Návrh uznesenia - B8-0315/2018Návrh uznesenia
B8-0315/2018

NÁVRH UZNESENIA o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach

2. 7. 2018 - (2018/2770(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons v mene skupiny PPE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0315/2018

Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0315/2018
Predkladané texty :
B8-0315/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0315/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach

(2018/2770(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele[1], z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele[2], z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele[3], z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele[4], z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele[5] a z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele[6] a z 3. mája 2018 o voľbách vo Venezuele[7],

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého komisára OSN pre ľudské práva o Venezuele z 31. marca 2017,

–  so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) s názvom Porušovanie ľudských práv vo Venezuelskej bolívarovskej republike z 22. júna 2018,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie osobitnej spravodajkyne OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy, osobitného spravodajcu OSN pre slobodu pokojného zhromažďovania a združovania, osobitného spravodajcu OSN pre situáciu obhajcov ľudských práv a pracovnej skupiny OSN pre svojvoľné zadržiavanie z 28. apríla 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenie lídrov skupiny G7 z 23. mája 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 23. Januára 2018, 14. februára 2018, 21. mája 2018 a 15. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie Organizácie amerických štátov (OAS) z 20. apríla 2018 o zhoršujúcej sa humanitárnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu generálneho sekretariátu OAS a skupiny nezávislých medzinárodných odborníkov z 29. mája 2018 o možnom spáchaní zločinov proti ľudskosti vo Venezuele,

–  so zreteľom na správu s názvom Demokratické inštitúcie, právny štát a ľudské práva vo Venezuele, ktorú uverejnila Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR) 12. februára 2018, a na rezolúciu IACHR zo 14. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 26. januára 2018, 19. apríla 2018 a 22. mája 2018 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na závery Rady z 13. novembra 2017, 22. januára 2018, 28. mája 2018 a 25. júna 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie komisára pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosa Stylianidesa o oficiálnej misii v Kolumbii v marci 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie svojej skupiny na podporu demokracie a koordináciu volieb z 23. apríla 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej politickej, sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze, ktorá viedla k mnohým úmrtiam a k rastúcemu počtu utečencov a migrantov;

B.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele, najmä zraniteľné skupiny, ako sú ženy, deti a chorí ľudia, trpí podvýživou v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom, potravinám a vode; keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, naďalej tvrdohlavo problém popiera a odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu;

C.  keďže hospodárska situácia sa výrazne zhoršila; keďže Medzinárodný menový fond predpokladá, že vo Venezuele v roku 2018 vzrastie hyperinflácia na 13 000 % v porovnaní s 2 400 % v roku 2017, čo bude mať za následok nárast cien v priemere o takmer 1,5 % každú hodinu;

D.  keďže v správe OHCHR uverejnenej 22. júna 2018 sa poukazuje na to, že venezuelské orgány nevzali na zodpovednosť páchateľov vážneho porušovania ľudských práv, medzi ktoré patrilo zabíjanie, používanie neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľné zadržiavanie osôb, zlé zaobchádzanie a mučenie; keďže sa zdá, že ani bezpečnostní dôstojníci podozriví z mimosúdnych vrážd demonštrantov nie sú trestaní; keďže tieto zistenia sú dôkazom o ďalšej eskalácii napätia v krajine;

E.  keďže voľby, ktoré sa konali 20. mája 2018, sa uskutočnili bez toho, aby spĺňali minimálne medzinárodné normy pre dôveryhodný proces, a bez rešpektovania politickej plurality, demokracie, transparentnosti a zásad právneho štátu; keďže to ďalej obmedzuje úsilie o riešenie politickej krízy; keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými subjektmi neuznáva tieto voľby ani orgány zriadené takýmto nezákonným postupom;

F.  keďže súčasná viacrozmerná kríza vo Venezuele spôsobuje najväčšie vysídľovanie obyvateľstva, k akému kedy v tomto regióne došlo; keďže podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) sa celkový počet Venezuelčanov, ktorí z krajiny odišli, výrazne zvýšil zo 437 000 v roku 2005 na viac ako 1,6 milióna v roku 2017; keďže medzi rokmi 2015 a 2017 krajinu opustilo okolo 945 000 občanov; keďže v roku 2018 presiahol celkový počet osôb, ktoré opustili krajinu od roku 2014, dva milióny; keďže od roku 2014 sa počet venezuelských štátnych príslušníkov, ktorí žiadajú o azyl na celom svete, zvýšil o 2 000 % a v polovici júna 2018 dosiahol viac ako 280 000;

G.  keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UNOCHA) Kolumbia prijala najväčší podiel vysídlených osôb, pričom na jej území žije viac ako 820 000 Venezuelčanov; keďže Cúcuta a Boa Vista, ktoré sa nachádzajú na hranici s Venezuelou, zaznamenávajú výrazný prílev ľudí, ktorí sú často v strašnom zdravotnom stave a trpia podvýživou; keďže aj Peru, Čile, Argentína, Panama, Brazília, Ekvádor, Mexiko, Dominikánska republika, Kostarika, Uruguaj, Bolívia a Paraguaj čelia prílevu veľkého počtu migrantov a utečencov; keďže na emigráciu sa čoraz častejšie využívajú námorné trasy, a to najmä na ostrovy Karibiku, ako sú Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; keďže situácia sa čoraz viac dotýka aj európskych krajín, najmä Španielska; keďže hostiteľské krajiny sa dostávajú pod čoraz väčší tlak, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci ďalším prichádzajúcim;

H.  keďže 17. marca 2018 EÚ pridelila Latinskej Amerike a Karibiku balík humanitárnej pomoci vo výške 31 miliónov EUR, pričom 6 miliónov EUR je určených pre Kolumbiu a ďalšie 2 milióny EUR ľuďom postihnutým krízou vo Venezuele; keďže 7. júna 2018 Komisia oznámila balík vo výške 30,1 milióna EUR v podobe núdzovej pomoci a strednodobej rozvojovej pomoci na podporu venezuelského ľudu a susedných krajín postihnutých krízou; keďže v rámci nástroja na podporu stability a mieru bolo v roku 2018 pridelených 5 miliónov EUR na činnosti v oblasti predchádzania konfliktom na hraniciach Brazílie a Kolumbie;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad katastrofálnou humanitárnou situáciou vo Venezuele, ktorá má za následok veľký počet úmrtí a nebývalý prílev utečencov a migrantov do susedných i ďalších krajín; vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí sú nútení utiecť zo svojej krajiny, pretože v nej nemajú najzákladnejšie životné podmienky, ako je prístup k potravinám, pitnej vode, zdravotným službám a liekom;

2.  naliehavo žiada venezuelské orgány, aby uznali prebiehajúcu humanitárnu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a aby presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť civilného obyvateľstva a stabilita tejto krajiny aj regiónu;

3.  žiada, aby venezuelské orgány bezodkladne umožnili hladké poskytovanie humanitárnej pomoci krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej a zdravotnej krízy, a najmä opätovnému výskytu chorôb ako osýpky, malária, záškrt a slintačka a krívačka, a aby zaručili neobmedzený prístup medzinárodným organizáciám, ktoré chcú pomáhať všetkým postihnutým segmentom spoločnosti; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobých opatrení zameraných na boj proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú ženy, deti a chorí ľudia;

4.  vyjadruje uznanie kolumbijskej vláde za okamžitú reakciu a podporu, ktorú poskytla všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; vyjadruje uznanie aj Brazílii a iným krajinám v regióne, najmä Peru, regionálnym a medzinárodným organizáciám, súkromným a verejným subjektom, katolíckej cirkvi a bežným občanov v regióne ako celku za ich aktívnu pomoc a solidaritu voči venezuelským utečencom a migrantom;

5.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo na koordinovanú, komplexnú a regionálnu reakciu na krízu a na zvýšenie finančnej a materiálnej pomoci prijímajúcim krajinám splnením svojich záväzkov; srdečne víta humanitárnu pomoc, ktorú EÚ doteraz poskytla, a vyzýva na uvoľnenie dodatočnej humanitárnej pomoci z núdzových fondov, aby sa uspokojili rýchlo sa zvyšujúce potreby ľudí zasiahnutých venezuelskou krízou v susedných krajinách;

6.  naliehavo vyzýva venezuelské orgány, aby okamžite ukončili porušovanie ľudských práv vrátane porušovania práv civilných občanov a aby plne rešpektovali všetky ľudské práva a základné slobody vrátane slobody prejavu, slobody tlače a slobody zhromažďovania; ďalej nalieha na venezuelské orgány, aby obnovili demokratický poriadok, ktorý je nevyhnutnou podmienkou na ukončenie stupňujúcej sa krízy;

7.  vyzýva na usporiadanie nových prezidentských volieb v súlade s medzinárodne uznávanými demokratickými normami a ústavným poriadkom Venezuely. zdôrazňuje, že legitímna vláda, ktorá vzíde z týchto volieb, musí naliehavo riešiť súčasnú hospodársku a sociálnu krízu vo Venezuele a usilovať sa o národné zmierenie;

8.  víta rýchle prijatie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií, ktoré nepoškodzujú venezuelskú populáciu a ktoré boli uložené z dôvodu konania nezákonných volieb 20. mája 2018, ktoré sa na medzinárodnej úrovni neuznali a uskutočnili sa bez dohody o dátume alebo o podmienkach a za okolností, ktoré neumožňovali účasť všetkých politických strán za rovnakých podmienok; pripomína možnosť uloženia nových sankcií tým, ktorí sú zodpovední za vyostrujúcu sa politickú, sociálnu, hospodársku a humanitárnu krízu, najmä prezidentovi Nicolásovi Madurovi;

9.  plne podporuje vyšetrovanie Medzinárodného trestného súdu (MTS) týkajúce sa rozsiahlych trestných činov a aktov represie páchaných venezuelským režimom a vyzýva EÚ, aby v tomto ohľade zohrávala aktívnu úlohu; podporuje výzvu vysokého komisára OSN pre ľudské práva zriadiť vyšetrovací výbor pre situáciu vo Venezuele a prehĺbiť zapojenie MTS;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky a Peruánskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

 

Posledná úprava: 4. júla 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia