Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0308/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0308/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl autonominių ginklų sistemų

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0308/2018

Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0308/2018
Pateikti tekstai :
B8-0308/2018
Priimti tekstai :

B8-0308/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų

(2018/2752(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kuriose raginama uždrausti autonominių ginklų sistemas, kaip pvz. įgaliojimai pradėti derybas, patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikas šioje srityje[1], savo 2016 m. liepos 7 d. Tarybos rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos[2] ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų bepiločių orlaivių[3],

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT ataskaitas, ypač į 2013 m. balandžio 9 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais Christol Heyns ataskaitą (UN A/HRC/23/47),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 – 17 d. ir 2018 m. balandžio 9 – 13 d. Ženevoje padarytą ES pareiškimą dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų (LAWS), skirtą tam tikrų įprastinių ginklų konvencijos šalių vyriausybių ekspertų grupei,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kurioje dirbtinio intelekto atžvilgiu raginama laikytis požiūrio „valdo žmogus“ ir uždrausti autonominius ginklus,

–  atsižvelgdamas į įvairių valstybių įnašus iki 2017 m. ir 2018 m. vyriausybių ekspertų posėdžių grupę, įskaitant iš ES valstybių narių,

–  atsižvelgdamas į atvirą 2015 m. liepos mėn. laišką, kurį pasirašė daugiau nei 3 000 dirbtinio intelekto ir robotikos mokslo specialistų bei į 2017 m. rugpjūčio 21 d. atvirą laišką, kurį pasirašė 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių steigėjų,

–  atsižvelgdamas į atitinkamus Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto pareiškimus ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, pavyzdžiui, kampaniją „Sustabdykime robotus žudikus“, kuri atstovauja 70 organizacijų iš 30 šalių, įskaitant organizacijas „Human Rights Watch“, „Article 36“ ir „Amnesty International“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pranešama, kad kai kurios šalys ir pramonės šakos kuria ginklų sistemas, turinčias įvairias autonomines funkcijas;

B.  kadangi mirtinos autonominės ginklų sistemos gali iš esmės pakeisti karą, paspartinti priešiškos karinės sąveikos greitį ir trukmę bei paskatinti beprecedentes ginklavimosi varžybas;

C.  kadangi naudojant mirtinas autonomines ginklų sistemas kyla esminių etinių ir teisinių žmogaus vykdomos kontrolės klausimų, visų pirma dėl ypatingos svarbos funkcijų, tokių kaip tikslinė atranka ir dalyvavimas;

D.  kadangi naudojant mirtinas autonomines ginklų sistemas kyla esminių klausimų dėl tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės bei Europos normų ir vertybių, susijusių su būsimais kariniais veiksmais, taikymo;

E.  kadangi 2017 m. rugpjūčio mėn. 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių JT nusiuntė atvirą laišką, kuriame vyriausybės raginamos užkirsti kelią tokios ginkluotės varžyboms ir išvengti tokių technologijų destabilizuojančio poveikio; kadangi šiame laiške taip pat teigiama, kad mirtini autonominiai ginklai gali tapti trečiąja karybos revoliucija, kuri leis kovoti didesnės nei bet kada apimties ginkluotuose konfliktuose ir sparčiau nei žmonės gali suvokti;

1.  pabrėžia būtinybę skubiai imtis veiksmų, kad būtų išvengta mirtinų autonominių ginklų sistemų platinimo; pabrėžia, kad bendri ES lygmens veiksmai gali sustiprinti ES, kaip tarptautinio masto veikėjo vaidmenį darant poveikį pagrindiniam karinio saugumo iššūkiui;

2.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Europos Vadovų Tarybą skubiai parengti ir priimti bendrą poziciją dėl autonominių ginklų sistemų, kuria būtų užtikrinama, kad prieš 2018 m. lapkričio mėn. vyksiantį Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų susitariančiųjų šalių susitikimą būtų užtikrinta žmogaus vykdoma kontrolė ypatingos svarbos funkcijoms sistemų dislokavimo metu, o atitinkamuose forumuose būtų galima kalbėti vienu balsu ir imtis atitinkamų veiksmų;

3.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą dirbti siekiant tarptautiniu mastu uždrausti ginklų sistemas, kurioms trūksta žmogaus kontrolės esminei tikslinei atrankai ir dalyvavimui, kaip to reikalavo Parlamentas įvairiomis progomis; pabrėžia, kad labai svarbu užkirsti kelią žmogaus kontrolės nenumatančių ginklų sistemų moksliniams tyrimams, plėtrai ir gamybai, ypač kai tai susiję su tokiomis svarbiomis funkcijomis kaip tikslinė atranka ir dalyvavimas;

4.  primena savo 2018 m. kovo 13 d. poziciją dėl reglamento dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos, visų pirma jo 6 straipsnio (reikalavimus atitinkantys veiksmai) ir pabrėžia savo pasirengimą priimti panašią poziciją, atsižvelgiant į būsimą gynybos mokslinių tyrimų programą, gynybos pramonės plėtros programą ir kitas svarbias Europos gynybos fondo laikotarpio po 2020 m. ypatybes;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika