Päätöslauselmaesitys - B8-0308/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0308/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS autonomisista asejärjestelmistä

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0308/2018

Menettely : 2018/2752(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0308/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0308/2018
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0308/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma autonomisista asejärjestelmistä

(2018/2752(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 3. toukokuuta 2013 julkaistun tutkimuksensa ”Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare”,

–  ottaa huomioon eri kantansa, suosituksensa ja päätöslauselmansa, joissa kehotetaan kieltämään automaattiset asejärjestelmät, kuten täysistunnossa 13. maaliskuuta 2018 vahvistetut valtuudet aloittaa neuvottelut Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamista koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta, 13. joulukuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuosikertomuksesta ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016 ja Euroopan unionin toiminnasta tällä alalla[1], 7. heinäkuuta 2016 neuvostolle antamansa suosituksen YK:n yleiskokouksen 71. istunnosta[2] sekä 27. helmikuuta 2014 antamansa päätöslauselman aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä[3],

–  ottaa huomioon asiaankuuluvat YK:n raportit, erityisesti laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän erityisraportoijan Christof Heynsin 9. huhtikuuta 2013 päivätyn raportin (UN A/HRC/23/47),

–  ottaa huomioon EU:n julkilausuman tappavista autonomisista asejärjestelmistä eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten hallitustenväliselle asiantuntijaryhmälle Genevessä 13.–17. marraskuuta 2017 ja 9.–13. huhtikuuta 2018,

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, jossa kehotettiin tarkastelemaan tekoälyä ”ihminen komentaa” -näkökulmasta ja kieltämään autonomiset aseet,

–  ottaa huomioon eri valtioiden, EU:n jäsenvaltiot mukaan luettuina, panokset ennen vuosien 2017 ja 2018 hallitustenvälisen asiantuntijaryhmän kokouksia,

–  ottaa huomioon yli 3 000:n tekoälyä ja robotiikkaa tutkivan tutkijan heinäkuussa 2015 allekirjoittaman avoimen kirjeen sekä 116 johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajan 21. elokuuta 2017 allekirjoittaman avoimen kirjeen,

–  ottaa huomioon asiaa koskevat Punaisen ristin kansainvälisen komitean lausunnot ja kansalaisyhteiskunnan aloitteet, kuten tappajarobottien pysäyttämistä vaativa kampanja, jossa on edustettuina 70 organisaatiota 30 maasta, mukaan lukien Human Rights Watch, Article36 ja Amnesty International,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että joidenkin maiden ja teollisuudenalojen on raportoitu kehittävän asejärjestelmiä, joihin kuuluu erilaisia autonomisia toimintoja;

B.  toteaa, että tappavat autonomiset asejärjestelmät voivat muuttaa sodankäyntiä oleellisesti, kiihdyttää vihamielisen sotilaallisen vuorovaikutuksen vauhtia ja aikataulua merkittävästi ja käynnistää ennenkuulumattoman kilpavarustelun;

C.  toteaa, että tappavien autonomisten asejärjestelmien käyttö herättää perustavanlaatuisia ihmisen harjoittamaa valvontaa koskevia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä, erityisesti kriittisten toimintojen osalta kuten kohteen valinta ja kohteeseen iskeminen;

D.  ottaa huomioon, että tappavien autonomisten asejärjestelmien käyttö herättää keskeisiä kysymyksiä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden, kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja unionin normien ja arvojen sovellettavuudesta tuleviin sotilastoimiin;

E.  ottaa huomioon, että elokuussa 2017 116 johtavan robotiikka- ja tekoälyalan yrityksen perustajat lähettivät YK:lle avoimen kirjeen, jossa kehotettiin hallituksia estämään näitä aseita koskeva kilpavarustelu sekä välttämään tällaisen teknologian aiheuttamia vakautta horjuttavia vaikutuksia; ottaa huomioon, että tässä kirjeessä todettiin myös, että tappavista autonomisista aseista uhkaa tulla sodankäynnin kolmas vallankumous, joka mahdollistaa, että aseelliset konfliktit taistellaan laajemmassa mittakaavassa kuin koskaan aiemmin ja nopeammassa tahdissa kuin ihmiset kykenevät ymmärtämään;

1.  korostaa, että tappavien autonomisten asejärjestelmien leviämisen estämiseksi on toimittava nopeasti; korostaa, että EU:n tasolla toteutettavat yhteiset toimet mahdollisesti vahvistavat EU:ta kansainvälisenä toimijana vaikuttamalla keskeiseen sotilasturvallisuutta koskevaan haasteeseen;

2.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja Eurooppa-neuvostoa kiireellisesti määrittämään ja hyväksymään sellaisen yhteisen kannan autonomisiin asejärjestelmiin, jossa varmistetaan ihmisen harjoittama valvonta kriittisten toimintojen osalta käyttöönoton aikana ennen eräitä tavanomaisia aseita koskevan yleissopimuksen korkeiden sopimuspuolten kokousta marraskuussa 2018, sekä puhumaan asiaankuuluvilla foorumeilla yhdellä äänellä ja toimimaan sen mukaisesti;

3.  kehottaa varapuheenjohtajaa/korkeaa edustajaa, jäsenvaltioita ja neuvostoa työskentelemään kansainvälisen kiellon aikaansaamiseksi sellaisille asejärjestelmille, joissa kohteiden valitsemisen ja niihin iskemisen kriittiseen toimintoon ei liity asiaankuuluvaa ihmisen suorittamaa valvontaa, kuten parlamentti on toistuvasti pyytänyt; tähdentää, että on erittäin tärkeää myös estää sellaisten asejärjestelmien tutkimus sekä kehittäminen ja valmistaminen, joista puuttuu ihmisen suorittama valvonta, etenkin kriittisten toimintojen kuten kohteen valitsemisen ja siihen iskemisen osalta;

4.  palauttaa mieliin 13. maaliskuuta 2018 vahvistamansa kannan Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelmaa koskevasta asetuksesta, erityisesti 6 artiklasta (tukikelpoiset toimet), ja korostaa olevansa valmis hyväksymään samanlaisen kannan tulevan puolustusalan tutkimusohjelman, puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman ja vuoden 2020 jälkeiseen Euroopan puolustusrahastoon liittyvien muiden asiaa koskevien seikkojen yhteydessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

Päivitetty viimeksi: 7. syyskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö