Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0309/2018

Ingivna texter :

B8-0309/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 256kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.720v01-00
 
B8-0309/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0309/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner, såsom det mandat att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(3),

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem inför gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen, i Genève den 13–17 november 2017 och den 9–13 april 2018,

–  med beaktande av bidragen från olika stater, även från EU:s medlemsstater, inför sammanträdena i gruppen av regeringsexperter 2017 och 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  FN:s konvention om vissa konventionella vapen syftar till att förbjuda eller begränsa användningen av särskilda typer av vapen som anses orsaka onödigt eller oberättigat lidande för stridande eller ha urskillningslösa verkningar för civila.

B.  Autonoma vapensystem är föremål för diskussioner och analyser inom gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen i Genève.

C.  Det finns ännu inga dödliga vapensystem som är helt autonoma. Icke-autonoma system, t.ex. automatiserade, fjärrstyrda och telestyrda system, bör inte betraktas som dödliga autonoma vapensystem.

D.  Mänsklig inblandning och övervakning är av central betydelse vid beslut med dödliga konsekvenser, eftersom det fortfarande är människor som är ansvariga för beslut om liv och död.

E.  Internationell rätt, inbegripet internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning, är fullt tillämplig på alla vapensystem och deras operatörer, och efterlevnaden av internationell rätt är ett grundläggande krav som stater måste uppfylla, särskilt i fråga om principer såsom skydd av civilbefolkningen eller försiktighet vid angrepp.

F.  Ett dödligt vapensystem bör betraktas som autonomt om det är särskilt utformat för att systemet ska kunna ändra sin egen inbyggda logik, bortse från sitt ursprungliga uppdrag och ändra sina insatsregler utan mänsklig inblandning.

G.  Mänsklig kontroll över ett dödligt vapensystem bör betraktas som meningsfull om det är möjligt för den mänskliga operatören att ändra systemets uppdrag eller avsluta en insats i syfte att efterleva internationell humanitär rätt.

1.  Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att ta itu med de potentiella utmaningar som är kopplade till dödliga autonoma vapensystem på internationell nivå, men påminner samtidigt om att dessa system ännu inte är fullt utvecklade. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang medlemsstaterna att arbeta för att nå en enad ståndpunkt.

2.  Med tanke på att de stater som är parter i konventionen om vissa konventionella vapen tillämpar olika strategier understryker Europaparlamentet behovet av att fastställa en preliminär arbetsdefinition för dödliga autonoma vapensystem och för meningsfull mänsklig kontroll, eftersom en sådan åtgärd från EU:s sida skulle kunna bidra till att fastställa och utforma godtagbara internationella standarder och begränsningar för framtida system.

3.  Europaparlamentet uppmanar, mot bakgrund av ovanstående, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och rådet att utarbeta och anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem. Parlamentet understryker att det måste införas bestämmelser om meningsfull mänsklig kontroll när det gäller användningen av dödligt våld.

4.  Europaparlamentet understryker att inget av de vapen eller vapensystem som för närvarande används av EU-styrkor eller deras allierade är dödliga autonoma vapensystem. Parlamentet erinrar om att vapen och vapensystem som är särskilt utformade för att försvara egna plattformar, styrkor och invånare mot mycket dynamiska hot, t.ex. fientliga robotar, vapen och ammunition samt flygplan, inte betraktas som dödliga autonoma vapensystem. Parlamentet betonar att mänskliga operatörer bör fatta beslut om insatser mot bemannade flygplan.

5.  Europaparlamentet varnar för att beslut från EU och dess medlemsstater om att införa alltför många egna begränsningar i fråga om potentiella dödliga autonoma vapensystem riskerar att medföra att man förlorar ett tekniskt försprång och måste avstå från eventuella fördelar på framtidens slagfält om andra viktiga internationella aktörer skulle välja att inte följa liknande restriktiva bestämmelser.

6.  Europaparlamentet insisterar på att alla operatörer av framtida autonoma vapensystem bör genomgå en mycket grundlig och omfattande utbildning i de rättsliga, etiska och moraliska aspekterna på användningen av sådana system och de potentiella konsekvenserna.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas parlament och regeringar samt till Natos generalsekreterare.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0317.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy