Procedure : 2018/2770(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0318/2018

Ingediende teksten :

B8-0318/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 170kWORD 51k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun namens de Verts/ALE-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de missie van een delegatie van het Europees Parlement van 25 t/m 30 juni 2018 naar de grenzen van Venezuela met Colombia en Brazilië en de situatie van de Venezolaanse vluchtelingen en migranten aldaar,

–  gezien het meest recente verslag van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten van 22 juni 2018,

–  gezien de "Guidance Note on the Outflow of Venezuelans" van de UNHCR van maart 2018,

–  gezien het rapport van de ombudsman van Curaçao over het vluchtelingenbeleid van juni 2018,

–  gezien het besluit van de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2018 om 11 Venezolaanse functionarissen aan de sanctielijst toe te voegen,

–  gezien de tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 september 2016 unaniem aangenomen Verklaring van New York voor Vluchtelingen en Migranten,

–  gezien artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de huidige humanitaire en economische crisis in Venezuela tot ongekende aantallen migranten en kapitaalvlucht heeft geleid;

B.  overwegende dat het aantal Venezolanen dat met en zonder papieren in buurlanden leeft, van land tot land en van bron tot bron aanzienlijk uiteenloopt, maar buitengewoon hoog is ongeacht de bron of het land;

C.  overwegende dat volgens het World Fact Book van de CIA de nettomigratie in Venezuela in 2017 wordt geschat op 1,2 personen per 1 000 inwoners;

D.  overwegende dat de opname van Venezolaanse migranten voor de buurlanden uitdagingen met zich meebrengt ten aanzien van de opvang en de toegang tot verblijfsvergunningen en de arbeidsmarkt, ook in de ultraperifere regio's van de Unie, zoals de Nederlandse gebiedsdelen Aruba, Bonaire en Curaçao, en zelfs de Franse gebiedsdelen Guadeloupe, Martinique en Guyana; overwegende dat ook Europa steeds meer een bestemming wordt van Venezolaanse burgers die hun land verlaten;

E.  overwegende dat volgens het laatste rapport van de ombudsman van Curaçao van juni 2018 het huidige beleid inzake de deportatie van Venezolanen die per boot of vliegtuig op Curaçao aankomen, in strijd is met het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens;

F.  overwegende dat een adequaat asiel-, migratie- en opvangbeleid maatregelen vergt waarmee de integratie en de toegang tot verblijfsvergunningen en opvangvoorzieningen worden bevorderd, waaronder onderbrenging op korte termijn en huisvesting op lange termijn, voedsel, gezondheidszorg en onderwijs, alsmede toegang tot de arbeidsmarkt, niet alleen in de grensregio's, maar ook in de stedelijke gebieden van de landen van opvang;

G.  overwegende dat Spanje het derde land is op de lijst van landen die Venezolanen opvangen; overwegende dat Spanje volgens de meest recente beschikbare gegevens in 2017 aan slechts 15 Venezolanen, te weten 1 procent, de status van vluchteling toekende; overwegende dat Spanje 10 350 verzoeken om internationale bescherming van personen uit Venezuela heeft ontvangen, maar 99 % daarvan heeft afgewezen;

H.  overwegende dat Madrid tegelijkertijd een van de voornaamste bestemmingen is geworden voor welgestelde Venezolanen die beleggen in onroerend goed en ondernemingen;

I.  overwegende dat de besluiten van de Raad van de Europese Unie om sancties op te leggen aan Venezolaanse functionarissen moeten worden aangevuld door snelle en ongecompliceerde visum- en asielprocedures voor mensen die het land verlaten om op Europees grondgebied een veilig heenkomen te zoeken;

J.  overwegende dat de huidige houding en het huidige beleid in strijd zijn met de "Guidance Note on the Outflow of Venezuelans" van de UNHCR van maart 2018 waarin er bij de landen van bestemming op wordt aangedrongen Venezolanen veilige en legale toegang te verlenen tot hun grondgebied, alsmede passende en pragmatische, op bescherming gerichte maatregelen te blijven treffen;

K.  overwegende dat er een wijdverbreide angst bestaat dat de confrontatie tussen beide zijden verhindert dat een stabiliserende oplossing wordt gevonden die door het land op democratische wijze is gelegitimeerd, terwijl de EU geen veilige en legale toegang tot en bescherming op zijn grondgebied biedt aan degenen die het land ontvluchten;

1.  is ervan overtuigd dat de toekomst van Venezuela in handen van het Venezolaanse volk ligt en dat alleen vreedzame onderhandelingen kunnen leiden tot een oplossing voor de huidige meervoudige crises en tot politieke stabiliteit;

2.  verzoekt de Europese Unie de buurlanden van Venezuela krachtig te ondersteunen in hun inspanningen om de migranten en vluchtelingen uit Venezuela passende opvang te bieden, adequaat te reageren op hun verzoeken om bijstand en tegelijkertijd kanalen voor de veilige en legale toegang tot de EU te bieden aan degenen die om bescherming vragen;

3.  wijst op het besluit van de Raad van de Europese Unie om aan Venezolaanse functionarissen sancties op te leggen, en wijst tevens op het feit dat Spanje, de EU-lidstaat die momenteel de meeste asielaanvragen van Venezolanen ontvangt, 99 procent hiervan weigert; dringt er bij de EU en de lidstaten op aan hun buitenlands beleid onverwijld in overeenstemming te brengen met hun migratie- en vluchtelingenbeleid;

4.  dringt er met klem bij de Europese Unie op aan middelen en wegen te zoeken om te waarborgen dat de autoriteiten van de EU-eilanden in de buurt van Venezuela alle Venezolanen die naar deze eilanden migreren, een waardige opvang bieden;

5.  roept alle actoren binnen en buiten Venezuela ertoe op om, in het licht van de huidige situatie in Venezuela, voorzichtigheid en geduld te blijven betrachten en zich te onthouden van alle vormen van of oproepen tot geweld, om maar te zwijgen van militaire interventie, die tot verdere destabilisering en uiteindelijk tot ontwrichting van het land zouden leiden;

6.  dringt er nogmaals op aan alle vreedzame middelen in te zetten voor de bevordering en blijvende totstandbrenging van een nationale dialoog, onder meer door alle betrokken krachten bijeen te brengen, teneinde een op consensus gebaseerde oplossing te vinden voor de tegenstrijdige belangen in Venezuela en alle geschillen tussen de diverse pijlers van de openbare macht in een geest van vertrouwen te beslechten;

7.  dringt er met klem op aan dat deze politieke dialoog leidt tot een nationale overeenkomst inzake economisch beleid om de situatie te stabiliseren;

8.  roept politieke actoren buiten Venezuela ertoe op om geen misbruik te maken van de situatie in het land uit nationale politieke overwegingen;

9.  is ervan overtuigd dat de politieke en maatschappelijke stabiliteit in Venezuela doorslaggevend is voor het waarborgen van vrede in de gehele regio;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de regering en autoriteiten van Venezuela, en de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering.

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid