Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0308/2018

Ingivna texter :

B8-0308/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 234kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0308/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare (konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner som efterfrågar ett förbud mot autonoma vapensystem, såsom det mandat att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(3),

–  med beaktande av relevanta FN-rapporter, särskilt rapporten av den 9 april 2013 från FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, Christof Heyns, (UN A/HRC/23/47),

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem till gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) i Genève den 13–17 november 2017 och 9–13 augusti 2018,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017 där man efterfrågar en strategi med mänsklig kontroll (”human-in-command”) över AI såväl som ett förbud mot autonoma vapen,

–  med beaktande av bidragen från olika stater, även från EU:s medlemsstater, före sammanträdena för gruppen av regeringsexperter 2017 och 2018,

–  med beaktande av den öppna skrivelsen från juli 2015, som undertecknats av fler än 3 000 forskare på området för robotteknik och artificiell intelligens, och den öppna skrivelsen av den 21 augusti 2017, som undertecknats av 116 grundare av ledande företag på området för robotteknik och artificiell intelligens,

–  med beaktande av relevanta uttalanden från Internationella rödakorskommittén och initiativ från det civila samhället såsom kampanjen för att stoppa mördarrobotar som företräder 70 organisationer i 30 länder, däribland Human Rights Watch, Article 36 och Amnesty International,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Vissa länder och industrier utvecklar enligt uppgift vapensystem med olika autonoma funktioner.

B.  Dödliga autonoma vapensystem kan drastiskt ändra hur krig förs, avsevärt påskynda takten och förloppet vid fientliga militära interaktioner och utlösa oöverträffade kapprustningar.

C.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem väcker grundläggande etiska och juridiska frågor om mänsklig kontroll, särskilt i fråga om avgörande funktioner såsom målval och insatsbeslut.

D.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem väcker också viktiga frågor om tillämpligheten för internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär rätt och europeiska normer och värderingar när det gäller framtida militära insatser.

E.  I augusti 2017 skickade 116 grundare av ledande företag på området för robotteknik och artificiell intelligens ett öppet brev till FN med en uppmaning till regeringar att förhindra en kapprustning med dessa vapen och att undvika de destabiliserande effekter som denna teknik skulle ha. I brevet hävdas också att dödliga autonoma vapen skulle kunna starta en tredje revolution för krigföring, som skulle möjliggöra väpnade konflikter i större skala än någonsin tidigare och i snabbare takt än vad människor kan förstå.

1.  Europaparlamentet betonar behovet att förebygga spridningen av dödliga autonoma vapensystem. Parlamentet betonar att ett gemensamt agerande på EU-nivå kan stärka EU:s position som internationell aktör genom att utöva inflytande över en betydande militär och säkerhetsmässig utmaning.

2.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och Europeiska rådet att – så snart som möjligt och före mötet mellan de höga fördragsslutande parterna i konventionen om vissa konventionella vapen i november 2018 – utarbeta och anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem som säkerställer mänsklig kontroll över kritiska funktioner när de används. Likaså uppmanas de att tala med en röst vid relevanta forum och att agera i enlighet därmed.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den höga representanten, medlemsstaterna och rådet att arbeta för ett internationellt förbud mot sådana vapensystem där det inte finns någon egentlig mänsklig kontroll över de avgörande funktionerna målval och insatsbeslut, vilket parlamentet har begärt vid flera tillfällen. Parlamentet betonar att man också måste förhindra forskning om och utveckling och tillverkning av vapensystem som saknar mänsklig kontroll, särskilt för avgörande funktioner som t.ex. målval och insatsbeslut.

4.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt av den 13 mars 2018 angående förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, särskilt artikel 6 (Stödberättigande åtgärder), och betonar sin vilja att inta en liknande ståndpunkt i samband med det kommande försvarsforskningsprogrammet, det försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och andra relevanta delar av Europeiska försvarsfonden efter 2020.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas parlament och regeringar samt FN:s generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy