Menettely : 2018/2646(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0306/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0306/2018

Keskustelut :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0316

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 266kWORD 56k
26.6.2018
PE621.714v01-00
 
B8-0306/2018

suullisesti vastattavien kysymysten B8-0033/2018 ja B8-0032/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” (2018/2646(RSP))


Cecilia Wikström vetoomusvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” (2018/2646(RSP))  
B8-0306/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7, 8 ja 21 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 ja 14 artiklan,

–  ottaa huomioon luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(1),

–  ottaa huomioon maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta, maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä 23. heinäkuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU(2),

–  ottaa huomioon direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla 9. joulukuuta 2014 annetun neuvoston direktiivin 2014/107/EU(3),

–  ottaa huomioon 11. lokakuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät verotuksen avoimuudesta,

–  ottaa huomioon 5. heinäkuuta 2016 annetun komission tiedonannon lisätoimenpiteistä läpinäkyvyyden parantamiseksi sekä verovilpin ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi (COM(2016)0451),

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2017 antamansa suosituksen neuvostolle ja komissiolle rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevän tutkinnan johdosta(4),

–  ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2016 antamansa päätöslauselman veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä(5),

–  ottaa huomioon OECD:n neuvoston 15. heinäkuuta 2014 hyväksymän OECD:n yhteisen tietojenvaihtostandardin,

–  ottaa huomioon komissiolle ja neuvostolle esitetyt kysymykset ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain (FATCA) kielteisistä vaikutuksista EU:n kansalaisiin ja erityisesti ”sattumanvaraisiin yhdysvaltalaisiin” (O‑000052/2018 – B8-0033/2018 ja O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksensä 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että vetoomusvaliokunnalle jätettiin vetoomus unionin kansalaisten yhteenliittymältä, joka esitti huolensa FATCAn ja sen täytäntöönpanoa koskevien hallitustenvälisten sopimusten kielteisistä vaikutuksista sekä kansallisuuteen perustuvan verotuksen ekstraterritoriaalisista vaikutuksista;

B.  toteaa, että FATCAn ja siihen liittyvien, jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen hallitustenvälisten sopimusten tultua voimaan EU:n rahoituslaitosten on täytynyt Yhdysvalloissa sovellettavien franchise-oikeuksien lopettamissanktioiden, muun muassa 30 prosentin lähdeveron, uhalla paljastaa kansallisten viranomaistensa välityksellä Yhdysvaltojen verovirastolle (Internal Revenue Service, IRS) yksityiskohtaisia tietoja oletettujen ”yhdysvaltalaisten henkilöiden” omistamista tileistä; katsoo, että tämä voi olla EU:n tietosuojasääntöjen ja perusoikeuksien vastaista;

C.  toteaa, että FATCAn tavoitteena on estää yhdysvaltalaisten henkilöiden verovilppi, ja panee merkille, että siinä edellytetään, että ulkomaiset rahoituslaitokset koettavat saada selville ”yhdysvaltalaiset henkilöt” tarkastelemalla eri indikaattoreita, joita ovat esimerkiksi syntymäpaikka Yhdysvalloissa, yhdysvaltalainen puhelinnumero ja viitteet siitä, että tiliin on annettu valtakirja henkilölle, jolla on yhdysvaltalainen osoite, jolloin henkilön on osoitettava, että hän ei ole yhdysvaltalainen henkilö;

D.  toteaa, että tämä FATCAn nojalla sovellettava indikaattorien käyttö saattaa tuoda julki ja rangaista mielivaltaisesti yksityishenkilöitä, joilla ei todellisuudessa ole olennaisia siteitä Yhdysvaltoihin; toteaa, että FATCA käsittää käytännössä suuren määrän yksityishenkilöitä, esimerkiksi EU:n ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka eivät ole Yhdysvaltojen kansalaisia, ja erityisesti nk. ”sattumanvaraiset yhdysvaltalaiset”, jotka ovat saaneet Yhdysvaltojen kansalaisuuden syntymänsä perusteella mutta joilla ei ole minkäänlaisia siteitä Yhdysvaltoihin, koska he eivät ole koskaan asuneet, työskennelleet tai opiskelleet Yhdysvalloissa eikä heillä ole yhdysvaltalaista sosiaaliturvatunnusta;

E.  toteaa komission olevan tietoinen siitä, että FATCAlla ja siihen liittyvillä hallitustenvälisillä sopimuksilla on ollut se tahaton vaikutus, että ne ovat haitanneet Yhdysvaltojen kansalaisten ja kaikkien sellaisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää EU:n rahoituspalveluita, joiden esittämistä tiedoista on mahdollista päätellä, että FATCAa voitaisiin soveltaa heihin (”yhdysvaltalainen henkilö”);

F.  ottaa huomioon, että FATCA vaikuttaa päivittäin erittäin kielteisesti tuhansien lakia noudattavien EU:n kansalaisten ja heidän eurooppalaisten perheidensä elämään ja toimeentuloon, sillä niiden, joiden katsotaan täyttävän ”yhdysvaltalaisen henkilön” määritelmän, säästötilit jäädytetään ja heiltä evätään pääsy kaikkiin pankkipalveluihin, mukaan lukien henkivakuutus, eläkkeet ja kiinnitykset, koska rahoituslaitokset ovat haluttomia noudattamaan FATCAn mukaista kallista tietojenvaihtoa; toteaa, että tämän lisäksi heidän eurooppalaisten perheenjäsentensä henkilötiedot annetaan Yhdysvaltoihin ja näiden pääsyä EU:n pankkipalveluihin rajoitetaan (esimerkiksi yhteiset tilit ja/tai kiinnitykset);

G.  huomauttaa, että jos ”sattumanvaraiset yhdysvaltalaiset” eivät halua, että FATCA vaikuttaa heihin, heidän on luovuttava virallisesti Yhdysvaltojen kansalaisuudesta, ja toteaa, että kyseinen prosessi on erittäin vaivalloinen ja että siihen tarvitaan yhdysvaltalainen sosiaaliturvatunnus tai yhdysvaltalainen kansainvälinen verotunnistenumero, joita muun muassa useimmilla sattumanvaraisilla yhdysvaltalaisilla ei ole;

H.  toteaa, että amerikkalaisten internetalustojen, kuten Airbnb:n, Tripadvisorin ja Amazonin, on kerättävä verovelvollista koskevat tiedot kaikilta näitä verkkopalveluja käyttäviltä EU:n kansalaisilta ja toimitettava ne Yhdysvaltojen liittovaltion veroviranomaiselle (IRS); toteaa, että tämän käytännön tavoitteena on selvittää, onko käyttäjä Yhdysvaltojen kansalainen, jotta voidaan vahvistaa, sovelletaanko näiden alustojen kautta saatuihin tuloihin FATCAn yhteydessä yhdysvaltalaista verotietojen vaihtoa; toteaa, että tämä käytäntö on selvästi EU:n tietosuojasääntöjen vastainen;

I.  toteaa, että direktiivissä 2014/92/EU (maksutilidirektiivi) jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että rahoituslaitokset eivät syrji kuluttajia heidän kansalaisuutensa tai asuinpaikkansa perusteella;

J.  toteaa, että määräaika, johon mennessä jäsenvaltioiden oli saatettava maksutilidirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään, oli 18. syyskuuta 2016;

K.  toteaa, että 6. heinäkuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa veropäätöksistä ja muista luonteeltaan tai vaikutuksiltaan samankaltaisista toimenpiteistä parlamentti pani merkille huomattavan vastavuoroisuuden puutteen Yhdysvaltojen ja EU:n välillä FATCA-sopimuksessa;

L.  toteaa, että FATCA ja verotietojen automaattista vaihtoa koskeva OECD:n yhteinen tietojenvaihtostandardi ovat olennaisia välineitä korruption, rajat ylittävien veropetosten ja veronkierron torjunnassa;

M.  toteaa, että tehtyään puoluerajat ylittävän tiedonhankintamatkan, jolla tutkittiin tiettyjen Yhdysvaltojen lakien, myös FATCAn, ekstraterritoriaalisia vaikutuksia, Ranskan kansalliskokous julkaisi lokakuussa 2016 raportin, jossa suositellaan, että Ranskan hallitus joko neuvottelee muutoksen Yhdysvaltojen kanssa tehtyyn verosopimukseen tai pyytää Yhdysvaltojen lainsäätäjiä muuttamaan maan lakeja, jotta ranskalaiset ”sattumanvaraiset yhdysvaltalaiset” voisivat poistua Yhdysvaltojen järjestelmästä ja luopua ei-toivotusta Yhdysvaltojen kansalaisuudestaan maksutta ja ilman, että he joutuvat täyttämään hakemuksia tai että heille aiheutuu siitä seuraamuksia; ottaa huomioon, että äskettäin on perustettu valiokunta, jonka tehtävänä on erityisesti tutkia Yhdysvaltojen harjoittamaa ranskalaisten ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten” ekstraterritoriaalista verotusta, ja marraskuussa 2017 tästä aiheesta jätettiin käsiteltäväksi päätöslauselmia sekä Ranskan senaatissa että kansalliskokouksessa; toteaa, että Ranskan senaatti hyväksyi 15. toukokuuta 2018 yksimielisellä äänestyksellä päätöslauselman, jossa kehotettiin hallitusta ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin, joilla varmistetaan, että ranskalaisten ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten” oikeutta pankkitiliin kunnioitetaan, että Ranskan pankkien FATCAn myötä käyttöönottamat syrjivät käytännöt lakkautetaan ja että käynnistetään viipymättä tiedotuskampanja, jolla tiedotetaan Yhdysvalloissa asuville Ranskan kansalaisille Yhdysvaltojen kansalaisuuden ja verolakien vaikutuksista; toteaa, että päätöslauselmassa vaaditaan myös vahvoja diplomaattisia toimia, jotta saadaan aikaan ranskalaisia ”sattumanvaraisia yhdysvaltalaisia” koskeva ratkaisu, jonka ansiosta he voivat luopua ei-toivotusta Yhdysvaltojen kansalaisuudesta maksutta ja ilman, että he joutuvat täyttämään hakemuksia tai että heille aiheutuu siitä seuraamuksia, ja että siinä vaaditaan Yhdysvaltoja pitämään vastavuoroisuutta koskeva lupauksensa, jonka perusteella Ranska suostui allekirjoittamaan hallitustenvälisen sopimuksen;

N.  toteaa, että Yhdysvallat ja Eritrea ovat maailman ainoat kaksi maata, jotka ovat säätäneet kansalaisuuteen perustuvasta verotuksesta, ja YK on tuominnut Eritrean toimet ”diasporaveron” soveltamiseksi;

O.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat hyväksyi vuonna 2017 huomattavan verouudistuksen, jossa ei kuitenkaan poistettu yksityishenkilöitä koskevaa kansalaisuuteen perustuvaa verotusperiaatetta, mutta toteaa, että uudistuksessa otettiin käyttöön yhdysvaltalaisia monikansallisia yrityksiä koskeva alueeseen perustuva verotus;

1.  kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota varmistamaan, että kaikkien kansalaisten, erityisesti ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten”, perusoikeudet taataan, ja toteaa, että perusoikeuksiin kuuluvat erityisesti oikeus yksityis- ja perhe-elämään, oikeus yksityisyyteen ja syrjimättömyyden periaate, jotka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa;

2.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että maksutilidirektiivi ja erityisesti sen 15 ja 16 artikla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä kaikilta osin ja asianmukaisesti, sekä takaamaan, että perusmaksutilit ovat kaikkien EU:n kansalaisten saatavilla heidän kansalaisuudestaan riippumatta;

3.  kehottaa komissiota kiirehtimään analyysiään maksutilidirektiivin kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä sekä sisällyttämään arvioonsa ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten”, kaksoiskansalaisten ja EU:ssa laillisesti oleskelevien Yhdysvaltojen kansalaisten tilanteen ja kiinnittämään asianmukaista huomiota rahoituslaitosten mahdollisti harjoittamaan syrjintään EU:ssa laillisesti oleskelevia verovelvollisia kohtaan, joiden katsotaan olevan FATCAssa tarkoitettuja ”yhdysvaltalaisia henkilöitä”;

4.  kehottaa painokkaasti komissiota käynnistämään viipymättä rikkomusmenettelyt tapauksissa, joissa maksutilidirektiivin täytäntöönpanossa on havaittu rikkomuksia, ja raportoimaan parlamentille ja neuvostolle, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty kyseisen direktiivin asiamukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

5.  korostaa, että on tärkeää varmistaa FATCAn nojalla Yhdysvaltoihin siirrettyjen henkilötietojen riittävä tietosuojan taso noudattaen täysimääräisesti kansallista ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä; kehottaa jäsenvaltioita tarkistamaan hallitustenvälisiä sopimuksiaan ja tekemään niihin tarvittaessa muutoksia, jotta ne vastaisivat yleisen tietosuoja-asetuksen oikeuksia ja periaatteita; vaatii komissiota ja Euroopan tietosuojaneuvostoa tutkimaan välittömästi, ovatko jäsenvaltiot, joiden lainsäädäntö sallii henkilötietojen siirtämisen Yhdysvaltojen verovirastolle FATCAa varten, rikkoneet EU:n tietosuojasääntöjä, ja aloittamaan rikkomusmenettelyt sellaisia jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät pane EU:n tietosuojasääntöjä asianmukaisesti täytäntöön;

6.  kehottaa komissiota tekemään kattavan vaikutustenarvioinnin FATCAsta ja Yhdysvaltojen ekstraterritoriaalisesta käytännöstä soveltaa kansalaisuuteen perustuvaa verotusta EU:n kansalaisiin, EU:n rahoituslaitoksiin ja talouksiin sekä ottamaan huomioon Ranskassa ja muissa jäsenvaltioissa meneillään olevat toimet ja selvittämään, onko jäsenvaltioiden välillä vakavia eroavuuksia FATCAn ja ”yhdysvaltalaisuuteen viittaavien seikkojen” tuloksena EU:n kansalaisten ja/tai asukkaiden välillä erityisesti EU:n tietosuojasääntöjen ja perusoikeusvaatimusten osalta; kehottaa komissiota tekemään kattavan arvion FATCAan liittyvästä vastavuoroisuuden tilanteesta tai vastavuoroisuuden puutteesta koko EU:ssa sekä siitä, miten Yhdysvallat noudattaa jäsenvaltioiden kanssa allekirjoitettujen hallitustenvälisten sopimusten velvoitteita;

7.  kehottaa komissiota tekemään arvion ja ryhtymään tarpeen vaatiessa toimiin varmistaakseen, että EU:n perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettuja unionin perusoikeuksia ja -arvoja, kuten oikeutta yksityisyyteen ja syrjimättömyyden periaatetta sekä EU:n tietosuojasääntöjä, noudatetaan FATCAn ja Yhdysvaltojen kanssa tapahtuvan verotusta koskevan automaattisen tietojenvaihdon yhteydessä;

8.  pitää valitettavana jäsenvaltioiden allekirjoittamien hallitustenvälisten sopimusten vastavuoroisuuden puutetta erityisesti vaihdettavan tiedon määrän osalta, sillä se on paljon laajempi jäsenvaltiolle kuin Yhdysvalloille; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita keskeyttämään kollektiivisesti hallitustenvälisten sopimusten soveltamisen (tai kaikkien muiden kuin sellaisten tietojen vaihtamisen, jotka koskevat Yhdysvalloissa asuvien Yhdysvaltojen kansalaisten tilejä EU:ssa), kunnes Yhdysvallat hyväksyy automaattista tietojenvaihtoa koskevan monenvälisen toimintatavan joko kumoamalla FATCAn ja liittymällä yhteiseen tietojenvaihtostandardiin tai neuvottelemalla FATCAn uudelleen EU:n laajuisesti siten, että se sisältää samat vastavuoroista tietojenvaihtoa koskevat vaatimukset Atlantin molemmin puolin;

9.  kehottaa komissiota ja neuvostoa esittämään FATCAa koskevan EU:n yhteisen toimintatavan, jotta Euroopan kansalaisten (erityisesti ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten”) oikeuksia voidaan suojella asianmukaisesti ja parantaa Yhdysvaltojen kanssa tehtävän automaattisen tietojenvaihdon tasavertaista vastavuoroisuutta;

10.  kehottaa neuvostoa valtuuttamaan komission aloittamaan neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä FATCA-sopimuksesta, jotta voidaan varmistaa täysin vastavuoroinen tietojenvaihto ja noudatetaan EU:n lainsäädännön perusperiaatteita sekä maksutilidirektiiviä ja EU:n ”sattumanvaraisten yhdysvaltalaisten” sallitaan luopua ei-toivotusta Yhdysvaltojen kansalaisuudesta maksutta ja ilman, että he joutuvat täyttämään hakemuksia tai että heille aiheutuu siitä seuraamuksia;

11.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

 

(1)

EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1.

(2)

EUVL L 257, 28.8.2014, s. 214.

(3)

EUVL L 359, 16.12.2014, s. 1.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0491.

(5)

EUVL C 101, 16.3.2018, s. 79.

Päivitetty viimeksi: 29. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö