Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0308/2018

Внесени текстове :

B8-0308/2018

Разисквания :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Гласувания :

PV 12/09/2018 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0341

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 476kWORD 47k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))


Райнхард Бютикофер, Бодил Валеро, Макс Андерсон, Барбара Лохбилер, Моника Вана, Филип Ламбертс от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи (2018/2752(RSP))  
B8‑0308/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето изследване от 3 май 2013 г., озаглавено „Последици за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия“,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, в които призовава за забрана на автономните оръжейни системи, например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област(1), препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН(2), както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно въоръжените безпилотни летателни апарати(3),

–  като взе предвид съответните доклади на ООН, и по-специално доклада на специалния докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции Кристоф Хайнс от 9 април 2013 г. (UN А/HRC/23/47),

–  като взе предвид изявлението на ЕС относно смъртоносните автономни оръжейни системи (САОС), направено в рамките на заседанията на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за определени конвенционални оръжия в Женева на 13 – 17 ноември 2017 г. и 9 – 13 април 2018 г.,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г., в което се призовава за прилагането на подход, при който човекът да запази своя контрол над изкуствения интелект, и за забрана на автономните оръжия,

–  като взе предвид забележките на различни държави преди заседанията на групата от правителствени експерти през 2017 и 2018 г., включително на държави – членки на ЕС,

–  като взе предвид отвореното писмо от юли 2015 г., подписано от над 3 000 изследователи в областта на изкуствения интелект и роботиката, както и отвореното писмо от 21 август 2017 г., подписано от 116 основатели на водещи дружества, развиващи дейност в областта на роботиката и изкуствения интелект,

–  като взе предвид съответните изявления на Международния комитет на Червения кръст и инициативи на гражданското общество, като кампанията за спиране на роботите убийци, зад която стоят 70 организации в 30 държави, включително „Хюман Райтс Уоч“, „Член 36“ и „Амнести Интернешънъл“,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид съобщенията, че някои държави и сектори на икономиката разработват оръжейни системи с различни автономни функции;

Б.  като има предвид, че смъртоносните автономни оръжейни системи може да променят из основи начина на водене на военни действия, да ускорят драстично скоростта и честотата на военните сблъсъци и да задействат безпрецедентна надпревара във въоръжаването;

В.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи поставя фундаментални въпроси от етично и правно естество относно контрола от страна на човека, по-специално по отношение на функциите от решаващо значение, като например избор и атакуване на цели;

Г.  като има предвид, че използването на смъртоносни автономни оръжейни системи повдига въпроси относно приложимостта на международното право в областта на правата на човека, международното хуманитарно право и европейските разпоредби и ценности по отношение на бъдещите военни действия;

Д.  като има предвид, че през август 2017 г. до ООН беше изпратено отворено писмо от 116 основатели на водещи дружества, развиващи дейност в областта на роботиката и изкуствения интелект, в което правителствата се призовават да „предотвратят надпревара във въоръжаването с такива оръжия“ и „да избегнат дестабилизиращото въздействие на тези технологии“; като има предвид, че в това писмо също така се заявява, че „смъртоносните автономни оръжия заплашват да се превърнат в третата революция във воденето на военни действия“, което „ще позволи воденето на въоръжени конфликти в безпрецедентно големи мащаби и с бързина, която не може да бъде осъзната от човека“;

1.  подчертава, че е необходимо да се предприемат спешни действия за предотвратяване на разпространението на смъртоносни автономни оръжейни системи; подчертава, че общите действия на равнището на ЕС могат да укрепят позицията на Съюза като фактор на международно равнище, като оказват въздействие върху ключов въпрос от областта на военната дейност и сигурността;

2.  призовава заместник-председателя на Комисията / върховен представител по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП), държавите членки и Съвета спешно да разработят и приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи, която гарантира контрола на човека по отношение на функциите от решаващо значение при използването на тези системи, преди заседанието през ноември 2018 г. на високодоговарящите се страни по Конвенцията за определени конвенционални оръжия, както и да имат единна позиция на съответните форуми и да действат в съответствие с тази позиция;

3.  настоятелно призовава ЗП/ВП, държавите членки и Съвета да работят за приемането на международна забрана на оръжейните системи, при които не е налице значим контрол от страна на човека по отношение на функциите от решаващо значение за избор и атакуване на цели, както поиска нееднократно Парламентът; подчертава, че също така е от ключовото значение да се предотвратят изследванията, разработването и производството на оръжейни системи, при които липсва контрол от страна на човека, по-специално по отношение на функциите от решаващо значение, например избор и атакуване на цели;

4.  припомня своята позиция от 13 март 2018 г. относно регламента за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, и по-специално член 6 (допустими действия), и подчертава своята готовност да приеме сходна позиция с оглед на предстоящата програма за научни изследвания в областта на отбраната, програмата за промишлено развитие в областта на отбраната и други имащи отношение елементи на Европейския фонд за отбрана за периода след 2020 г.;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния секретар на Обединените нации.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2017)0494.

(2)

ОВ C 101, 16.3.2018 г, стр. 166.

(3)

ОВ С 285, 29.8.2017 г., стр. 110.

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност