Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0318/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0318/2018

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha

2.7.2018 - (2018/2770(RSP))

imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni/tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura

Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proċedura : 2018/2770(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
B8-0318/2018
Testi mressqa :
B8-0318/2018
Dibattiti :
Testi adottati :

B8‑0318/2018

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kriżi tal-migrazzjoni u s-sitwazzjoni umanitarja fil-Venezwela u fil-fruntieri tagħha

(2018/2770(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-missjoni li saret mill-25 sat-30 ta' Ġunju 2018 minn delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Kolombja u l-fruntieri tal-Brażil mal-Venezwela u s-sitwazzjoni tar-rifuġjati u l-migranti Venezwelani li jinsabu hemmhekk,

–  wara li kkunsidra l-aħħar rapport dwar il-Venezwela tat-22 ta' Ġunju 2018 mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra n-Nota ta' Gwida tal-UNHCR ta' Marzu 2018 dwar l-eżodu tal-Venezwelani ,

–  wara li kkunsidra r-rapport dwar il-politika tar-rifuġjati ta' Ġunju 2018 mill-Ombudsman ta' Curaçao,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tal-25 ta' Ġunju 2018 li jżid 11-il uffiċjal Venezwelan mal-lista tas-sanzjonijiet,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Refuġjati u l-Migranti adottata unanimament mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-19 ta' Settembru 2016,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Venezwela,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-kriżi ekonomika u umanitarja attwali fil-Venezwela rriżultat f'għadd bla preċedent ta' migranti, kif ukoll fid-delokalizzazzjoni tal-kapital;

B.  billi l-għadd ta' Venezwelani li qed jgħixu bid-dokumenti u mingħajrhom f'pajjiżi ġirien ivarja b'mod sinifikanti minn pajjiż għal ieħor u jiddependi mis-sors, iżda jibqa' straordinament għoli, irrispettivament mis-sors jew mill-pajjiż;

C.  billi, skont il-"World Fact Book" tas-CIA, ir-rata ta' migrazzjoni netta fil-Venezwela kienet stmata għal -1.2 persuni għal kull 1 000 tal-popolazzjoni fl-2017;

D.  billi l-assorbiment tal-migranti Venezwelani jikkostitwixxi sfidi f'dak li jikkonċerna l-akkoljenza u l-aċċess għal permessi ta' residenza u għas-suq tax-xogħol għall-pajjiżi ġirien, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi Ewropej, bħat-territorji Netherlandiżi ta' Aruba, Bonaire u Curaçao, u saħansitra r-reġjuni Franċiżi ta' Guadeloupe, Martinique u Guyane; billi l-Ewropa kulma jmur qed issir destinazzjoni għaċ-ċittadini Venezwelani li qed jitilqu mill-pajjiż;

E.  billi, skont l-aħħar rapport tal-Ombudsman ta' Curaçao li ħareġ f'Ġunju 2018, il-politika attwali tad-deportazzjoni tal-Venezwelani li jaslu f'Curaçao bil-baħar jew bl-ajruplan tikser il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali;

F.  billi politika adegwata f'dak li jikkonċerna l-asil, il-migrazzjoni u l-akkoljenza timplika miżuri li jippromwovu l-integrazzjoni, l-aċċess għall-permessi ta' residenza u l-aċċess għall-kundizzjonijiet ta' akkoljenza bħall-akkomodazzjoni għal żmien qasir u l-akkomodazzjoni fit-tul, l-ikel u s-servizzi għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, kif ukoll l-aċċess għas-suq tax-xogħol, mhux biss qrib iż-żoni mal-fruntieri, iżda wkoll fiż-żoni urbani tal-pajjiżi riċeventi;

G.  billi Spanja tikklassifika fit-tielet post fil-lista ta' pajjiżi li qed jilqgħu lill-Venezwelani; billi, skont l-aħħar data disponibbli, fl-2017 Spanja tat l-istatus ta' rifuġjat lil biss 15-il Venezwelan – 1 % ta' dawk li applikaw; billi Spanja rċeviet 10 350 talba għal protezzjoni internazzjonali minn persuni li ġejjin mill-Venezwela, iżda rrifjutat 99 % minnhom;

H.  billi, fl-istess ħin, Madrid qed issir waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin għall-Venezwelani sinjuri li jinvestu fil-proprjetà immobbli u n-negozji;

I.  billi d-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea favur l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq l-uffiċjali Venezwelani jridu jiġu kkomplementati minn proċeduri ta' viża u asil rapidi u mingħajr komplikazzjonijiet għall-persuni li jitilqu mill-pajjiż sabiex jilħqu post sikur fit-territorji Ewropej;

J.  billi l-attitudni u l-politika attwali jikkontradixxu n-Nota ta' Gwida tal-UNHCR ta' Marzu 2018 dwar l-eżodu tal-Venezwelani, li titlob lill-pajjiżi ta' destinazzjoni u tranżitu jagħtu lill-Venezwelani aċċess sikur u legali għat-territorju tagħhom, u jkomplu jadottaw reazzjonijiet orjentati lejn il-protezzjoni pragmatiċi u xierqa;

K.  billi hemm biża' mifruxa li l-konfrontazzjoni miż-żewġ naħat qed timpedixxi l-adozzjoni ta' soluzzjoni stabilizzanti li hija leġitimizzata b'mod demokratiku mill-pajjiż, filwaqt li l-UE ma tipprovdix aċċess sikur u legali u protezzjoni fit-territorju tagħha lil dawk li qed jaħarbu mill-pajjiż;

1.  Huwa konvint li l-futur tal-Venezwela jinsab f'idejn il-poplu Venezwelan, u li soluzzjoni għad-diversi kriżijiet attwali u l-ilħuq ta' stabilità politika jistgħu jinkisbu biss permezz ta' negozjati paċifiċi;

2.  Jistieden lill-Unjoni Ewropea tappoġġa bil-qawwa lill-pajjiżi ġirien tal-Venezwela fl-isforzi tagħhom biex joffru akkoljenza adegwata lill-migranti u r-rifuġjati mill-Venezwela, jonoraw b'mod debitu kwalunkwe talba għal assistenza min-naħa tagħhom u, fl-istess ħin, jistabbilixxu mezzi ta' aċċess sikur u legali fl-UE għal dawk li qed ifittxu protezzjoni;

3.  Jiġbed l-attenzjoni lejn deċiżjoni meħuda mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea favur l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet fuq l-uffiċjali Venezwelani, filwaqt li jinnota li Spanja, l-Istat Membru tal-UE li attwalment qed jirċievi l-akbar numru ta' applikazzjonijiet għall-asil mill-Venezwelani, jirrifjuta 99 % minnhom; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri biex jallinjaw malajr il-politiki barranin tagħhom mal-politiki tagħhom dwar il-migrazzjoni u r-rifuġjati;

4.  Jirrakkomanda bil-qawwa li l-Unjoni Ewropea tfittex modi u mezzi li jiżguraw li l-awtoritajiet tal-gżejjer tal-UE fil-viċinanza tal-Venezwela jkunu jistgħu joffru akkoljenza dinjituża lill-Venezwelani kollha li qed jemigraw lejn it-territorji tagħhom;

5.  jistieden lill-atturi kollha, kemm fil-Venezwela kif ukoll 'il barra minnha, biex jieħdu kont tas-sitwazzjoni u jipproċedu bi prudenza u paċenzja billi jżommu lura minn kwalunkwe att ta' vjolenza jew appell għall-vjolenza, speċjalment mill-intervent militari, li kieku jkompli jiddestabbilizza u finalment jikkomprometti lill-pajjiż;

6.  Jappella għal darb'oħra għall-promozzjoni u l-istabbiliment ta' djalogu nazzjonali tassew dejjiemi bil-mezzi paċifiċi kollha, inkluż bl-involviment tal-forzi kollha rilevanti, bil-għan li tinstab soluzzjoni konsenswali għall-interessi konfliġġenti fil-Venezwela u jissolva kwalunkwe tilwim bejn id-diversi fergħat tas-setgħa pubblika fi spirtu ta' fiduċja;

7.  Jirrakkomanda bil-qawwa li dan id-djalogu politiku jwassal għal ftehim nazzjonali dwar il-politika ekonomika biex tiġi stabbilizzata s-sitwazzjoni;

8.  Jistieden lill-atturi politiċi barra l-Venezwela biex jevitaw li jużaw is-sitwazzjoni fil-pajjiż għal skopijiet politiċi nazzjonali;

9.  Jinsab konvint li l-istabilità politika u soċjali tal-Venezwela hija fattur deċiżiv għas-salvagwardja tal-paċi fir-reġjun kollu;

10.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-parlamenti u lill-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Gvern u lill-awtoritajiet tal-Venezwela u lill-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana.

Aġġornata l-aħħar: 4 ta' Lulju 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza