Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0315/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0315/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0313

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 507kWORD 56k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και τα σύνορά της (2018/2770(RSP))  
B8‑0315/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, ιδίως εκείνα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(5), της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(6), και της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(7),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, κα Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη Βενεζουέλα, της 31ης Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με τίτλο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας» της 22ας Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 28ης Απριλίου 2017, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία του ειρηνικώς συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7, της 23ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, της 23ης Ιανουαρίου 2018, 14ης Φεβρουαρίου 2018, 21ης Μαΐου 2018 και 15ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAK) σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Γενικής Γραμματείας του ΟΑΚ και της ομάδας ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, της 29ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), της 12ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela» («Δημοκρατικοί Θεσμοί, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βενεζουέλα»), καθώς και το ψήφισμά της IACHR της 14ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), της 26ης Ιανουαρίου 2018, της 19ης Απριλίου 2018 και της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, της 22ας Ιανουαρίου 2018, της 28ης Μαίου 2018 και της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, κατά την επίσημη αποστολή του στην Κολομβία τον Μάρτιο 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, καθώς και των προσφύγων και των μεταναστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, ιδίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι, υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα, σε τρόφιμα και σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συνεχίζει, δυστυχώς, να αρνείται επίμονα την ύπαρξη προβλήματος και αρνείται να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει τη διανομή διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προβλέψει πως ο υπερπληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα εκτοξευθεί στο 13 000% το 2018, από ένα εκτιμώμενο ποσοστό 2 400% το 2017, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση στις τιμές, κατά μέσον όρο, σχεδόν κατά 1,5 % την ώρα·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έκθεση της OHCHR που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 τονίζει πως οι αρχές της Βενεζουέλας δεν διώκουν τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, χρήση υπέρμετρης βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες συλλήψεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία οργάνων των σωμάτων ασφαλείας υπόπτων για εξωδικαστικούς φόνους διαδηλωτών φαίνεται να είναι επίσης διαδεδομένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διαπιστώσεις δείχνουν μια περαιτέρω κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης στη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 20 Μαΐου 2018 δεν τηρούσαν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, ούτε επέδειξαν σεβασμό για τον πολιτικό πλουραλισμό, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες για την επίλυση της πολιτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως και άλλοι δημοκρατικοί φορείς, δεν αναγνωρίζει τις εκλογές ή τις αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτή την αντικανονική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα προκαλεί τη μεγαλύτερη εκτόπιση πληθυσμού που έχει ποτέ παρατηρηθεί στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο συνολικός αριθμός κατοίκων της Βενεζουέλας που εγκατέλειψαν τη χώρα αυξήθηκε θεαματικά, από 437 000 το 2005 σε πάνω από 1,6 εκατομμύρια το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 945 000 πολίτες της Βενεζουέλας εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ 2015 και 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, ο συνολικός αριθμός ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2014 υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014 υπήρξε αύξηση κατά 2 000% του αριθμού των υπηκόων της Βενεζουέλας που ζητούν άσυλο σε όλο τον κόσμο, ξεπερνώντας τις 280 000 στα μέσα Ιουνίου του 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA), η Κολομβία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των εκτοπισμένων, αφού περισσότεροι από 820 000 πολίτες της Βενεζουέλας ζουν στην επικράτειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Cucuta και η Boa Vista, που βρίσκονται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αντιμετωπίζουν μεγάλη εισροή ανθρώπων, που συχνά υποφέρουν από τρομερά προβλήματα υγείας και υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Περού, η Χιλή, η Αργεντινή, ο Παναμάς, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Κόστα Ρίκα, η Ουρουγουάη, η Βολιβία και η Παραγουάη αντιμετωπίζουν επίσης εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες διαδρομές καθίστανται όλο και πιο σημαντικές, ιδίως προς τα νησιά της Καραϊβικής όπως η Αρούμπα, το Κουρασάο, το Μπονέρ, και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές χώρες, και ιδίως η Ισπανία, πλήττονται επίσης όλο και περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες υποδοχής υφίστανται μια ολοένα αυξανόμενη πίεση όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις νέες αφίξεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαρτίου 2018 η ΕΕ χορήγησε στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, 6 εκατομμύρια ευρώ για την Κολομβία και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ για τα άτομα που πλήττονται από την κρίση στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμη 30,1 εκατομμυρίων ευρώ για επείγουσα βοήθεια και μεσοπρόθεσμη αναπτυξιακή συνδρομή προς στήριξη του λαού της Βενεζουέλας και των γειτονικών χωρών που έχουν πληγεί από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 χορηγήθηκαν 5 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για ενέργειες πρόληψης συγκρούσεων στα σύνορα της Βραζιλίας και της Κολομβίας·

1.  είναι βαθιά συγκλονισμένο και θορυβημένο από την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων και μεταναστών σε γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως η πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό, σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα·

2.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να αναγνωρίσουν τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωσή της και να προωθήσουν πολιτικές και οικονομικές λύσεις για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των πολιτών και τη σταθερότητα της χώρας και της περιοχής·

3.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα επειγόντως, προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημόσιας υγείας και, ιδίως, η επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά, η ελονοσία, η διφθερίτιδα και ο αφθώδης πυρετός, και να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να βοηθήσουν σε όλους τους πληττόμενους τομείς της κοινωνίας· ζητεί την ταχεία υλοποίηση μιας βραχυπρόθεσμης αντίδρασης, με στόχο την καταπολέμηση του υποσιτισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι·

4.  επαινεί την κυβέρνηση της Κολομβίας για την άμεση αντίδρασή της και για την υποστήριξη που έχει παράσχει σε όλους τους εισερχόμενους πολίτες της Βενεζουέλας· επαινεί επίσης τη Βραζιλία και άλλες χώρες της περιοχής, και ιδίως το Περού, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, την Καθολική Εκκλησία και τους απλούς πολίτες της περιοχής στο σύνολό τους, για την ενεργό βοήθεια και αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα·

5.  καλεί τη διεθνή κοινότητα να διαμορφώσει μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και περιφερειακή απάντηση στην κρίση και να αυξήσει την οικονομική και υλική βοήθεια προς τις αποδέκτριες χώρες, ώστε να εκπλήρωση εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους· εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα και ζητεί να χορηγηθεί πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ταχέως αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση της Βενεζουέλας στις γειτονικές χώρες·

6.  παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να θέσουν αμέσως τέρμα σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και εις βάρος πολιτών, και να σεβαστούν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, περιλαμβανομένων της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του Τύπου και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να αποκαταστήσουν τη δημοκρατική τάξη, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί τέλος στην κλιμακούμενη κρίση·

7.  ζητεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας· τονίζει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση·

8.  επιδοκιμάζει την ταχεία έγκριση πρόσθετων στοχοθετημένων και ανακλητών κυρώσεων που δεν βλάπτουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας, οι οποίες επιβάλλονται λόγω της διεξαγωγής των αντικανονικών εκλογών της 20 Μαΐου 2018, που δεν αναγνωρίστηκαν από τη διεθνή κοινότητα και που πραγματοποιήθηκαν χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ημερομηνία ή τις προϋποθέσεις και υπό συνθήκες που δεν επέτρεψαν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει τη δυνατότητα νέων κυρώσεων εις βάρος όσων ευθύνονται για την αυξημένη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, και ιδίως κατά του Προέδρου Nicolás Maduro·

9.  υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας, και καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· υποστηρίζει το αίτημα του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όσον αφορά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και την εμβάθυνση της εμπλοκής του ΔΠΔ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Δημοκρατίας της Κολομβίας, της Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Δημοκρατίας του Περού, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στην Ομάδα της Λίμα.

 

 

(1)

ΕΕ C 285, 29.8.2017, σ. 145.

(2)

ΕΕ L 294, 12.8.2016, σ. 21.

(3)

ΕΕ C 316, 30.8.2016, σ. 190.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0269.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου