Förfarande : 2018/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0306/2018

Ingivna texter :

B8-0306/2018

Debatter :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Omröstningar :

PV 05/07/2018 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0316

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 267kWORD 56k
26.6.2018
PE621.714v01-00
 
B8-0306/2018

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8‑0033/2018 och B8‑0032/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på EU‑medborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner” (2018/2646(RSP))


Cecilia Wikström för utskottet för framställningar

Europaparlamentets resolution om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på EU-medborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner” (2018/2646(RSP))  
B8‑0306/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 7, 8 och 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 14 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU av den 23 juli 2014 om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner(2),

–  med beaktande av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning(3),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 11 oktober 2016 om skattetransparens,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 juli 2016 om ytterligare åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteundandragande och skatteflykt (COM(2016)0451),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt(5),

–  med beaktande av OECD:s gemensamma rapporteringsstandard som OECD-rådet godkände den 15 juli 2014,

–  med beaktande av frågorna till kommissionen och rådet om de negativa effekterna av USA:s utlandsskattelag FATCA på EU-medborgare och särskilt ”ofrivilliga amerikaner” (O-000052/2018 – B8-0033/2018 och O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Parlamentets utskott för framställningar har tagit emot en framställning från en grupp europeiska medborgare som är bekymrade över de negativa effekterna av FATCA, dess mellanstatliga genomförandeavtal och de extraterritoriella effekterna av beskattning på grundval av medborgarskap.

B.  Sedan ikraftträdandet av FATCA och de relaterade mellanstatliga avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna och USA måste EU:s finansinstitut, under hot av påföljder som omöjliggör deras licenser i USA, inklusive en källskatt på 30 procent, lämna detaljerade uppgifter om konton som innehas av förmodade ”US persons” till USA:s skatteförvaltning IRS via sina nationella myndigheter. Detta skulle kunna utgöra en överträdelse av EU:s dataskyddsregler och grundläggande rättigheter.

C.  Syftet med FATCA är att förhindra skatteundandragande från amerikanska personer. Det kräver att utländska finansiella institut ska söka efter ”US persons” genom att titta på en rad olika indikatorer, såsom födelseort i USA, ett amerikanskt telefonnummer och indikationer på en fullmakt över kontot till en person med adress i USA. I dessa fall måste den enskilde bevisa att han eller hon inte är en ”US person”.

D.  Användningen av dessa indikatorer, med stöd av FATCA, kan leda till godtycklig exponering och bestraffning av personer som i själva verket inte har några väsentliga band till USA. I praktiken omfattar FATCA en stor grupp av personer, såsom personer med dubbla EU-/amerikanska medborgarskap och deras icke-amerikanska familjemedlemmar, och framför allt så kallade "ofrivilliga amerikaner ” som genom födseln fick ett amerikanskt medborgarskap men som inte har några band till USA och som aldrig har bott, arbetat eller studerat i USA och som inte innehar något amerikanskt socialförsäkringsnummer.

E.  Kommissionen har erkänt att FATCA och de därtill förknippade mellanstatliga avtalen har fått den oavsiktliga effekten att tillgången till finansiella tjänster i EU för amerikanska medborgare och även för alla andra som uppvisar ”indicier” på att de möjligen kan omfattas av FATCA (”US person”).

F.  Liv och utkomst för tusentals laglydiga EU-medborgares och deras familjer i EU påverkas allvarligt av FATCA på daglig basis då de personer som omfattas av definitionen av ”US person” får sina sparkonton frusna och nekas all tillgång till banktjänster, inbegripet livförsäkringar, pensioner och bolån, på grund av finansinstitutens motvillighet att följa den kostsamma FATCA-rapporteringen. Dessutom får deras anhöriga i EU sina personuppgifter utlämnade till USA, och deras tillgång till banktjänster i EU blir kraftigt begränsad (t.ex. konton/bolån).

G.  Ofrivilliga amerikaner som inte vill beröras av FATCA måste formellt avstå från sina amerikanska medborgarskap, som är en mycket besvärlig process och för vilket ett amerikanskt socialförsäkringsnummer eller ett amerikanskt internationellt skattenummer krävs, vilket de flesta ofrivilliga amerikaner inte besitter.

H.  Amerikanska internetplattformar såsom AirBnB Tripadvisor och Amazon, är skyldiga att samla in skatteinformation från alla de EU-medborgare som använder dessa tjänster på nätet, och överlämna dessa till den amerikanska federala skattemyndigheten (Internal Revenue Service, IRS). Syftet med detta förfarande är att kontrollera om användaren är en amerikansk medborgare, och därmed att avgöra om förtjänsterna genom dessa plattformar är föremål för amerikansk skatterapportering inom ramen för FATCA. Denna praxis är helt klart inte förenlig med EU:s dataskyddsregler.

I.  Direktiv 2014/92/EU (direktivet om betalkonton) ålägger medlemsstaterna att säkerställa att deras kreditinstitut inte diskriminerar kunder på grundval av deras nationalitet eller hemvist.

J.  Tidsfristen för medlemsstaterna att införa direktivet om betalkonton var den 18 december 2016.

K.  I sin resolution av den 6 juli 2016 om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt konstaterade parlamentet att det råder en betydande brist på ömsesidighet mellan USA och EU inom ramen för FATCA-avtalet.

L.  FATCA och OECD:s gemensamma rapporteringsstandard om automatiskt utbyte av skatteinformation är mycket viktiga verktyg för att bekämpa korruption, gränsöverskridande skattebedrägeri och skatteundandragande.

M.  I oktober 2016 offentliggjorde den franska nationalförsamlingen en rapport till följd av dess tvåpartsundersökningsuppdrag att undersöka de extraterritoriella effekterna av vissa amerikanska lagar, inbegripet FATCA, och rekommenderade att den franska regeringen endera förhandlar fram en ändring till sitt skatteavtal med USA eller begär att de amerikanska lagstiftarna ändrar de amerikanska lagarna så att franska ”ofrivilliga amerikaner” tillåts avsäga sig sina oönskade amerikanska medborgarskap utan några avgifter, registreringar eller påföljder. En kommission inrättades nyligen för att specifikt studera USA:s extraterritoriella beskattning av franska ”ofrivilliga amerikaner”, och resolutioner lades fram i november 2017 i både den franska senaten och nationalförsamlingen i denna specifika fråga. Den 15 maj 2018 antog den franska senaten enhälligt en resolution som uppmanade den franska regeringen att omedelbart vidta åtgärder för att se till att franska ofrivilliga amerikaners rätt till ett bankkonto respekteras, att franska bankers diskriminerande praxis till följd av FATCA upphör, och att en informationskampanj omedelbart lanseras för att omedelbart informera franska medborgare bosatta i USA om konsekvenserna av USA:s medborgarskap och skattelagstiftning. I resolutionen begärs vidare att en kraftfull diplomatisk insats görs för att finna en lösning för franska ofrivilliga amerikaner som skulle göra det möjligt för dem att bli av med sina oönskade amerikanska medborgarskap utan några avgifter, registreringar och påföljder och att USA infriar sitt löfte om ömsesidighet vilket var en förutsättning för att Frankrike skulle underteckna det mellanstatliga avtalet.

N.  USA och Eritrea är de enda två länderna i världen som tillämpar beskattning på grundval av medborgarskap, och Eritrea har fördömts av FN för sina ansträngningar att tillämpa sin ”diasporaskatt”.

O.  I december 2017 antog USA en betydande skattereform, som emellertid inte avskaffade den medborgarskapsbaserade beskattningsprincipen för enskilda personer. Däremot infördes territoriellt baserad beskattning för amerikanska multinationella företag.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att de grundläggande rättigheterna för alla medborgare, inte minst ofrivilliga amerikaner, garanteras, och särskilt rätten till privat- och familjeliv, rätten till personlig integritet och principen om icke-diskriminering, i enlighet med vad som fastställs i stadgan om de grundläggande rättigheterna och i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa ett fullständigt och korrekt införlivande av direktivet om betalkonton, särskilt artiklarna 15 och 16 i direktivet, och att garantera alla EU-medborgare rätten att ha ett betalkonto med grundläggande funktioner oberoende av deras nationalitet.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda sin bedömning av nationella åtgärder för införlivande av direktivet om betalkonton och att i sin bedömning ta med situationen för ”ofrivilliga amerikaner”, personer med dubbla medborgarskap och amerikanska medborgare som har laglig hemvist i EU, och därvid ta vederbörlig hänsyn till diskriminering från finansinstitut av skattebetalare som är lagligen bosatta i EU och som klassificeras som ”US persons” enligt FATCA.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål inleda överträdelseförfaranden då överträdelser konstateras i genomförandet av direktivet om betalkonton, och att rapportera till Europaparlamentet och rådet om de åtgärder som vidtagits för att säkerställa ett korrekt genomförande av det direktivet.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av ett adekvat skydd för personuppgifter som överförts till USA enligt FATCA, i full överensstämmelse med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning om skydd av personuppgifter. Medlemsstaterna uppmanas att se över sina mellanstatliga avtal och att ändra dem om så behövs, så att de blir förenliga med rättigheterna och principerna i den allmänna dataskyddsförordningen. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och Europeiska dataskyddsstyrelsen att utan dröjsmål utreda eventuella överträdelser av EU:s uppgiftsskyddsregler som de medlemsstater vilkas lagstiftning tillåter överföring av personuppgifter till amerikanska IRS i FATCA-syfte gjort sig skyldiga till, och att inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte genomför EU:s uppgiftsskyddsregler på ett korrekt sätt.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en fullständig bedömning av konsekvenserna av FATCA och USA:s extraterritoriella tillämpning av medborgarskapsbaserad beskattning för EU-medborgare och EU:s finansinstitut och ekonomier, med beaktande av de pågående insatserna i Frankrike och andra medlemsstater, och förklara om det finns en betydande diskrepans mellan EU‑medborgare eller EU-bosatta i olika medlemsstater, särskilt vad gäller EU:s uppgiftsskyddsregler och grundläggande rättigheter till följd av FATCA och USA:s ”indicier”. Kommissionen uppmanas att göra en heltäckande bedömning av hur det ligger till med FATCA:s ömsesidighet, eller brist på sådan, på olika håll i EU, och USA:s efterlevnad av sina förpliktelser enligt de olika mellanstatliga avtal som ingåtts med EU:s medlemsstater.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera och vid behov vidta åtgärder för att se till att EU:s grundläggande rättigheter och värden enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, till exempel rätten till personlig integritet och principen om icke-diskriminering, liksom EU:s uppgiftsskyddsregler, respekteras i samband med FATCA och det automatiska utbytet av skatteinformation med USA.

8.  Europaparlamentet beklagar den inneboende bristen på ömsesidighet i de mellanstatliga avtal som medlemsstaterna har undertecknat, särskilt när det gäller omfånget på de upplysningar som ska utbytas, vilket är bredare för EU:s medlemsstater än för USA. Alla medlemsstater uppmanas att kollektivt upphäva tillämpningen av sina mellanstatliga avtal (eller utbyte av all information utom i fråga om bankkonton i EU som innehas av amerikanska medborgare bosatta i USA) fram till dess att USA godkänner en multilateral strategi för automatiskt informationsutbyte, antingen genom upphävande av FATCA och anslutning till de gemensamma rapporteringsstandarderna eller genom omförhandling av FATCA på EU-nivå med samma ömsesidiga utbytesförpliktelser på båda sidor av Atlanten.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att lägga fram en gemensam EU‑strategi för FATCA i syfte att på lämpligt sätt skydda europeiska medborgares rättigheter (i synnerhet ”ofrivilliga amerikaner”) och få USA att förbättra ömsesidigheten i det automatiska utbytet så att det blir likvärdigt.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ge kommissionen i uppdrag att inleda förhandlingar med USA för att nå en överenskommelse mellan EU och USA om FATCA, i syfte att säkerställa ett fullständigt ömsesidigt informationsutbyte och upprätthålla de grundläggande principerna i EU-rätten samt direktivet om betalkonton och tillåta EU:s ”ofrivilliga amerikaner” att avsäga sig sina oönskade amerikanska medborgarskap utan några avgifter, registreringar eller påföljder.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

 

(1)

EUT L 119, 4.5.2016, s. 1.

(2)

EUT L 257, 28.8.2014, s. 214.

(3)

EUT L 359, 16.12.2014, s. 1.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2017)0491.

(5)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 79.

Senaste uppdatering: 29 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy