Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0308/2018

Predkladané texty :

B8-0308/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH UZNESENIA
PDF 261kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))  
B8‑0308/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky na ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje pozície, odporúčania a uznesenia vyzývajúce na zákaz autonómnych zbraňových systémov, ako napríklad mandát na začatie rokovaní, ktorý bol prijatý na plenárnej schôdzi 13. marca 2018, s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu, uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1), odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(2) a uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(3),

–  so zreteľom na príslušné správy OSN, najmä na správu osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Christofa Heynsa z 9. apríla 2013 (UN A/HRC/23/47),

–  so zreteľom na vyhlásenie EÚ o autonómnych smrtiacich zbraňových systémoch (LAWS) pre skupinu vládnych expertov zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve z 13. – 17. novembra 2017 a 9. – 13. apríla 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017, v ktorom sa vyzýva na prístup k umelej inteligencii, pri ktorom je vo vedení človek, a na zákaz autonómnych zbraní,

–  so zreteľom na príspevky rôznych štátov vrátane členských štátov EÚ pred stretnutiami skupiny vládnych expertov v rokoch 2017 a 2018,

–  so zreteľom na otvorený list z júla 2015, ktorý podpísalo viac ako 3 000 výskumníkov v oblasti umelej inteligencie a robotiky, a z 21. augusta 2017, ktorý podpísalo 116 zakladateľov popredných spoločností pôsobiacich v oblasti robotiky a umelej inteligencie,

–  so zreteľom na príslušné vyhlásenia Medzinárodného výboru Červeného kríža a na iniciatívy občianskej spoločnosti, ako je kampaň Stop Killer Robots (Zastavme roboty-zabijakov), ktorú podporuje 70 organizácií v 30 krajinách vrátane Human Rights Watch, Article 36 a Amnesty International,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže niektoré krajiny a priemyselné odvetvia údajne vyvíjajú zbraňové systémy s rôznymi autonómnymi funkciami;

B.  keďže autonómne smrtiace zbraňové systémy (LAWS) majú potenciál zásadne zmeniť vedenie vojny, výrazne zrýchliť tempo a trvanie nepriateľských vojenských interakcií a spustiť nebývalé preteky v zbrojení;

C.  keďže používanie autonómnych smrtiacich zbraňových systémov vyvoláva zásadné etické a právne otázky týkajúc sa ľudskej kontroly, najmä pokiaľ ide o kritické funkcie, ako je výber cieľov a útok na ne;

D.  keďže v súvislosti s používaním autonómnych smrtiacich zbraňových systémov vyvstávajú dôležité otázky týkajúce sa uplatniteľnosti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva a európskych noriem a hodnôt so zreteľom na budúce vojenské akcie;

E.  keďže 116 zakladateľov popredných spoločností pôsobiacich v oblasti robotiky a umelej inteligencie zaslalo v auguste 2017 OSN otvorený list, v ktorom vyzvalo vlády, aby zabránili pretekom v zbrojení, pokiaľ ide o tieto zbrane, a predišli destabilizačným účinkom týchto technológií; keďže v tomto liste sa tiež uvádza, že existuje riziko, že autonómne smrtiace zbraňové systémy sa stanú treťou revolúciou vo vedení vojny, ktorá umožní, aby sa ozbrojené konflikty viedli v bezprecedentnom rozsahu a rýchlejšie, než si ľudia dokážu predstaviť;

1.  zdôrazňuje, že treba urýchlene konať, aby sa zabránilo šíreniu autonómnych smrtiacich zbraňových systémov; podčiarkuje, že spoločné opatrenia na úrovni EÚ môžu posilniť EÚ ako medzinárodného aktéra prostredníctvom svojho vplyvu na kľúčovú výzvu vojenskej bezpečnosti;

2.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), členské štáty a Európsku radu, aby urýchlene vypracovali a prijali spoločnú pozíciu k autonómnym zbraňovým systémom, ktorou zabezpečia ľudskú kontrolu nad kritickými funkciami počas nasadenia, a to pred stretnutím vysokých zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v novembri 2018, a aby na príslušných fórach vystupovali jednotne a zodpovedajúcim spôsobom aj konali;

3.  naliehavo vyzýva PK/VP, členské štáty a Radu, aby sa usilovali dosiahnuť medzinárodný zákaz zbraňových systémov, v prípade ktorých človek nemá významnú kontrolu, pokiaľ ide o kritickú funkciu výberu cieľov a útoku na ne, ako požadoval Parlament pri rôznych príležitostiach; zdôrazňuje, že je tiež mimoriadne dôležité zabrániť výskumu, vývoju a výrobe zbraňových systémov, ktoré neovládajú ľudia, najmä s ohľadom na kritické funkcie, ako je napríklad výber cieľov a útok na ne;

4.  pripomína svoju pozíciu z 13. marca 2018 k nariadeniu o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu, najmä k článku 6 (oprávnené činnosti), a zdôrazňuje svoju ochotu prijať podobné stanovisko v súvislosti s nadchádzajúcim programom výskumu v oblasti obrany, s programom rozvoja obranného priemyslu a s ďalšími relevantnými prvkami Európskeho obranného fondu po roku 2020;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia