Процедура : 2018/2770(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0318/2018

Внесени текстове :

B8-0318/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/07/2018 - 6.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 474kWORD 47k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))


Моли Скот Кейто, Юдит Саргентини, Ернест Уртасун от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници (2018/2770(RSP))  
B8-0318/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид мисията, проведена от 25 до 30 юни 2018 г. от делегация на Европейския парламент на границата на Колумбия и Бразилия с Венесуела, и положението на венесуелски бежанци и мигранти там,

–  като взе предвид последния доклад относно Венецуела от 22 юни 2018 г., изготвен от Върховния комисар на ООН по правата на човека,

–  като взе предвид насоките на ВКБООН относно напускането на Венесуела от нейни граждани от март 2018 г.,

–  като взе предвид доклада на омбудсмана на Кюрасао относно политиката в областта на бежанците от юни 2018 г.,

–  като взе предвид решението на Съвета на Европейския съюз от 25 юни 2018 г. за добавяне на 11 длъжностни лица на Венесуела към списъка на санкциите,

–  като взе предвид Декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, приета единодушно от Общото събрание на ООН на 19 септември 2016 г.,

–  като взе предвид член 3 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–  като взе предвид своите предишни резолюции относно Венесуела,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че настоящата хуманитарна и икономическа криза във Венесуела доведе до безпрецедентно голям брой мигранти, както и до изтичане на капитали;

Б.  като има предвид, че броят на венесуелците, които живеят със и без документи в съседни страни, варира значително в различните страни и в зависимост от източника, но продължава да е изключително висок, независимо от източника или страната;

В.  като има предвид, че според Световната информационна книга на ЦРУ нетната миграция във Венесуела се оценява на -1,2 души на 1 000 души население през 2017 г.;

Г.  като има предвид, че приемът на венесуелски мигранти поставя предизвикателства по отношение на приемането и достъпа до разрешения за пребиваване и до пазара на труда за съседните страни, включително най-отдалечените региони на Европа, като нидерландските територии Аруба, Бонер и Кюрасао, и дори обхваща френските региони Гваделупа, Мартиник и Гвиана; като има предвид, че Европа все повече се превръща в дестинация за граждани на Венесуела, напускащи страната;

Д.  като има предвид, че според омбудсмана на Кюрасао, в последния му доклад от юни 2018 г., настоящата политика на депортиране на венесуелци, които пристигат в Кюрасао с кораб или самолет, нарушава Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;

Е.  като има предвид, че адекватната политика в областта на убежището, миграцията и приемането включва мерки, които насърчават интеграцията, достъпа до разрешения за пребиваване и достъпа до условия на приемане, като краткосрочно настаняване и дългосрочно настаняване, храна, здравни грижи и образователни услуги, както и достъп до пазара на труда, не само в близост до гранични зони, но също така и в градските райони на приемащите държави;

Ж.  като има предвид, че Испания се нарежда на трето място в списъка на държавите, които приемат венесуелци; като има предвид, че според последните налични данни през 2017 г. Испания е предоставила статут на бежанец само на 15 от тях – 1 % от тези, които са подали молби; като има предвид, че Испания е получила 10 350 искания за международна закрила от лица, идващи от Венецуела, но е отказала 99% от тях;

З.  като има предвид, че в същото време Мадрид се превръща в една от основните дестинации за заможни венесуелци, инвестиращи в недвижими имоти и предприятия;

И.  като има предвид, че решенията, взети от Съвета на Европейския съюз, за налагане на санкции на длъжностни лица на Венецуела, трябва да бъдат допълнени от бързи и опростени визови процедури и процедури за предоставяне на убежище за лица, напускащи страната с цел постигане на безопасност на европейска територия;

Й.  като има предвид, че настоящото положение и политика са в противоречие с насоките на ВКБООН от март 2018 г., с които се призовават страните на дестинация и транзитно преминаване да предоставят на венесуелците безопасен и законен достъп до територията си, както и да продължат да приемат подходящи и прагматични мерки, насочени към защитата на гражданите;

К.  като има предвид, че има широко разпространено опасение, че противопоставянето на двете страни възпрепятства приемането на стабилизиращо решение, което е демократично легитимирано от страната, докато ЕС не осигурява безопасен и законен достъп и защита на територията си за бягащите от нея;

1.  изразява своето убеждение, че бъдещето на Венесуела е в ръцете на венесуелския народ и че разрешаването на настоящите многобройни кризи и постигането на политическа стабилност могат да се реализират единствено чрез мирни преговори;

2.  призовава Европейския съюз да подкрепя силно съседните държави на Венесуела в усилията им да предложат адекватно приемане на мигрантите и бежанците от Венесуела, за да се изпълнят по надлежен начин всички искания за помощ от тяхна страна и същевременно да се създадат канали за безопасен и законен достъп до ЕС за лицата, търсещи закрила;

3.  обръща внимание върху решението на Съвета на Европейския съюз за налагане на санкции на длъжностни лица на Венесуела, като отбелязва, че Испания, държавата–членка на ЕС, която понастоящем получава най-много молби за убежище от граждани на Венесуела, отказва 99% от тях; изисква от ЕС и държавите членки бързо да приведат външната си политика в съответствие с политиките в областта на миграцията и бежанците,

4.  силно препоръчва Европейският съюз да търси начини и средства, за да гарантира, че органите на островите на ЕС в съседство с Венецуела могат да предложат достойно приемане на всички венесуелци, които мигрират на тяхна територия;

5.  призовава всички действащи лица в рамките на Венесуела и извън нея да вземат под внимание настоящата ситуация и да проявяват предпазливост и търпение като се въздържат от всякакви действия или призиви за насилие, а още по-малко военна намеса, която допълнително ще дестабилизира страната и впоследствие ще я изведе от баланс;

6.  отново призовава за насърчаването и провеждането на действително траен национален диалог с всички мирни средства, включително чрез ангажиране на всички съответни сили, с цел да се намери решение, основано на консенсус, във връзка с противоположните интереси във Венесуела и да се разрешат споровете между различните клонове на публичната власт в дух на доверие;

7.  силно препоръчва този политически диалог да доведе до постигане на национално споразумение относно икономическата политика с цел стабилизиране на положението;

8.  призовава политическите субекти извън Венесуела да избягват да използват положението в страната в полза на своите национални политически цели;

9.  изразява своето убеждение, че политическата и социалната стабилност във Венесуела е решаващ фактор за запазването на мира в целия регион;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки, на правителството и органите на Венесуела и на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея.

Последно осъвременяване: 4 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност