Предложение за резолюция - B8-0309/2018Предложение за резолюция
B8-0309/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно автономните оръжейни системи

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Михаел Галер, Кристиан Дан Преда, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Дейвид Макалистър, Сандра Калниете, Лайма Люция Андрикене, Елмар Брок, Туне Келам, Едуард Кукан, Юлия Питера, Богдан Анджей Здройевски от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0308/2018

Процедура : 2018/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0309/2018
Внесени текстове :
B8-0309/2018
Приети текстове :

B8‑0309/2018

Резолюция на Европейския парламент относно автономните оръжейни системи

(2018/2752(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето проучване от 3 май 2013 г. относно последиците за правата на човека от използването на безпилотни летателни апарати и безпилотни роботи при военни действия,

–  като взе предвид различните си позиции, препоръки и резолюции, като например мандата за започване на преговори, приет на пленарно заседание на 13 март 2018 г., с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, резолюцията си от 13 декември 2017 г. относно Годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в света през 2016 г. и политиката на Европейския съюз в тази област[1], препоръката си до Съвета от 7 юли 2016 г. относно Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН[2], както и резолюцията си от 27 февруари 2014 г. относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати[3],

–  като взе предвид изложените от ЕС съображения относно автономните оръжейни системи със смъртоносно действие (LAWS) на конференциите на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за някои конвенционални оръжия, проведени в Женева на 13—17 ноември 2017 г. и 9—13 април 2018 г.,

–  като взе предвид докладите на различните държави преди конференциите на групата на правителствените експерти през 2017 и 2018 г., включително на държавите—членки на ЕС,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Конвенцията на ООН за някои конвенционални оръжия има за цел да забрани или ограничи използването на специфични видове оръжия, за които се смята, че причиняват ненужно или неоправдано страдание на войниците или че въздействат отрицателно върху цивилното население, и които имат неизбирателно действие,

Б.  като има предвид, че автономните оръжейни системи са обект на обсъждане и анализ в рамките на групата от правителствени експерти на страните по Конвенцията за някои конвенционални оръжия, заседаващи в Женева,

В.  като има предвид, че все още не съществуват напълно автономни оръжейни системи; като има предвид, че неавтономните системи, като автоматизираните, дистанционно управляемите и контролираните чрез телеоператор системи, не следва да се считат за LAWS;

Г.  като има предвид, че участието и контролът от страна на човека са от основно значение за процеса на вземане на решения, които могат да доведат до смъртни случаи, тъй като в крайна сметка именно хората остават отговорни за решенията, отнасящи се до живота и смъртта;

Д.  като има предвид, че международното право, включително международното хуманитарно право и правото в областта на правата на човека, се прилага изцяло за всички оръжейни системи и техните оператори, и като има предвид, че спазването на международното право е ключово изискване, което държавите трябва да изпълняват, особено когато става въпрос за зачитане на принципи като защита на цивилното население или вземане на предпазни мерки при нападение;

Е.  като има предвид, че дадена оръжейна система със смъртоносно действие следва да се счита за автономна, ако е специално създадена със способност да променя собствената си вградена логика, да игнорира своите първоначални задачи и да променя правилата за своето функциониране без човешка намеса;

Ж.  като има предвид, че контролът на човека върху оръжейна система със смъртоносно действие следва да се счита за пълноценен, ако дава възможност на човека като оператор да променя задачите на системата или да прекрати дадена операция, за да се съобрази с международното хуманитарно право;

1.  подчертава необходимостта от справяне с потенциалните предизвикателства, които могат да създадат LAWS на международно равнище, като същевременно припомня обаче, че тези системи все още не са напълно разработени; приканва държавите членки да работят за постигане на единна позиция в това отношение;

2.  подчертава необходимостта от гледна точка на различните подходи на държавите, които са страни по Конвенцията за някои конвенционални оръжия, да се създаде предварително работно определение за LAWS и за пълноценен контрол от страна на човека, тъй като такава разпоредба на ЕС може да спомогне за определяне и оформяне на приемливи международни стандарти и ограничения за такива бъдещи системи;

3.  призовава, в светлината на горепосоченото, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавите членки и Съвета да разработят и приемат обща позиция относно автономните оръжейни системи; подчертава необходимостта от включване на разпоредби за пълноценен човешки контрол на използването на смъртоносна сила;

4.  подчертава факта, че нито едно от оръжията или оръжейните системи, които понастоящем се експлоатират от силите на ЕС или тези на неговите съюзници, не са LAWS; припомня, че оръжията и оръжейните системи, специално проектирани за защита на собствени платформи, сили и население от силно динамични заплахи, като например противникови ракети, боеприпаси и въздухоплавателни средства, не се считат за LAWS; подчертава, че решенията за нападение срещу въздухоплавателни средства с хора на борда следва да се вземат от хора като оператори;

5.  предупреждава, че решенията на Европейския съюз и неговите държави членки за въвеждане на твърде много на брой самоналожени ограничения поради потенциалните рискове от LAWS могат да доведат до загуба на технологично превъзходство и до отстъпване на предимства на бойното поле на бъдещето, в случай че други големи международни участници не възнамеряват да спазват подобни ограничителни правила;

6.  настоява всички оператори на бъдещи автономни оръжейни системи да преминат през стриктен и всеобхватен курс на обучение по правните, етичните и моралните аспекти на експлоатацията на такива системи и на потенциалните последици от тях;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност, парламентите и правителствата на държавите членки и генералния секретар на НАТО.

Последно осъвременяване: 7 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност