Διαδικασία : 2018/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0308/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0308/2018

Συζήτηση :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 12/09/2018 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0341

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 482kWORD 47k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))  
B8-0308/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, με τίτλο «Οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις»,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του για την απαγόρευση των αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως την εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό(1), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(2), και το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(3),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα την έκθεση που δημοσιοποίησε στις 9 Απριλίου 2013 o ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών Christof Heyns σχετικά με τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις (UN A/HRC/23/47),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS) προς την Ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων των συμβαλλόμενων μερών στη Σύμβαση για τα απάνθρωπα όπλα, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 13-17 Νοεμβρίου 2017 και στις 9-13 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, η οποία ζητεί μια προσέγγιση ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο (human-in-command) και την απαγόρευση των αυτόνομων όπλων,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές διαφόρων κρατών πριν από τις συνεδριάσεις της Ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων το 2017 και το 2018, μεταξύ άλλων από κράτη μέλη της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή του Ιουλίου του 2015, που υπογράφεται από 3.000 και πλέον ερευνητές στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, και αυτήν της 21ης Αυγούστου 2017, που υπογράφεται από 116 ιδρυτές κορυφαίων εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η εκστρατεία «Stop Killer Robots», η οποία εκπροσωπεί 70 οργανώσεις σε 30 χώρες, μεταξύ άλλων τη Human Rights Watch, την Article36 και τη Διεθνή Αμνηστία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες και βιομηχανίες φέρονται να αναπτύσσουν οπλικά συστήματα με διάφορες αυτόνομες λειτουργίες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα (LAWS) θα μπορούσαν να μεταβάλουν ριζικά τις πολεμικές επιχειρήσεις, να αυξήσουν την ταχύτητα και να επιταχύνουν την αλληλουχία των εχθροπραξιών κατακόρυφα, και να πυροδοτήσουν πρωτοφανείς κούρσες εξοπλισμών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει θεμελιώδη δεοντολογικά και νομικά ερωτήματα που αφορούν τον ανθρώπινο έλεγχο, ιδιαίτερα σε σχέση με κρίσιμες αποφάσεις όπως η επιλογή και το πλήγμα στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει βασικά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ευρωπαϊκών προτύπων και αξιών όσον αφορά τις μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2017, 116 ιδρυτές κορυφαίων εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης έστειλαν ανοικτή επιστολή στα Ηνωμένα Έθνη, καλώντας τις κυβερνήσεις να «εμποδίσουν μια κούρσα εξοπλισμών με τέτοια όπλα» και «να αποτρέψουν τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις των τεχνολογιών αυτών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστολή αυτή αναφέρει επίσης ότι «υφίσταται ο κίνδυνος να αποτελέσουν τα φονικά αυτόνομα όπλα την τρίτη επανάσταση στις πολεμικές επιχειρήσεις», η οποία «θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων σε κλίμακα μεγαλύτερη από ποτέ και με αλληλουχία ταχύτερη από ό,τι μπορεί να διανοηθεί ο άνθρωπος»·

1.  τονίζει την ανάγκη να αναληφθεί δράση κατεπειγόντως, ούτως ώστε να αποτραπεί η διάδοση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων· υπογραμμίζει ότι η κοινή δράση σε ενωσιακό επίπεδο ενισχύει δυνητικά τη θέση της ΕΕ ως διεθνούς παράγοντα, καθώς έχει αντίκτυπο σε μια καίριας σημασίας πρόκληση από άποψη στρατιωτικής ασφάλειας·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπονήσουν και να εγκρίνουν κατεπειγόντως κοινή θέση σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα που να διασφαλίζει τον ανθρώπινο έλεγχο κρίσιμων λειτουργιών κατά την ανάπτυξη, πριν από τη συνάντηση του Νοεμβρίου του 2018 με τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση για τα απάνθρωπα όπλα, και να εκφραστούν με μία φωνή στα σχετικά φόρουμ και να ενεργήσουν αναλόγως·

3.  καλεί επιτακτικά την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να επιδιώξουν τη διεθνή απαγόρευση οπλικών συστημάτων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο όσον αφορά τις κρίσιμες λειτουργίες της επιλογής και του πλήγματος στόχων, όπως έχει ζητήσει επανειλημμένα το Κοινοβούλιο· τονίζει επίσης ότι είναι καίριας σημασίας να αποτρέπεται η έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστημάτων χωρίς ανθρώπινο έλεγχο, ιδιαίτερα όσον αφορά κρίσιμες λειτουργίες όπως η επιλογή και το πλήγμα στόχων·

4.  υπενθυμίζει τη θέση του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και ιδιαίτερα το άρθρο 6 (επιλέξιμες δράσεις), και υπογραμμίζει την προθυμία του να εγκρίνει παρόμοια θέση στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος έρευνας στον τομέα της άμυνας, του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και άλλων σχετικών πτυχών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 2020·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.

(2)

ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.

(3)

ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου