-politikkerne;

12.  opfordrer Kommissionen til ud over at prioritere foranstaltninger for EU-SMV'er at overveje at iværksætte et initiativ for vækstorienterede midcapselskaber, som ikke blot skal være en afspejling af SMV-foranstaltningerne, men tage fat på de særlige udfordringer, midcapselskaber har, og som - udelukkende på basis af ny finansiering - skal omfatte adgang til forskningssamarbejde, digitaliseringsstrategier, udvikling af eksportmarkeder samt lempelse af databeskyttelsesreglerne, hvor det er passende og fuldt berettiget;

Rapporteringskrav, statistikker, undersøgelser og konsekvensvurderinger

13.  mener, at de fremtidige programmer for COSME, RFP9 og strukturfondene under den næste FFR fortsat bør øremærke tilstrækkelige beløb til støtte af SMV'er, der tilstræber innovation og jobskabelse;

14.  understreger i lyset af de pågående forhandlinger om Det Forenede Kongerige Storbritanniens og Nordirlands udtræden af EU vigtigheden af at fastholde en klar og fælles definition af SMV'er, eftersom SMV'er er defineret i EU-retten og ofte er tildelt en særlig status i EU's handelsaftaler;

15.  opfordrer Kommissionen til at undersøge fordelene ved at indføre nye, supplerende kriterier - bl.a. "eksportintensiv" (højt eksportniveau i forhold til antallet af beskæftigede), "i vidt omfang drevet uafhængigt" og "høj egenkapitalandel" - til brug ved kategoriseringen af virksomheder, samtidig med at der opretholdes klare og sammenhængende regler, og til at behandle resultaterne i overensstemmelse hermed;

16.  opfordrer Kommissionen til grundigt at undersøge de mulige virkninger af SMV-definitionen for udviklingen i erhvervslivet og i form af fastlåsningsvirkninger, der viser sig ved, at virksomheder frivilligt afstår fra vækst for at undgå de bureaukratiske byrder og andre forpligtelser, som følger med tab af SMV-status;

17.  understreger, at små lokale offentlige servicevirksomheder, der opfylder SMV-kriterierne, varetager vigtige opgaver i lokalsamfundene, er dybt forankrede i det lokale erhvervsliv og bl.a. skaber forudsætningerne for SMV'ers vækst; bemærker, at det at være offentligt ejet ikke nødvendigvis indebærer finansiel eller reguleringsmæssig støtte fra det offentlige som følge af national lovgivning, love om statsstøtte eller finansielt svage offentlige virksomheder; opfordrer derfor Kommissionen til at undersøge konsekvenserne af definitionen af offentligt ejede virksomheder, der er økonomisk uafhængige og oprettet i henhold til privatretlige bestemmelser, og som opererer under de samme konkurrencevilkår som private virksomheder;

18.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en gennemførlighedsundersøgelse af sektorspecifikke SMV-definitioner og undersøge, hvilken virkning en sådan tilgang vil kunne få for de pågældende erhvervssektorer samt hvilken merværdi;

19.  slår til lyd for konsekvenstesten for SMV, som indebærer, at princippet om at tænke småt først gøres obligatorisk for alle EU's lovforslag og ikke kun, hvor Kommissionen giver tilsagn om det; understreger, at resultatet af denne test bør fremgå klart af alle konsekvensvurderinger af lovforslag; opfordrer Kommissionen til at komme med et sådant tilsagn i den næste interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og mener, at en ajourføring af Small Business Act for Europa bør overvejes;

Vejledning til SMV'er vedrørende definitionen

20.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at tilbyde virksomhederne vejledning i procedurerne for fastlæggelse af SMV-status samt information om alle ændringer i SMV-definitionen eller -procedurerne på rettidig og optimal vis;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

 

Seneste opdatering: 29. juni 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik