Förslag till resolution - B8-0304/2018Förslag till resolution
B8-0304/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om definitionen av små och medelstora företag

26.6.2018 - (2018/2545(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8‑0031/2018 och O‑000050/2018
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Markus Pieper för utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Förfarande : 2018/2545(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0304/2018
Ingivna texter :
B8-0304/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0304/2018

Europaparlamentets resolution om definitionen av små och medelstora företag

(2018/2545(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (COM(2003)1422)[1],

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 februari 2011 Översyn av småföretagsakten för Europa (COM(2011)0078) och parlamentets resolution av den 12 maj 2011 om samma ämne[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2012 om små och medelstora företag: konkurrenskraft och affärsmöjligheter[3],

–  med beaktande av sin resolution av den 8 september 2015 om familjeföretag i Europa[4],

–  med beaktande av domen av den 15 september 2016 från Europeiska unionens tribunal,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 22 november 2016 Europas nästa ledare – initiativet för uppstartsföretag och expanderande företag, (COM(2016)0733),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om definitionen av små och medelstora företag (O-000050/2018 – B8‑0031/2018),

–  med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för industrifrågor, forskning och energi,

–  med beaktande av artiklarna 128 och 123.2–123.8 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU:s 23 miljoner små och medelstora företag, som tillsammans utgör omkring 99 % av alla företag, sysselsätter nästan två tredjedelar av EU:s förvärvsarbetande befolkning, ger över 90 miljoner arbetstillfällen och skapar ett mervärde på 3,9 biljoner euro. De bidrar avsevärt till ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och till att skapa och bevara hållbara och högkvalitativa arbetstillfällen, utgör viktiga drivkrafter för energiomställningen, kampen mot klimatförändringar och EU:s konkurrenskraft inom grön teknik och främjar i hög grad innovation inom EU.

B.  Nittio procent av de små och medelstora företagen och 93 % av alla företag inom EU utanför finanssektorn är mikroföretag som bidrar med den största delen av mervärdet och sysselsättningen bland små och medelstora företag, eftersom de sysselsätter omkring 30 % av arbetskraften i EU och därför behöver ges särskild uppmärksamhet.

C.  Jämfört med större företag och oberoende av deras organisationsstruktur är den administrativa bördan och de ekonomiska hindren oproportionerliga för små och medelstora företag och hämmar deras konkurrenskraft, export och jobbskapande. De ges specifikt stöd på EU-nivå, medlemsstatsnivå samt regional och lokal nivå, inbegripet finansieringsmöjligheter och förenklade förfaranden, men insatser som går utöver de uttalade politiska åtagandena skulle kunna göras för att skapa en enklare miljö som främjar små och medelstora företag.

D.  I cirka hundra EU-rättsakter hänvisas det till definitionen av små och medelstora företag, främst på områdena konkurrenspolitik, finansmarknadslagstiftning, strukturfonder och anslag till forskning och innovation, men även i lagstiftningen om arbete, miljö, energi, konsumentskydd och social trygghet, såsom i den unionsrättsliga sekundärlagstiftningen om Reach och i direktivet om energieffektivitet.

E.  En enhetlig rättslig miljö med tydliga regler gynnar alla sorters företag, och en strikt definition av små och medelstora företag är ett instrument som kan mildra marknadsmisslyckanden och problem som tenderar att uppkomma vid konkurrens mellan företag som skiljer sig åt i fråga om storlek, ägande och affärsmodell.

F.  Kommissionen övervakar regelbundet genomförandet av EU:s definition av små och medelstora företag. Det har gjorts utvärderingar vid ett flertal tillfällen (2006, 2009 och senast 2012) och man har i dem dragit slutsatsen att det inte finns något behov av en omfattande översyn av EU:s definition av små och medelstora företag.

G.  Den sektorsövergripande värdekedjan för små och medelstora företag innebär att institutionella, tekniska och administrativa hinder kan minskas, och en effektiv stödpolitik krävs för att skapa nätverk mellan företagen.

H.  En definition av små och medelstora företag måste bidra till att underlätta skapande av arbetstillfällen av god kvalitet, förbättra arbetsvillkoren och säkerheten och begränsa allt missbruk till ett absolut minimum.

Definitionen av små och medelstora företag

Kommissionens insatser

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens första konsekvensbedömning och stöder fokuseringen på de företag som behöver stöd och enkla regler med syftet att förbättra förutsägbarheten och rättssäkerheten för företag. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang det offentliga samråd som kommissionen genomfört.

2.  Europaparlamentet anser att den flexibilitet som föreskrivs i rekommendationen från 2003 bör behållas, med tanke på egenskaperna hos detta strategiska instrument och skillnaderna mellan de små och medelstora företagen och mellan medlemsstaterna. Parlamentet är övertygat om att den övergripande utformningen av definitionen måste bevaras och tillämpas genom att man använder en lämplig kombination med de redan fastställda kriterierna.

En omvärdering av definitionen av små och medelstora företag

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att förhindra att större aktörer eventuellt utvecklar särskilda företagsstrukturer för att dra nytta av definitionen av små och medelstora företag, vilket skulle kunna leda till en orättvis och mer utbredd fördelning av det stöd som finns tillgängligt, som därmed inte skulle nå de små och medelstora företag som behöver det. Parlamentet betonar att en justering av definitionen av små och medelstora företag alltid bör göras till fördel för de små och medelstora företagen och underlätta deras tillgång till offentligt stöd.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga en uppdatering av definitionen av små och medelstora företag och att samtidigt beakta kommissionens ekonomiska prognoser avseende inflationen och arbetsproduktiviteten för att förebygga behovet av några skyndsamma ytterligare justeringar under de närmaste åren. Parlamentet anser att alla framtida justeringar av definitionen av små och medelstora företag bör göras på ett sätt som garanterar att definitionen blir långsiktigt hållbar.

5.  Europaparlamentet framhåller att antalet anställda har blivit ett vedertaget kriterium och bör förbli det främsta kriteriet. Parlamentet erkänner att kriteriet avseende antalet anställda har vissa begränsningar när det gäller precisionen vid en EU-övergripande jämförelse och anser därför att omsättning och balansomslutning också utgör viktiga kriterier för definitionen. Parlamentet betonar dessutom betydelsen av ett vederbörligt erkännande av uppstartsföretag och ”mikroföretag” och därmed av initialförkortningen MSMF.

6.  Europaparlamentet betonar att begreppen ”anknutna företag” och ”partnerföretag” men även statusen för små och medelstora företag vid sammanslagningar behöver förtydligas. Parlamentet anser det vara av avgörande betydelse att förfarandena, de administrativa bördorna och de gällande bestämmelserna förenklas. Parlamentet uppmanar kommissionen att förenkla de gällande bestämmelserna. Parlamentet anser, i händelse av att uppstartsföretag arbetar tillsammans med samriskföretag, att företag som har anknytning till samriskföretag inte bör beaktas vid bedömningen av ett uppstartsföretags status som litet eller medelstort företag, förutsatt att det inte rör sig om ett konstlat upplägg och att det inte finns några ytterligare förbindelser mellan uppstartsföretaget och de anknutna företagen.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja samverkan mellan företag, framför allt företagskluster och företagsnätverk, med målet att främja kostnadsrationalisering och ett bättre utbyte av funktionell kunskap och kompetens, framför allt inom området innovation av såväl produkter/tjänster som processer.

Andra punkter som rör definitionen av små och medelstora företag

8.  Europaparlamentet stöder kommissionens initiativ för uppstartsföretag och expanderande företag. Parlamentet anser att det är viktigt för den ekonomiska tillväxten i unionen att främja företagande. Parlamentet välkomnar den tvååriga övergångsperiod under vilken till exempel snabbväxande företag skulle behålla statusen som små och medelstora företag. Parlamentet efterlyser en utvärdering av behovet av att förlänga övergångsperioden. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbetet med att bistå entreprenörer, uppstartsföretag och små och medelstora företag vid kapitalanskaffningsinitiativ, däribland under nya former såsom gräsrotsfinansiering.

9.  Europaparlamentet anser att de ekonomiska utmaningarna och möjligheterna på internationell nivå kan hanteras bättre genom verktyg för ekonomisk diplomati på unionsnivå, såsom tillväxtinitiativ. Parlamentet uppmanar i detta avseende kommissionen att inom ramen för EU:s industripolitiska strategi öka sina ansträngningar, utan att skapa dubbla strukturer. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en indikator för små och medelstora företag, ”Exportpotential i proportion till företagsstorlek”, i syfte att förbättra informationen om och exemplen på bästa praxis avseende små och medelstora företags möjligheter till internationalisering och internationell konkurrenskraft, och särskilt stöd till små och medelstora företag med stor exportpotential.

10.  Europaparlamentet är oroat över att företag som inte omfattas av definitionen av små och medelstora företag, men som regel ändå uppvisar medelstora strukturer – så kallade medelstora börsnoterade företag (midcap-bolag) – inte uppmärksammas tillräckligt i politiken, trots att de tack vare sin produktivitet bidrar mycket till sysselsättning och tillväxt. Parlamentet kräver därför en separat definition av dessa företag, för att möjliggöra målinriktade åtgärder för midcap-bolag utan att man riskerar att utvidga definitionen av små och medelstora företag i en sådan utsträckning att det skulle skada dess ursprungliga syften.

11.  Europaparlamentet noterar att midcap-bolag, vid sidan av små och medelstora företag, frilansare och stora företag, även bidrar till sysselsättningen och tillväxten, särskilt tack vare sin produktivitet, och att de därför förtjänar en rättvis nivå av uppmärksamhet i EU:s politik.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, utöver EU:s politiska prioriteringar för små och medelstora företag, överväga att ta ett initiativ med inriktning på midcap-bolag, som inte bara efterliknar åtgärderna för små och medelstora företag utan även tar itu med de särskilda utmaningar som midcap-bolagen står inför, och som, med hjälp av uteslutande nya ekonomiska medel, omfattar tillgång till forskningssamarbeten, digitaliseringsstrategier och utveckling av exportmarknader samt underlättandet av dataskyddsreglerna när detta är lämpligt och helt motiverat.

Rapporteringsskyldigheter, statistik, undersökningar och konsekvensbedömningar

13.  Europaparlamentet anser att man inom de framtida programmen för Cosme, det nionde ramprogrammet och strukturfonderna i nästa fleråriga budgetram bör fortsätta att öronmärka tillräckliga belopp för att hjälpa små och medelstora företag som vill skapa innovativa produkter och tjänster och nya arbetstillfällen.

14.  Europaparlamentet betonar vikten av att behålla en tydlig och gemensam definition av små och medelstora företag med tanke på de pågående förhandlingarna om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen, eftersom små och medelstora företag definieras i EU-lagstiftningen och ofta ges en särskilt status i unionens handelsavtal.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka förtjänsterna med ytterligare kriterier såsom ”exportintensiv” (hög andel export i förhållande till antalet anställda), ”drivet under i hög grad självständiga former” och ”hög andel eget kapital” att ta hänsyn till vid kategorisering av företag, samtidigt som man står fast vid tydliga och konsekventa regler och behandlar resultaten följdenligt.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt utvärdera de eventuella effekterna av definitionen av små och medelstora företag för den ekonomiska utvecklingen samt inlåsningseffekterna, som yttrar sig genom att företag frivilligt avstår från tillväxt för att kringgå den byråkrati och de övriga skyldigheter som skulle uppstå till följd av förlusten av deras status som litet eller medelstort företag.

17.  Europaparlamentet betonar att små lokala allmännyttiga företag som uppfyller kriterierna för små och medelstora företag utför viktiga uppgifter för lokalsamhällen, har djup förankring i sin lokala affärsmiljö och, bland annat, skapar de rätta förutsättningarna för tillväxt för alla andra små och medelstora företag. Parlamentet noterar att offentligt ägande inte nödvändigtvis innebär finansiellt eller lagstiftningsmässigt stöd från det offentliga organet, tack vare nationell lagstiftning, lagstiftning om statligt stöd eller finansiellt svaga offentliga organ. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att genomföra en studie om definitionens konsekvenser för finansiellt oberoende offentligägda företag som lyder under civilrättsliga regler eller konkurrerar med privata företag.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att införa sektorsspecifika definitioner av små och medelstora företag samt granska effekterna och mervärdet som detta i så fall skulle ge dessa sektorer.

19.  Europaparlamentet kräver att det i alla EU:s lagstiftningsförslag, utöver kommissionens frivilliga åtaganden, ska ingå ett i princip obligatoriskt test för små och medelstora företag som tillämpar principen att ”tänka småskaligt först”. Parlamentet understryker att resultatet av detta test tydligt ska framgå i konsekvensbedömningen avseende alla lagstiftningsförslag. Parlamentet efterlyser en motsvarande skyldighet för kommissionen vid nästa interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning och anser att en uppdatering av småföretagsakten för Europa skulle kunna övervägas.

Vägledning för små och medelstora företag i samband med definitionen

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ge företag obyråkratisk och pragmatisk vägledning i god tid vid fastställandet av deras status som litet eller medelstort företag och information om alla ändringar som rör definitionen av små och medelstora företag eller av förfaranden.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

Senaste uppdatering: 29 juni 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy