Forslag til beslutning - B8-0309/2018Forslag til beslutning
B8-0309/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om autonome våbensystemer

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski for EPP-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0308/2018

Procedure : 2018/2752(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0309/2018
Indgivne tekster :
B8-0309/2018
Vedtagne tekster :

B8‑0309/2018

Europa-Parlamentets beslutning om autonome våbensystemer

(2018/2752(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin undersøgelse af 3. maj 2013 om de menneskerettighedsmæssige implikationer af anvendelsen af droner og førerløse robotter i krig,

–  der henviser til sine forskellige holdninger, henstillinger og beslutninger, som f.eks. mandatet til at indlede forhandlinger, der blev vedtaget på plenarmødet den 13. marts 2018, med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri, beslutningen af 13. december 2017 om den årlige rapport om menneskerettigheder og demokrati i verden 2016 og Den Europæiske Unions politik på området[1], henstillingen til Rådet af 7. juli 2016 om FN's Generalforsamlings 71. samling[2] og beslutningen af 27. februar 2014 om anvendelsen af bevæbnede droner[3],

–  der henviser til EU's redegørelser om dødbringende autonome våbensystemer (LAWS) til Gruppen af Regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben i Genève, den 13.-17. november 2017 og den 9.-13. april 2018,

–  der henviser til bidragene fra forskellige stater forud for Gruppen af Regeringseksperters møder i 2017 og 2018, bl.a. fra EU-medlemsstater,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at FN's konvention om visse konventionelle våben har til formål at forbyde eller begrænse brugen af bestemte typer af våben, der anses for at forårsage unødvendig eller uberettiget lidelse for kombattanter eller for at ramme civile vilkårligt;

B.  der henviser til, at autonome våbensystemer er genstand for drøftelser og analyse i Gruppen af Regeringseksperter nedsat af parterne i konventionen om visse konventionelle våben i Genève;

C.  der henviser til, at fuldstændigt autonome våbensystemer endnu ikke eksisterer; der henviser til, at ikkeautonome systemer, som f.eks. automatiske, fjernstyrede og telestyrede systemer ikke bør betragtes som LAWS;

D.  der henviser til, at menneskelig involvering og menneskeligt opsyn er centralt for beslutninger med dødelige konsekvenser, eftersom det stadig er mennesker, der er ansvarlige for beslutninger vedrørende liv og død;

E.  der henviser til, at folkeretten, herunder den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning, gælder fuldt ud for alle våbensystemer og deres operatører, og til, at overholdelse af folkeretten er et centralt krav, som stater skal opfylde, navnlig når det handler om at værne om principper som beskyttelse af civilbefolkningen eller at træffe forholdsregler i forbindelse med et angreb;

F.  der henviser til, at et autonomt våbensystem bør betragtes som autonomt, hvis det specifikt er designet, så det kan ændre sin egen indbyggede logik, ignorere sine oprindelige opgaver og ændre sine regler for magtanvendelse uden menneskelig indblanding;

G.  der henviser til, at menneskelig kontrol over et autonomt våbensystem bør betragtes som meningsfuld, hvis den sætter den menneskelige operatør i stand til at ændre systemets opgaver eller at afbryde et angreb for at overholde den humanitære folkeret;

1.  understreger, at det er nødvendigt at tackle de potentielle udfordringer, som LAWS kan udgøre, på internationalt plan, og minder samtidig om, at disse systemer endnu ikke er fuldt udviklet; anmoder medlemsstaterne om at arbejde hen imod at nå frem til en fælles holdning desangående;

2.  understreger, at det i betragtning af de forskellige tilgange blandt deltagerstaterne i konventionen om visse konventionelle våben er nødvendigt at fastlægge en foreløbig arbejdsdefinition af LAWS og af meningsfuld menneskelig kontrol, da en sådan bestemmelse fra EU's side kunne bidrage til at fastlægge og udforme acceptable internationale standarder for og begrænsninger af sådanne fremtidige systemer;

3.  opfordrer i lyset af ovenstående næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne og Rådet til at udvikle og vedtage en fælles holdning om autonome våbensystemer; fremhæver, at det er nødvendigt at medtage bestemmelser om meningsfuld menneskelig kontrol for så vidt angår brugen af dødbringende magtanvendelse;

4.  understreger det faktum, at ingen af de våben eller våbensystemer, som EU-styrker eller deres allierede i øjeblikket benytter, er LAWS; minder om, at våben og våbensystemer, som specifikt er udformet med henblik på at forsvare egne platforme, styrker og befolkninger imod stærkt dynamiske trusler som fjendtlige missiler, krigsmateriel og fly ikke anses for at være LAWS; understreger, at beslutninger om angreb på flyvemaskiner med mennesker ombord bør træffes af menneskelige operatører;

5.  advarer om, at beslutninger truffet af Den Europæiske Union og dens medlemsstater om at indføre for mange selvpålagte begrænsninger med hensyn til mulige LAWS risikerer at føre til, at man mister en teknologisk førerposition og må give afkald på mulige fordele på slagmarken i fremtiden, i fald andre store internationale aktører ikke agter at overholde tilsvarende restriktive regler;

6.  insisterer på, at alle operatører af fremtidige autonome våbensystemer bør gennemgå meget grundig og omfattende uddannelse i de retlige, etiske og morale aspekter af at operere sådanne systemer og de potentielle konsekvenser heraf;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og NATO's generalsekretær.

Seneste opdatering: 7. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik