Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0308/2018

Indgivne tekster :

B8-0308/2018

Forhandlinger :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Afstemninger :

PV 12/09/2018 - 6.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0341

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 167kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE603.766v01-00
 
B8-0308/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om autonome våbensystemer (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen

B8‑0308/2018  

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer

(2018/2752(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien, navnlig beslutningen af 18. maj 2017,

–  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–  der henviser til sine forskellige betænkninger, henstillinger og beslutninger med opfordring til et forbud mod autonome våbensystemer, som f.eks. betænkningen om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området(1), henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings(2) 71. samling og beslutningen af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner(3),

–  der henviser til de relevante FN-rapporter, særlig rapport A/HRC/23/4 fra den særlige rapportør om udenretslige, sammenfattende eller vilkårlige henrettelser, Christof Heyns, af 9. april 2013,

 

–  der henviser til EU's redegørelse om dødbringende fuldautomatiske våbensystemer (LAWS) til Gruppen af Regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben i Genève, den 13.-17. november 2017 og den 9.-13. april 2018,

 

–  der henviser til udtalelsen af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori der opfordres til en menneskestyret tilgang til kunstig intelligens og et forbud mod autonome våben,

 

–  der henviser til bidragene fra forskellige stater forud for Gruppen af Regeringseksperters møder i 2017 og 2018, bl.a. fra EU-medlemsstater,

 

–  der henviser til det åbne brev fra juli 2015 underskrevet af over 3 000 forskere i kunstig intelligens og robotteknologi og det åbne brev af 21. august 2017 underskrevet af 116 stiftere af førende virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens,

 

–  der henviser til relevante erklæringer fra Den Internationale Røde Kors Komité og civilsamfundsinitiativer såsom kampagnen for at standse dræberrobotter, der repræsenterer 70 organisationer i 30 lande, herunder Human Rights Watch, Article 36 og Amnesty International,

 

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A. der henviser til, at nogle lande og industrier angiveligt er i gang med at udvikle våbensystemer med forskellige autonome funktioner;

B. der henviser til, at dødbringende autonome våbensystemer har potentiale til at ændre krigsførelse fundamentalt, markant at fremskynde hastigheden og forløbet af fjendtlig militær interaktion og udløse hidtil usete våbenkapløb;

C. der henviser til, at anvendelsen af dødbringende autonome våbensystemer rejser grundlæggende etiske og retlige spørgsmål om menneskelig kontrol, navnlig for så vidt angår kritiske funktioner, som f.eks. måludvælgelse og kamphandlinger;

D. der henviser til, at anvendelsen af dødbringende autonome våbensystemer rejser centrale spørgsmål om anvendelsen af den internationale menneskerettighedslovgivning, den humanitære folkeret og europæiske normer og værdier for så vidt angår fremtidige militære aktioner

E. der henviser til, at 116 stiftere af førende virksomheder inden for robotteknologi og kunstig intelligens i august 2017 sendte et åbent brev til FN-konferencen om konventionen om visse konventionelle våben, hvori regeringer opfordres til at "forhindre et våbenkapløb med denne type våben" og "undgå de destabiliserende konsekvenser af disse teknologier"; der henviser til, at det også fremgik af dette brev, at "dødbringende autonome våben risikerer at blive til den tredje revolution inden for krigsførelse", som "vil gøre det muligt at udkæmpe væbnede konflikter i en målestok, der er større end nogensinde, og i et tidsperspektiv, der er hurtigere, end mennesker kan begribe",

 

1.understreger, at der er behov for en hurtig indsats for at forhindre spredningen af dødbringende autonome våbensystemer; fremhæver, at en fælles indsats på EU-plan potentielt kan styrke EU som international aktør ved at få indvirkning på en central militær sikkerhedsudfordring;

2.opfordrer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet til hurtigst muligt at udvikle og vedtage en fælles holdning om autonome våbensystemer, som sikrer menneskelig kontrol over de kritiske funktioner under anvendelsen, forud for mødet i Den Ophøjede Gruppe af Regeringseksperter i Dødbringende Automatvåbensystemer under konventionen om visse konventionelle våben samt til at tale med én stemme i relevante fora og handle i overensstemmelse hermed;

3.opfordrer indtrængende HR/VP, medlemsstaterne og Rådet til at arbejde hen imod et internationalt forbud mod våbensystemer, som ikke har meningsfuld menneskelig kontrol i den kritiske funktion med at udvælge og angribe mål, som Parlamentet ved flere lejligheder har anmodet om; understreger, at det ligeledes er af afgørende betydning at forhindre forskning i og udvikling og produktion af våbensystemer, der mangler menneskelig kontrol, især hvad angår de kritiske funktioner med udvælgelse og angreb af mål;

4.minder om sin holdning om forordningen om et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, navnlig artikel 6 (støtteberettigede foranstaltninger), og pointerer sin vilje til at vedtage en tilsvarende holdning i forbindelse med det kommende forsvarsforskningsprogram, programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri og andre relevante dele af Den Europæiske Forsvarsfond for perioden efter 2020;

5.pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.

(1)

Vedtagne tekster, P8 TA(2016) 0132).

(2)

EUT C 101 af 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285 af 29.8.2017, s. 110.

Seneste opdatering: 7. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik