Procedūra : 2018/2752(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0308/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0308/2018

Debates :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsojumi :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0341

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 395kWORD 50k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par autonomo ieroču sistēmām (2018/2752(RSP))  
B8-0308/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā tā 2013. gada 3. maija pētījumu „Kā bezpilota lidaparātu un autonomu robotu izmantošana karadarbībai ietekmē cilvēktiesības”,

–  ņemot vērā tā vairākas nostājas, ieteikumus un rezolūcijas, kurās Parlaments ir prasījis aizliegt autonomu ieroču sistēmas, piemēram, 2018. gada 13. marta plenārsēdē pieņemto pilnvarojumu sākt sarunas nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas izveidi, tā 2017. gada 13. decembra rezolūciju par 2016. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā(1), tā 2016. gada 7. jūlija ieteikumu Padomei par Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas 71. sesiju(2) un tā 2014. gada 27. februāra rezolūciju par bruņotiem bezpilota lidaparātiem(3),

–  ņemot vērā attiecīgos ANO ziņojumus, jo īpaši ANO īpašā referenta jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi Christof Heyns 2013. gada 9. aprīļa ziņojumu (UN A/HRC/23/47),

–  ņemot vērā ES paziņojumu par letālu autonomo ieroču sistēmām (LAWS) Parasto ieroču konvencijas pušu valdību ekspertu grupai Ženēvā, 2017. gada 13.-17. novembrī un 2018. gada 9.-13. aprīlī,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu, kurā pieprasīts nodrošināt cilvēka kontrolētu mākslīgā intelekta attīstības procesu un aizliegt autonomos ieročus,

–  ņemot vērā ieguldījumu, ko dažādas valstis, tostarp ES dalībvalstis, sniedza pirms valdību ekspertu grupas 2017. un 2018. gada sanāksmēm,

–  ņemot vēra 2015. gada jūlija atklāto vēstuli, ko parakstījuši vairāk nekā 3000 mākslīgā intelekta un robotikas pētnieki, un 2017. gada 21. augusta atklāto vēstuli, ko parakstījuši 116 vadošo robotikas un mākslīgā intelekta uzņēmumu dibinātāji,

–  ņemot vērā attiecīgos Starptautiskās Sarkanā Krusta komitejas paziņojumus un pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, piemēram, kampaņu slepkavu robotu apturēšanai (Campaign to Stop Killer Robots), kurā pārstāvētas 70 organizācijas no 30 valstīm, tostarp tādas organizācijas kā „Human Rights Watch”, „Article36” un „Amnesty International”,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā tiek ziņots, ka dažas valstis un nozares strādā pie ieroču sistēmām, kurām ir dažādas autonomas funkcijas;

B.  tā kā letālu autonomo ieroču sistēmām (LAWS) ir potenciāls būtiski mainīt karadarbību, dramatiski paātrināt naidīgu militāru darbību ātrumu un izpildes laikposmu un izraisīt vēl nepieredzētu bruņošanās sacensību;

C.  tā kā letālu autonomo ieroču sistēmu izmantošana rada būtiskus ētiskus un juridiskus jautājumus attiecībā uz cilvēka kontroli, jo īpaši saistībā ar kritiski svarīgām funkcijām, piemēram, mērķu izraudzīšanos un uzbrukšanu;

D.  tā kā letālu autonomo ieroču sistēmu izmantošana rada svarīgus jautājumus par starptautisko cilvēktiesību, starptautisko humanitāro tiesību un Eiropas normu un vērtību piemērojamību saistībā ar turpmākajām militārajām darbībām;

E.  tā kā 2017. gada augustā 116 vadošo robotikas un mākslīgā intelekta uzņēmumu dibinātāji nosūtīja atklātu vēstuli ANO, aicinot valdības “novērst bruņošanās sacensību šo ieroču jomā” un “izvairīties no šo tehnoloģiju destabilizējošās ietekmes”; tā kā šajā vēstulē ir arī norādīts, ka letāli autonomie ieroči draud kļūt par trešo revolūciju karadarbībā, kas ļaus bruņotus konfliktus izvērst iepriekš nepieredzēti lielā mērogā un lielākā ātrumā, nekā cilvēks spēj aptvert,

1.  uzsver, ka ir steidzami jārīkojas, lai novērstu letālu autonomo ieroču sistēmu izplatīšanos; uzsver, ka kopīga ES mēroga rīcība stiprina ES starptautisko lomu, ietekmējot to, kā tiek risināta ārkārtīgi svarīga militārās drošības problēma;

2.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci/ Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP), dalībvalstis un Eiropadomi steidzamības kārtā sagatavot un līdz Parasto ieroču konvencijas augsto līgumslēdzēju pušu 2018. gada novembra sanāksmei pieņemt kopēju nostāju par autonomo ieroču sistēmām, paredzot cilvēka kontroli pār kritiski svarīgām to izmantošanas funkcijām, un attiecīgajos forumos paust vienotu viedokli, kā arī attiecīgi rīkoties;

3.  mudina PV/AP, dalībvalstis un Padomi strādāt pie tā, lai attiecībā uz ieroču sistēmām, kuras kritiski svarīgo mērķa izraudzīšanās un uzbrukšanas funkciju spēj veikt bez vērā ņemamas cilvēka kontroles, paredzētu starptautisku aizliegumu, kā Parlaments to ne reizi vien jau ir pieprasījis; uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir arī novērst tādu ieroču sistēmu pētniecību, izstrādi un ražošanu, kuras darbojas bez cilvēka kontroles, jo īpaši attiecībā uz tādām kritiski svarīgām funkcijām kā mērķa izraudzīšanās un uzbrukšana;

4.  atgādina par savu 2018. gada 13. marta nostāju attiecībā uz regulu par Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, jo īpaši tās 6. pantu (Atbalsttiesīgas darbības), un uzsver vēlmi pieņemt līdzīgu nostāju saistībā ar gaidāmo aizsardzības pētniecības programmu, aizsardzības rūpniecības attīstības programmu un citiem svarīgiem Eiropas Aizsardzības fonda elementiem laikposmam pēc 2020. gada;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

(1)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0494.

(2)

OV C 101, 16.3.2018., 166. lpp.

(3)

OV C 285, 29.8.2017., 110. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 7. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika