Procedure : 2018/2770(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0315/2018

Indgivne tekster :

B8-0315/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0313

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 269kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved landets grænser (2018/2770(RSP))  
B8‑0315/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningen af 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6) og af 3. maj 2018 om valget i Venezuela(7),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til erklæringen af 8. februar 2018 fra Den Internationale Straffedomstols anklager, Fatou Bensouda,

–  der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om Venezuela af 31. marts 2017,

–  der henviser til rapporten fra FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) med titlen "Menneskerettighedskrænkelser i Den Bolivariske Republik Venezuela" af 22. juni 2018,

–  der henviser til den fælles erklæring af 28. april 2017 fra FN's særlige rapportør om udenretlige, summariske eller vilkårlige henrettelser, FN's særlige rapportør om retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, FN's særlige rapportør om situationen for menneskerettighedsforkæmpere og FN's arbejdsgruppe om vilkårlig tilbageholdelse,

–  der henviser til G7-ledernes erklæring af 23. maj 2018,

–  der henviser til erklæringerne fra Limagruppen af 23. januar 2018, 14. februar 2018, 21. maj 2018 og 15. juni 2018,

–  der henviser til erklæringen af 20. april 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om den forværrede humanitære situation i Venezuela,

–  der henviser til rapporten af 29. maj 2018 fra Generalsekretariatet for OAS og panelet af uafhængige internationale eksperter om muligheden af, at der er begået forbrydelser mod menneskeheden i Venezuela,

–  der henviser til rapporten fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) af 12. februar 2018 om "Demokratiske institutioner, retsstatsprincippet og menneskerettighederne i Venezuela", og til IACHR's resolution af 14. marts 2018,

–  der henviser til erklæringerne af 26. januar 2018, 19. april 2018 og 22. maj 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om den seneste udvikling i Venezuela,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 13. november 2017, 22. januar 2018, 28. maj 2018 og 25. juni 2018,

–  der henviser til erklæringen fra EU's kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om hans officielle besøg i Colombia i marts 2018,

–  der henviser til erklæringen af 23. april 2018 fra sin Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela fortsat forværres; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset politisk, social, økonomisk og humanitær krise, der har resulteret i et voksende dødstal og et stigende antal flygtninge og migranter;

B.  der henviser til, at et stigende antal mennesker i Venezuela, navnlig udsatte grupper som kvinder, børn og syge, lider af underernæring som følge af begrænset adgang til gode sundhedsydelser, lægemidler, fødevarer og vand; der henviser til, at den venezuelanske regering beklageligvis hårdnakket benægter problemerne og modsætter sig åbent at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand, selv om det internationale samfund står parat til at hjælpe;

C.  der henviser til, at den økonomiske situation er blevet væsentligt forværret; der henviser til, at Den Internationale Valutafond har anslået, at hyperinflationen i Venezuela vil stige til 13 000 % i 2018, hvilket er en stigning fra ca. 2 400 % i 2017, som medfører prisstigninger på i gennemsnit næsten 1,5 procent hver time;

D.  der henviser til, at OHCHR-rapporten, der blev offentliggjort den 22. juni 2018, fremhævede, at de venezuelanske myndigheder ikke drager gerningsmændene til alvorlige menneskerettighedskrænkelser til ansvar, herunder for drab, overdreven magtanvendelse mod demonstranter, vilkårlige fængslinger, mishandling og tortur; der henviser til, at straffrihed for sikkerhedsfolk mistænkt for udenretslige drab på demonstranter angiveligt også er udbredt; der henviser til, at sådanne konstateringer er tegn på en yderligere optrapning af den spændte situation i landet;

E.  der henviser til, at valget den 20. maj 2018 blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og uden respekt for politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed og retsstatsprincippet; der henviser til, at dette øger presset på indsatsen for at løse den politiske krise yderligere; der henviser til, at EU og andre demokratiske organer ikke anerkender valget eller de myndigheder, som er blevet indsat ved denne illegitime valgproces;

F.  der henviser til, at den aktuelle flerdimensionelle krise i Venezuela genererer de største befolkningsbevægelser, regionen nogensinde har oplevet; der henviser til, at antallet af venezuelanere, der har forladt landet, ifølge UNHCR og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er steget dramatisk fra 437 000 i 2005 til over 1,6 millioner i 2017; der henviser til, at omkring 945 000 venezuelanere forlod landet mellem 2015 og 2017; der henviser til, at det samlede antal personer, der har forladt landet siden 2014, i 2018 har oversteget to millioner; der henviser til, at der på verdensplan kan konstateres en stigning på 2 000 % i antallet af venezuelanske statsborgere, der siden 2014 har søgt asyl i andre lande, og at antallet af venezuelanske asylansøgere i midten af juni 2018 nåede op på mere end 280 000;

G.  der henviser til, at Columbia ifølge FN's Kontor for Koordination af Humanitære Anliggender (UNOCHA) er vært for den største andel af de fordrevne mennesker, idet 820 000 venezuelanere nu opholder sig på colombiansk territorium; der henviser til, at Cucuta og Boa Vista på grænsen til Venezuela oplever en betydelig tilstrømning af flygtninge, som ofte er i en elendig sundheds- og ernæringsmæssig forfatning; der henviser til, at Peru, Chile, Argentina, Panama, Brasilien, Ecuador, Mexico, Den Dominikanske Republik, Costa Rica, Uruguay, Bolivia og Paraguay også står over for tilstrømning af et stort antal migranter og flygtninge; der henviser til, at ruter ad søvejen bliver stadig vigtigere, navnlig til caribiske øer som Aruba, Curaçao, Bonaire og Trinidad og Tobago; der henviser til, at europæiske lande, især Spanien, også i stigende grad påvirkes; der henviser til, at værtslandene er under stigende pres med hensyn til at yde bistand til de nyankomne;

H.  der henviser til, at EU den 17. marts 2018 bevilgede en hjælpepakke på 31 mio. EUR til humanitær bistand til Latinamerika og Caribien, herunder 6 mio. EUR til Colombia og yderligere 2 mio. EUR til de personer, der er berørt af krisen i Venezuela; der henviser til, at Kommissionen den 7. juni 2018 bebudede en pakke på 30,1 mio. EUR i nødhjælp og udviklingsbistand på mellemlang sigt til støtte for det venezuelanske folk og de naboskabslande, der er berørt af krisen; der henviser til, at der i 2018 blev tildelt 5 mio. EUR via instrumentet, der bidrager til stabilitet og fred (IcSP), til konfliktforebyggelsesaktiviteter langs de brasilianske og colombianske grænser;

1.  er dybt rystet og foruroliget over den katastrofale humanitære situation i Venezuela, som har resulteret i mange dødsfald og en hidtil uset tilstrømning af flygtninge og migranter til nabolandene og til lande længere borte; udtrykker sin solidaritet med alle de venezuelanere, som har set sig nødsaget til at flygte fra deres hjemland, fordi de mangler basale livsfornødenheder såsom adgang til fødevarer, drikkevand, sundhedspleje og lægemidler;

2.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at erkende, at der er en igangværende humanitær krise, forhindre en yderligere forværring og fremme politiske og økonomiske løsninger for at garantere sikkerheden for alle civile og stabilitet i landet og regionen;

3.  kræver, at de venezuelanske myndigheder straks tillader uhindret humanitær bistand til landet for at forhindre en forværring af den humanitære og folkesundhedsmæssige krise og navnlig for at bekæmpe den fornyede opdukken af sygdomme som mæslinger, malaria, difteri og hånd-, fod- og mundsygdom, og at de giver uhindret adgang for internationale organisationer, der ønsker at hjælpe alle berørte dele af samfundet; opfordrer til en hurtig gennemførelse af en indsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper som kvinder, børn og syge;

4.  roser den colombianske regering for dens hurtige reaktion og den støtte, den har ydet til alle nytilkomne venezuelanere; roser ligeledes Brasilien og andre lande i regionen, ikke mindst i Peru, og regionale og internationale organisationer, private og offentlige enheder, den katolske kirke og almindelige borgere i regionen som helhed og deres aktive hjælp og solidaritet over for de venezuelanske flygtninge og migranter;

5.  opfordrer det internationale samfund til at fastlægge en koordineret, samlet og regional reaktion på krisen og til at øge deres finansielle og materielle støtte til modtagerlandene ved at opfylde deres forpligtelser; bifalder varmt den humanitære EU-støtte, der er afsat til dato, og opfordrer til, at der som et hasteanliggende frigives yderligere humanitær bistand via nødhjælpsfonde for at imødekomme det hastigt stigende behov hos de mennesker, der er berørt af den venezuelanske krise i nabolandene;

6.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at sætte en øjeblikkelig stopper for alle menneskerettighedskrænkelser, herunder overgreb mod civile, og til fuldt ud at respektere alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfrihed, pressefrihed og forsamlingsfrihed; opfordrer endvidere indtrængende de venezuelanske myndigheder til at genoprette demokratiet, da det er en nødvendig forudsætning for at sætte en stopper for den eskalerende krise;

7.  opfordrer til, at der afholdes et nyt præsidentvalg i overensstemmelse med internationalt anerkendte demokratiske standarder og den venezuelanske forfatning; understreger, at den legitime regering, der vil blive indsat som følge af et sådant valg, omgående skal tage hånd om den nuværende økonomiske og sociale krise i Venezuela og arbejde hen imod national forsoning;

8.  glæder sig over den hurtige vedtagelse af yderligere målrettede og genkaldelige sanktioner, der ikke skader den venezuelanske befolkning, og som pålægges for gennemførelsen af det illegitime valg den 20. maj 2018, som ikke fik nogen international anerkendelse, og som fandt sted uden nogen aftale om datoen eller om vilkårene og under omstændigheder, som ikke tillod alle politiske partier at deltage på lige fod; minder om, at der er mulighed for at indføre nye sanktioner mod de ansvarlige for den intensiverede politiske, sociale, økonomiske og humanitære krise, navnlig mod præsident Nicolás Maduro;

9.  støtter fuldt ud den efterforskning, der udføres af Den Internationale Straffedomstol (ICC) af den omfattende kriminalitet og undertrykkelse, der er blevet begået af det venezuelanske regime, og opfordrer EU til at spille en aktiv rolle i denne forbindelse; støtter opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder til at etablere en undersøgelseskommission om situationen i Venezuela og styrke inddragelsen af Den Internationale Straffedomstol;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i Republikken Colombia, Den Føderative Republik Brasilien og Republikken Peru, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og Limagruppen.

 

(1)

EUT L 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT L 294 af 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUT L 316 af 30.8.2016, s. 190.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0269.

(5)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0200.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

Seneste opdatering: 4. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik