Procedūra : 2018/2646(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0306/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0306/2018

Debates :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.16
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0316

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 414kWORD 53k
26.6.2018
PE621.714v01-00
 
B8-0306/2018

iesniegts, pamatojoties uz jautājumiem B8-0033/2018 un B8-0032/2018, uz kuriem jāatbild mutiski,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz “nejaušajiem amerikāņiem” (2018/2646(RSP))


Cecilia Wikström Lūgumrakstu komitejas vārdā

Eiropas parlamenta rezolūcija par ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz ES pilsoņiem un jo īpaši uz “nejaušajiem amerikāņiem” (2018/2646(RSP))  
B8-0306/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 21. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 8. un 14. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīvu 2014/92/ES par maksājumu kontu tarifu salīdzināmību, maksājumu kontu maiņu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām(2),

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīvu 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā(3),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 11. oktobra secinājumus par nodokļu pārredzamību,

–  ņemot vērā Komisijas 2016. gada 5. jūlija paziņojumu par papildu pasākumiem, lai veicinātu pārredzamību un cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un pret nodokļu apiešanu (COM(2016)0451),

–  ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei un Komisijai pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas(4),

–  ņemot vērā 2016. gada 6. jūlija rezolūciju par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem(5),

–  ņemot vērā ESAO Kopējo ziņošanas standartu (KZS), ko ESAO Padome apstiprināja 2014. gada 15. jūlijā,

–  ņemot vērā jautājumus Komisijai un Padomei par ASV Ārvalstu konta nodokļa atbilstības akta (FATCA) negatīvo ietekmi uz Eiropas iedzīvotājiem un jo īpaši uz “nejaušajiem amerikāņiem” (O-000052/2018 – B8-0033/2018 un O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Lūgumrakstu komiteja pilnībā izprata kāda Eiropas iedzīvotāju kolektīva paustās bažas par negatīvo ietekmi, ko rada FATCA un tā īstenošanai noslēgtie starpvaldību nolīgumi (SVN), kā arī par ekstrateritoriālo ietekmi, ko rada uz pilsonību balstīta aplikšana ar nodokļiem (CBT);

B.  tā kā kopš laika, kad stājās spēkā FATCA un ar to saistītie SVN, ko noslēgušas dalībvalstis un ASV, ES iestādes, ņemot vērā draudus, ka ASV varētu tām šajā valstī piespriest franšīzi iznīcinošus sodus, tostarp arī 30 % nodokļa ieturējumu, ar savas valsts valdības starpniecību ir sniegušas ASV Iekšzemes ieņēmumu dienestam (IRS) detalizētu informāciju par kontiem, kas pieder personām, kuras tiek uzskatītas par “ASV personām”; tā kā tas varētu būt ES datu aizsardzības noteikumu un pamattiesību pārkāpums;

C.  tā kā FATCA mērķis ir novērst to, ka ASV personas izvairās no nodokļu maksāšanas, un tā kā tas pieprasa, lai ārvalstu finanšu iestādes meklētu “ASV personas”, izmantojot dažādus rādītājus, piemēram, dzimšanas vietu ASV, ASV telefona numuru un norādi par to, ka personai ar ASV adresi ir pilnvaras rīkoties ar bankas kontu, un, pamatojoties uz šiem radītājiem, fiziskai personai tiek prasīts pierādīt, ka tā nav “ASV persona”;

D.  tā kā FATCA uzspiesto rādītāju izmantošana var novest pie tā, ka patvaļīgi tiek uzrādītas un sodītas personas, kurām patiesībā nav būtisku saišu ar ASV; tā kā FATCA būtībā aptver lielas cilvēku grupas, piemēram, ES un ASV dubultpilsoņus un viņu ģimenes locekļus, kuri nav ASV pilsoņi, bet jo īpaši tā dēvētos “nejaušos amerikāņus”, kuri, piedzimstot ASV, ir automātiski ieguvuši šīs valsts pilsonību, bet neuztur nekādus sakarus ar ASV un nekad tur nav dzīvojuši, strādājuši vai mācījušies, un kuriem nav piešķirts ASV sociālā nodrošinājuma numurs;

E.  tā kā Komisija atzina, ka FATCA un ar to saistītajiem SVN varētu būt neparedzētas sekas, kas ASV pilsoņiem un jebkurai personai, attiecībā uz kuru ir norādes, ka uz to varētu attiecināt FATCA (“ASV persona”), apgrūtinātu piekļuvi finanšu pakalpojumiem ES;

F.  tā kā FATCA būtiski ietekmē tūkstošu likumpaklausīgu ES pilsoņu un viņu ģimeņu ikdienas dzīvi un iztiku, jo personām, uz kurām attiecina “ASV personas” definīciju, tiek iesaldēti viņu krājkonti, liegta piekļuve visiem banku pakalpojumiem, tostarp dzīvības apdrošināšanai, pensijām un hipotekārajiem kredītiem, jo finanšu iestādes nav ieinteresētas pildīt FATCA ziņošanas prasības, kas izmaksā dārgi; tā kā turklāt viņu ģimenes locekļi, kas ir ES pilsoņi, redz, ka viņu personas dati tiek darīti zināmi ASV un tiek ierobežota viņu piekļuve ES banku pakalpojumiem (piem., kopīgiem kontiem un/vai hipotekārajiem kredītiem);

G.  tā kā “nejaušie amerikāņi”, kuri negrib, ka viņu dzīvi ietekmē FATCA darbības, ir spiesti oficiāli atteikties no ASV pilsonības, kas ir ļoti apgrūtinošs process, kurā nepieciešams ASV sociālā nodrošinājuma numurs vai ASV starptautiskais nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kas, cita starpā, lielākajai daļai “nejaušo amerikāņu” nemaz nav piešķirts;

H.  tā kā ASV interneta platformām, piemēram, AirBnB, Tripadvisor un Amazon, tiek pieprasīts apkopot nodokļa maksātāja informāciju par visiem ES pilsoņiem, kuri izmanto šos tiešsaites pakalpojumus, un nodot tos ASV federālajai nodokļu iestādei — IRS; tā kā šādas prakses mērķis ir noskaidrot, vai lietotājs ir ASV pilsonis, un tādēļ noteikt, vai par ienākumiem, kas gūti ar šo platformu palīdzību, ir jāziņo ASV nodokļu iestādei, ņemot vērā FATCA prasības; tā kā šī prakse acīmredzami neatbilst ES datu aizsardzības noteikumiem;

I.  tā kā Direktīvā 2014/92/ES (Maksājumu kontu direktīva) ir noteikts, ka kredītiestādes nediskriminē patērētājus to valstspiederības vai dzīvesvietas dēļ;

J.  tā kā dalībvalstīm noteiktais Maksājumu kontu direktīvas transponēšanas termiņš bija 2016. gada 18. septembris;

K.  tā kā Parlaments 2016. gada 6. jūlija rezolūcijā par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem ņēma vērā, ka FATCA nolīgumā pastāv būtisks savstarpīguma trūkums starp ASV un ES;

L.  tā kā FATCA un ESAO Kopējais ziņošanas standarts saistībā ar automātisku nodokļu informācijas apmaiņu ir būtiski instrumenti cīņā pret korupciju, pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas;

M.  tā kā Francijas Nacionālā asambleja, pēc tam, kad bija organizējusi divpusēju faktu vākšanas misiju, lai izpētītu konkrētu ASV tiesību aktu, tostarp FATCA, ekstrateritoriālo ietekmi, 2016. gada oktobrī publicēja ziņojumu, iesakot Francijas valdībai vai nu apspriest grozījumu tās ar ASV noslēgtajā nodokļu līgumā vai arī pieprasīt ASV likumdevējiem grozīt ASV tiesību aktus, lai ļautu Francijas “netīšajiem amerikāņiem” bez maksas, reģistrēšanas un sodiem izstāties no šīs ASV sistēmas un atteikties no negribētās ASV pilsonības; tā kā nesen tika izveidota komisija, lai īpaši pētītu, to, kā ASV ekstrateritoriāli apliek ar nodokļiem Francijas “netīšos amerikāņus”, un 2017. gada novembrī gan Senāts, gan Nacionālā asambleja iesniedza rezolūcijas par šo konkrēto jautājumu; tā kā 2018. gada 15. maijā Francijas Senāts ar vienbalsīgu balsojumu pieņēma rezolūciju, aicinot Francijs valdību nekavējoties veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas Francijas “nejaušo amerikāņu” tiesības uz bankas kontu, tiek izbeigta diskriminējošā prakse, ko Francijas bankas ieviesa līdz ar FATCA stāšanos spēkā, un nekavējoties tiek sākta informēšanas kampaņa, lai ASV dzīvojošajiem Francijas pilsoņiem darītu zināmu ietekmi, kādu uz viņu dzīvi atstās ASV tiesību akti pilsonības un nodokļu jomā; tā kā šajā rezolūcijā vēl tiek pieprasīts, lai tiktu veikti stingri diplomātiskie pasākumi ar mērķi rast Francijas “nejaušo amerikāņu” problēmām risinājumu, kas ļautu šiem cilvēkiem bez maksas, dokumentu iesniegšanas un soda atteikties no negribētās ASV pilsonības, un lai ASV pildītu savu solījumu ievērot savstarpīgumu, saskaņā ar kuru Francija piekrita parakstīt šo starpvaldību nolīgumu;

N.  tā kā ASV un Eritreja ir divas vienīgās valstis pasaulē, kas ir pieņēmušas sistēmu, saskaņā ar kuru nodokļi tiek uzlikti, pamatojoties uz pilsonību, un ANO ir nosodījusi Eritreju par tās centieniem īstenot savu “diasporas nodokli”;

O.  tā kā ASV 2017. gada decembrī īstenoja būtisku nodokļu sistēmas reformu, kuras gaitā tomēr netika atcelts princips, ka nodokļi tiek uzlikti, pamatojoties uz pilsonību, bet ieviesa ASV starptautiskajām korporācijām paredzētu sistēmu, saskaņā ar kuru nodokļi tiek uzlikti, pamatojoties uz teritoriju,

1.  aicina dalībvalstis un Komisiju nodrošināt, ka tiek garantēta visu pilsoņu, jo īpaši “nejaušo amerikāņu” pamattiesību ievērošana, it sevišķi tiesību uz privāto un ģimenes dzīvi, privātumu un nediskriminēšanas principa ievērošana, kā tas noteikts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā;

2.  aicina dalībvalstis nodrošināt Maksājumu kontu direktīvas, jo īpaši tās 15. un 16. panta, pilnīgu un pareizu transponēšanu un garantēt visiem ES pilsoņiem tiesības piekļūt maksājumu kontam ar pamatfunkcijām, neatkarīgi no viņu valstspiederības;

3.  aicina Komisiju paātrināti izanalizēt to, kā dalībvalstis īsteno Maksājumu kontu direktīvas transponēšanas pasākumus, un savā novērtējumā iekļaut “nejaušo amerikāņu”, dubultpilsoņu un ES likumīgi dzīvojošo ASV pilsoņu situāciju, pievēršot pienācīgu uzmanību diskriminācijai, ko finanšu iestādes vērš pret tiem nodokļu maksātājiem, kuri likumīgi dzīvo ES, bet kurus FATCA vajadzībām ASV finanšu iestādes kvalificē kā “ASV personas”;

4.  mudina Komisiju nekavējoties sākt pārkāpuma procedūras, ja tiek konstatēti Maksājumu kontu direktīvas pārkāpumi un ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei par pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu minētās direktīvas pareizu īstenošanu;

5.  uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt pienācīgu to personas datu aizsardzības līmeni, kas ASV tiek nodoti saskaņā ar FATCA, pilnībā ievērojot valstu un Eiropas datu aizsardzības tiesību aktus; aicina dalībvalstis pārskatīt savus attiecīgos SVN un vajadzības gadījumā tos grozīt, lai tos pielāgotu Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētajām tiesībām un principiem; mudina Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju nekavējoties izmeklēt ikvienu pārkāpumu, ko attiecībā uz ES datu aizsardzības noteikumiem pieļāvušas dalībvalstis, kuru tiesību akti ļauj nodot personas datus ASV Iekšzemes ieņēmumu dienestam FATCA vajadzībām, un sākt pārkāpuma procedūru pret dalībvalstīm, kas neatbilstīgi īsteno ES datu aizsardzības noteikumus;

6.  aicina Komisiju pilnībā novērtēt ietekmi, kādu uz ES pilsoņiem, ES finanšu iestādēm un ES ekonomikām atstāj FATCA un ASV ekstrateritoriālā CBT prakse, ņemot vērā Francijā un citās dalībvalstīs patlaban īstenotos centienus, un paskaidrot, ja pastāv no FATCA un “ASV personas” norādes izrietoša būtiska atšķirība starp dažādās ES dalībvalstīs dzīvojošiem ES pilsoņiem un/vai rezidentiem, jo īpaši attiecībā uz ES datu aizsardzības noteikumiem un pamattiesību standartiem; aicina Komisiju vispusīgi novērtēt FATCA savstarpīguma statusu, vai tā neesamību, visā ES teritorijā, un to, kā ASV ievēro saistības, kas tai paredzētas dažādajos ar dalībvalstīm parakstītajos SVN;

7.  aicina Komisiju novērtēt un vajadzības gadījumā veikt pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistībā ar FATCA un automātisku informācijas apmaiņu ar ASV tiek ievērotas ES pamattiesības un vērtības, kas nostiprinātas Pamattiesību hartā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, piemēram, tiesības uz privāto dzīvi un nediskriminācijas princips, kā arī ES datu aizsardzības noteikumi;

8.  pauž nožēlu par to, ka dalībvalstu parakstītajos starpvaldību nolīgumos jau no paša sākuma trūkst savstarpīguma, jo īpaši attiecībā uz savstarpēji apmainītās informācijas apjomu, jo dalībvalstīm ir jānosūta plašāka informācija nekā tas jādara ASV; aicina visas dalībvalstis kolektīvi apturēt savu SVN piemērošanu (vai apmainīties tikai ar informāciju par bankas kontiem, ko ES ir atvēruši ASV dzīvojošie ASV pilsoņiem), līdz laikam, kad ASV piekritīs ievērot daudzpusēju pieeju attiecībā uz automātisku informācijas apmaiņu (AIA), vai nu atceļot FATCA un pievienojoties Kopējam ziņošanas standartam, vai arī pārskatot FATCA un veicot to kopīgi ar visām ES dalībvalstīm un piemērojot identiskus savstarpējas apmaiņas pienākumus abos Atlantijas okeāna krastos;

9.  aicina Komisiju un Padomi iesniegt kopīgu ES pieeju FATCA, lai pienācīgi aizsargātu Eiropas pilsoņu (jo īpaši “nejaušo amerikāņu”) tiesības un automātiskajā informācijas apmaiņā ar ASV panāktu vienlīdzīgu savstarpīgumu;

10.  aicina Padomi pilnvarot Komisiju sākt sarunas ar ASV par ES un ASV FATCA nolīgumu, lai nodrošinātu pilnīgu apmaināmās informācijas savstarpīgumu un ES tiesību aktu pamatprincipu, kā arī maksājumu kontu direktīvas ievērošanu un ļautu ES “nejaušiem amerikāņiem” bez maksas, reģistrēšanas un sodiem izstāties no šīs ASV sistēmas un atteikties no negribētās ASV pilsonības;

11.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei un Komisijai.

 

 

(1)

OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.

(2)

OV L 257, 28.8.2014., 214. lpp.

(3)

OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0491.

(5)

OV C 101, 16.3.2018., 79. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika