Návrh uznesenia - B8-0309/2018Návrh uznesenia
B8-0309/2018

NÁVRH UZNESENIA o autonómnych zbraňových systémoch

5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0308/2018

Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0309/2018
Predkladané texty :
B8-0309/2018
Prijaté texty :

B8‑0309/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o autonómnych zbraňových systémoch

(2018/2752(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 o používaní bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledkoch na ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje pozície, odporúčania a uznesenia, ako napríklad mandát na začatie rokovaní, ktorý bol prijatý na plenárnej schôdzi 13. marca 2018, s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu, uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti[1], odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov[2] a uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel[3],

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o autonómnych smrtiacich zbraňových systémoch (LAWS) pre skupinu vládnych expertov zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve z 13. – 17. novembra 2017 a 9. – 13. apríla 2018,

–  so zreteľom na príspevky rôznych štátov vrátane členských štátov EÚ pred stretnutiami skupiny vládnych expertov v rokoch 2017 a 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže cieľom dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní je zakázať alebo obmedziť používanie konkrétnych typov zbraní, ktoré spôsobujú zbytočné alebo neodôvodnené utrpenie bojovníkov alebo postihujú civilistov bez rozdielu;

B.  keďže autonómne zbraňové systémy sú predmetom diskusií a analýzy v rámci skupiny vládnych expertov zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve;

C.  keďže zatiaľ neexistujú plne autonómne smrtiace zbraňové systémy; keďže neautonómne systémy, ako sú automatizované, diaľkovo ovládané a teleoperované systémy, by sa nemali považovať za LAWS;

D.  keďže zapojenie a dohľad človeka má zásadný význam pre proces rozhodovania v súvislosti so smrtiacimi systémami, pretože práve on zostáva zodpovedný za rozhodnutia o živote a smrti;

E.  keďže medzinárodné právo vrátane medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv sa plne uplatňuje na všetky zbraňové systémy a ich operátorov a keďže dodržiavanie medzinárodného práva je kľúčovou požiadavkou, ktorú musia štáty splniť, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad, ako je ochrana civilného obyvateľstva, alebo prijímanie preventívnych opatrení pri útokoch;

F.  keďže smrtiaci zbraňový systém by sa mal považovať za autonómny, ak je špeciálne navrhnutý tak, aby mohol zmeniť svoju vlastnú zabudovanú logiku, ignorovať svoje pôvodné úlohy a modifikovať svoje pravidlá nasadenia bez zásahu človeka;

G.  keďže ľudská kontrola nad smrtiacim zbraňovým systémom by sa mala považovať za významnú, ak umožňuje ľudskému operátorovi zmeniť úlohy systému alebo ukončiť jeho nasadenie s cieľom dodržiavať medzinárodné humanitárne právo;

1.  zdôrazňuje, že je potrebné zaoberať sa potenciálnymi výzvami, ktoré môžu LAWS predstavovať na medzinárodnej úrovni, pričom však pripomína, že tieto systémy ešte nie sú plne rozvinuté; vyzýva členské štáty, aby sa snažili dosiahnuť v tejto súvislosti jednotnú pozíciu;

2.  zdôrazňuje, že vzhľadom na rôzne prístupy štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní, je potrebné zaviesť predbežnú pracovnú definíciu LAWS a významnej ľudskej kontroly, pretože takéto ustanovenie EÚ by mohlo prispieť k stanoveniu a formovaniu prijateľných medzinárodných noriem a obmedzení pre takéto budúce systémy;

3.  vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), členské štáty a Radu, aby vypracovali a prijali spoločnú pozíciu k autonómnym zbraňovým systémom; zdôrazňuje potrebu zahrnúť ustanovenia o významnej ľudskej kontrole, pokiaľ ide o používanie smrtiacej sily;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že žiadna zbraň ani zbraňový systém, ktorý v súčasnosti používajú ozbrojené sily EÚ alebo ich spojencov, nepatrí do kategórie LAWS; pripomína, že zbrane a zbraňové systémy špeciálne navrhnuté na obranu vlastných platforiem, ozbrojených síl a obyvateľov pred vysoko dynamickými hrozbami, ako sú nepriateľské rakety, munícia a lietadlá, sa nepovažujú za LAWS; zdôrazňuje, že rozhodnutia o útoku na lietadlo s posádkou by mali prijímať ľudskí operátori;

5.  varuje, že rozhodnutia Európskej únie a jej členských štátov zaviesť príliš veľa vlastných obmedzení, pokiaľ ide o potenciálne LAWS, by mohli viesť k strate technologického náskoku a vzdaniu sa možných výhod na bojovom poli budúcnosti, ak iní dôležití medzinárodní aktéri nebudú mať v úmysle dodržiavať podobné reštriktívne pravidlá;

6.  trvá na tom, aby všetci operátori budúcich autonómnych zbraňových systémov absolvovali dôkladné a komplexné školenia o právnych, etických a morálnych aspektoch ovládania takýchto systémov a možných dôsledkoch;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, parlamentom a vládam členských štátov a generálnemu tajomníkovi NATO.

Posledná úprava: 7. septembra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia