Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0315/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0315/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0313

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 266kWORD 49k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla(2018/2770(RSP))  
B8‑0315/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6) ja 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman Venezuelasta,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2017 annetun laittomia ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon G7-ryhmän valtionpäämiesten 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018, 14. helmikuuta 2018, 21. toukokuuta 2018 ja 15. kesäkuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteeristön ja riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin 29. toukokuuta 2018 antaman raportin Venezuelassa mahdollisesti tapahtuneista rikoksista ihmisyyttä vastaan,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 12. helmikuuta 2018 julkaiseman raportin demokraattisista instituutioista, oikeusvaltiosta ja ihmisoikeuksista Venezuelassa sekä sen 14. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta, 19. huhtikuuta ja 22. toukokuuta 2018 annetut komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017, 22. tammikuuta 2018, 28. toukokuuta 2018 ja 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin lausunnon Kolumbiaan maaliskuussa 2018 tekemästään virallisesta vierailusta,

–  ottaa huomioon parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän 23. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenee jatkuvasti Venezuelassa; toteaa, että Venezuelassa on ennennäkemätön poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, jonka seurauksena kuolonuhrien, pakolaisten ja muuttajien määrä kasvaa jatkuvasti;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelassa yhä suurempi määrä ihmisiä, erityisesti naisten, lasten ja sairaiden henkilöiden kaltaiset haavoittuvat ryhmät, kärsii aliravitsemuksesta, mikä on seurausta terveyspalvelujen, lääkkeiden, elintarvikkeiden ja veden rajallisesta saatavuudesta; toteaa, että Venezuelan hallitus kieltää valitettavasti itsepintaisesti ongelman ja kieltäytyy ottamasta avoimesti vastaan kansainvälisen yhteisön tarjoamaa kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista;

C.  ottaa huomioon, että taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston arvioineen, että Venezuelan hyperinflaatio nousee tänä vuonna 13 000 prosenttiin, kun se vuonna 2017 oli arviolta 2 400 prosenttia, mikä tarkoittaa, että hinnat nousevat keskimäärin liki puolitoista prosenttia tunnissa;

D.  ottaa huomioon, että 22. kesäkuuta 2018 julkaistussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportissa korostetaan, että Venezuelan viranomaiset eivät saata vastuuseen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä, ja toteaa, että ihmisoikeusloukkaukset pitävät sisällään muun muassa teloituksia, kohtuutonta voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisia pidätyksiä, kaltoinkohtelua ja kidutusta; ottaa huomioon, että turvallisuudesta vastaavien virkamiesten, joiden epäillään teloittaneen mielenosoittajia laittomasti, rankaisemattomuus näyttää olevan myös yleistä; ottaa huomioon, että tällaiset havainnot osoittavat maan muutenkin jännittyneen tilanteen kiristyneen entisestään;

E.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; toteaa tämän vaikeuttavan entisestään poliittisen kriisin ratkaisemista; toteaa, että EU ja muut demokraattiset elimet eivät tunnusta sen enempää vaaleja kuin tämän laittoman prosessin perusteella tehtäviin asetettuja viranomaisiakaan;

F.  ottaa huomioon, että Venezuelan nykyinen moniulotteinen kriisi on saanut aikaan suurimman alueella koskaan nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan maasta lähteneiden venezuelalaisten määrä on kasvanut tuntuvasti: 437 000:sta vuonna 2005 yli 1,6 miljoonaan vuonna 2017; ottaa huomioon, että noin 945 000 venezuelalaista lähti maasta vuosina 2015–2017; ottaa huomioon, että vuoden 2014 jälkeen maasta lähteneiden kokonaismäärä ylitti kaksi miljoonaa vuonna 2018; ottaa huomioon, että eri puolilta maailmaa turvapaikkaa hakeneiden venezuelalaisten määrä on lisääntynyt 2 000 prosentilla vuodesta 2014 ja vuoden 2018 kesäkuun puoliväliin mennessä heitä oli jo yli 280 000;

G.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston mukaan Kolumbia on ottanut vastaan eniten siirtymään joutuneita ihmisiä ja sen alueella elää yli 820 000 venezuelalaista; toteaa, että Venezian rajalla sijaitseviin Cucutaan ja Boa Vistaan virtaa suuria määriä ihmisiä, joiden terveys- ja ravitsemustilanne on usein erittäin huono; toteaa, että Peruun, Chileen, Argentiinaan, Panamaan, Brasiliaan, Ecuadoriin, Meksikoon, Dominikaaniseen tasavaltaan, Costa Ricaan, Uruguayhin, Boliviaan ja Paraguayhin saapuu myös suuria määriä muuttajia ja pakolaisia; ottaa huomioon, että merireitit ovat yhä merkittävämpiä, erityisesti reitit Karibian saarille, kuten Arubaan, Curaçaoon, Bonaireen sekä Trinidad ja Tobagoon; ottaa huomioon, että tulijoita on alkanut saapua enemmän myös Eurooppaan, erityisesti Espanjaan; toteaa, että vastaanottavien maiden on yhä vaikeampaa tarjota apua uusille tulijoille;

H.  ottaa huomioon, että EU myönsi 17. maaliskuuta 2018 Latinalaiselle Amerikalle ja Karibian alueelle 31 miljoonan euron humanitaarisen avustuspaketin, josta kuusi miljoonaa euroa maksetaan Kolumbialle ja edelleen kaksi miljoonaa euroa ihmisille, joihin Venezuelan kriisi vaikuttaa; ottaa huomioon, että EU ilmoitti 7. kesäkuuta 2018 myöntävänsä 30,1 miljoonaa euroa hätäapua ja keskipitkän aikavälin kehitysapua tukeakseen Venezuelan kansaa sekä kriisistä kärsiviä naapurimaita; ottaa huomioon, että vuonna 2018 vakautta ja rauhaa edistävästä välineestä osoitettiin 5 miljoonaa euroa konfliktien ehkäisemiseen Brasilian ja Kolumbian rajoilla;

1.  on syvästi järkyttynyt ja huolissaan Venezuelan tuhoisasta humanitaarisesta tilanteesta, joka on johtanut lukuisiin kuolonuhreihin ja synnyttänyt ennennäkemättömän pakolaisten ja muuttajien virran naapurimaihin ja laajemmalle; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen eli esimerkiksi elintarvikkeiden, juomaveden, terveyspalveluiden ja lääkkeiden puutteellisen saatavuuden takia;

2.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan humanitaarisen kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka varmistavat kaikkien siviilien turvallisuuden sekä maan ja alueen vakauden;

3.  vaatii Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän pääsyn maahan, jotta voidaan estää humanitaarisen ja kansanterveyskriisin paheneminen ja torjua erityisesti tuhkarokon, malarian ja kurkkumädän kaltaisten tautien uudelleen puhkeaminen, ja takaamaan esteettömän pääsyn kansainvälisille järjestöille, jotka haluavat auttaa kaikkia kriisistä kärsiviä yhteiskunnan aloja; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten naisten, lasten ja sairaiden, keskuudessa;

4.  kiittää Kolumbian hallitusta sen nopeasta reaktiosta ja kaikille maahan tuleville venezuelalaisille antamasta tuesta; kiittää myös Brasiliaa ja alueen muita maita, etenkin Perua, sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia toimijoita, katolista kirkkoa sekä koko alueen tavallisia kansalaisia näiden aktiivisesta avusta sekä venezuelalaisia pakolaisia ja muuttajia kohtaan osoittamasta solidaarisuudesta;

5.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä laatimaan kriisiin koordinoidun, kattavan ja alueellisen vastauksen ja lisäämään taloudellista ja aineellista apuaan vastaanottajamaille lunastamalla lupauksensa; panee erittäin tyytyväisenä merkille tähän mennessä annetun EU:n humanitaarisen avun ja kehottaa antamaan kiireesti lisää humanitaarista apua hätärahastojen kautta, jotta voidaan vastata nopeasti Venezuelan kriisin koettelemien ihmisten kasvaviin tarpeisiin naapurimaissa;

6.  vaatii Venezuelan viranomaisia lopettamaan välittömästi kaikki ihmisoikeusloukkaukset, myös siviileihin kohdistuvat rikkomukset, ja kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta; vaatii lisäksi Venezuelan viranomaisia palauttamaan demokraattisen järjestyksen, mikä on välttämätön edellytys kärjistyvän kriisin ratkaisemiseksi;

7.  kehottaa järjestämään uudet presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen demokraattisten normien ja Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti; korostaa, että tällaisten vaalien seurauksena syntyvän laillisen hallituksen on kiireellisesti puututtava Venezuelan nykyiseen talous- ja sosiaalikriisiin ja pyrittävä saamaan aikaan kansallinen sovinto;

8.  panee tyytyväisenä merkille uusien kohdennettujen pakotteiden nopean hyväksymisen ja toteaa, että pakotteet ovat kumottavissa ja ne eivät vahingoita Venezuelan kansaa; toteaa, että pakotteet määrättiin 20. toukokuuta 2018 järjestettyjen laittomien vaalien jälkeen, joita kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut ja jotka järjestettiin ilman, että päivämäärästä ja ehdoista oli päästy sopimukseen, ja olosuhteissa, joissa kaikilla poliittisilla puolueilla ei ollut tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia; muistuttaa mahdollisuudesta määrätä uusia pakotteita niille, jotka ovat syyllisiä pahenevaan poliittiseen, sosiaaliseen, taloudelliseen ja humanitaariseen kriisiin, erityisesti presidentti Nicolas Madurolle;

9.  tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venezuelan hallinnon laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista ja kehottaa EU:ta ottamaan aktiivisen roolin tässä yhteydessä; tukee YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotusta, että olisi asetettava tutkintalautakunta tutkimaan Venezuelan tilannetta ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen olisi oltava tiiviimmin mukana siinä;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle sekä Kolumbian tasavallan, Brasilian liittotasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0269.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0200.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö