Postup : 2018/2770(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0318/2018

Predkladané texty :

B8-0318/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 263kWORD 52k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele a na jej hraniciach (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na misiu Európskeho parlamentu na hraniciach Venezuely s Kolumbiou a Brazíliou od 25. do 30. júna 2018 a na situáciu venezuelských utečencov a migrantov na tejto hranici,

–  so zreteľom na najnovšiu správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 22. júna 2018 o Venezuele,

–  so zreteľom na usmernenie UNHCR z marca 2018 o odchode obyvateľov Venezuely z krajiny,

–  so zreteľom na správu ombudsmana Curaçao z júna 2018 o utečeneckej politike,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady Európskej únie z 25. júna 2018 doplniť do zoznamu sankcií 11 predstaviteľov Venezuely,

–  so zreteľom na newyorské vyhlásenie pre utečencov a migrantov jednohlasne prijaté 19. septembra 2016 Valným zhromaždením OSN,

–  so zreteľom na článok 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže výsledkom súčasnej humanitárnej a hospodárskej krízy vo Venezuele je bezprecedentný počet migrantov a odliv kapitálu;

B.  keďže počet Venezuelčanov, ktorí žijú s dokumentmi alebo bez v susedných krajinách, sa od krajiny ku krajine a v závislosti od príslušného zdroja výrazne líši, avšak aj bez ohľadu na zdroj alebo krajinu je mimoriadne vysoký;

C.  keďže podľa celosvetových štatistických údajov CIA odhadovaná čistá migrácia vo Venezuele dosahovala v roku 2017 mieru 1,2 osoby na 1 000 obyvateľov;

D.  keďže prijímanie migrantov z Venezuely spôsobuje susedným krajinám vrátane európskych najvzdialenejších regiónov, ako sú holandské teritóriá Aruba, Bonaire a Curaçao, a dokonca aj francúzskym regiónom Guadeloupe, Martinik a Guyana, ťažkosti, pokiaľ ide o prístup k povoleniam na pobyt a na pracovný trh; keďže čoraz viac obyvateľov Venezuely, ktorí opúšťajú krajinu, mieri do Európy;

E.  keďže podľa najnovšej správy ombudsmana Curaçao z júna 2018 je súčasná politika deportácií Venezuelčanov, ktorí prichádzajú do Curaçaa loďou alebo lietadlom, v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd;

F.  keďže primeraná azylová, migračná a prijímacia politika zahŕňa opatrenia, ktoré podporujú integráciu, prístup k povoleniam na pobyt a prístup k podmienkam prijímania, napríklad ku krátkodobému a dlhodobému ubytovaniu, strave, zdravotnej starostlivosti a vzdelávacím službám, ako aj prístup na trh práce, a to nielen v blízkosti pohraničných oblastí, ale aj v mestských oblastiach prijímajúcich krajín;

G.  keďže Španielsko je medzi štátmi, ktoré prijímajú obyvateľov Venezuely, na treťom mieste, keďže podľa najnovších údajov udelilo Španielsko v roku 2017 štatút utečenca len 15 obyvateľom Venezuely, t. j. 1 % tých, ktorí oň požiadali; keďže Španielsko prijalo od osôb prichádzajúcich z Venezuely 10 350 žiadostí o medzinárodnú ochranu, avšak 99 % týchto žiadostí odmietlo;

H.  keďže Madrid sa zároveň stáva jednou z hlavných destinácií pre bohatých Venezuelčanov, ktorí tu investujú do nehnuteľností a podnikov;

I.  keďže v nadväznosti na rozhodnutia Rady Európskej únie uvaliť na predstaviteľov Venezuely sankcie treba zaviesť rýchle a nekomplikované vízové a azylové postupy pre osoby, ktoré odchádzajú z krajiny s cieľom nájsť na európskom území útočisko;

J.  keďže súčasný postoj a politika sú v rozpore s usmernením UNHCR z marca 2018 o odchode obyvateľov Venezuely z krajiny, ktoré vyzýva krajiny určenia a tranzitu, aby obyvateľom Venezuely umožnili bezpečný a legálny prístup na svoje územie a aby naďalej prijímali primerané a pragmatické opatrenia zamerané na ochranu;

K.  keďže existujú všeobecné obavy z toho, že konfrontácia na obidvoch stranách bráni prijatiu riešenia na stabilizáciu situácie, ktoré by bolo krajinou demokraticky legitimizované, pričom EÚ na svojom území nezaisťuje bezpečný a legálny prístup a ochranu tým, ktorí z krajiny utekajú;

1.  vyjadruje presvedčenie, že budúcnosť Venezuely je v rukách venezuelského ľudu a že súčasnú mnohostrannú krízu možno vyriešiť a politickú stabilitu dosiahnuť len v mierových rokovaniach;

2.  žiada Európsku úniu, aby krajiny susediace s Venezuelou výrazne podporovala v ich úsilí zabezpečiť adekvátne prijímanie migrantov a utečencov z tejto krajiny, aby adekvátne reagovala na akúkoľvek žiadosť o pomoc z ich strany a aby tým, ktorí hľadajú ochranu, zároveň umožnila bezpečný a legálny vstup na územie EÚ;

3.  upozorňuje na rozhodnutie Rady Európskej únie uložiť voči predstaviteľom Venezuely sankcie a konštatuje, že Španielsko, členský štát EÚ, ktorý v súčasnosti prijíma väčšinu žiadostí o azyl od obyvateľov Venezuely, 99 % týchto žiadostí zamieta; žiada EÚ a členské štáty, aby urýchlene zosúladili svoje zahraničné politiky s migračnou a utečeneckou politikou;

4.  dôrazne odporúča, aby Európska únia hľadala spôsoby a prostriedky, ktorými by zabezpečila, aby orgány ostrovných území v susedstve Venezuely, ktoré sú súčasťou členských štátov EÚ, dokázali všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom zabezpečiť dôstojné prijatie;

5.  vyzýva všetky subjekty vo Venezuele i mimo nej, aby posúdili súčasnú situáciu v krajine a zachovali opatrnosť a trpezlivosť a zdržali sa akéhokoľvek násilia alebo výziev na násilie, nehovoriac už o vojenskom zásahu, ktoré by krajinu ďalej destabilizovali a v konečnom dôsledku spôsobili jej kolaps;

6.  opätovne vyzýva, aby sa akýmikoľvek mierovými prostriedkami a zapojením všetkých významných síl presadil a zaviedol skutočne trvalý národný dialóg, ktorého cieľom by malo byť konsenzuálne riešenie konfliktu záujmov vo Venezuele, ako aj vyriešenie všetkých sporov medzi jednotlivými zložkami verejnej moci v duchu dôvery;

7.  dôrazne odporúča, aby tento dialóg viedol k uzavretiu národnej dohody o hospodárskej politike v záujme stabilizácie situácie v krajine;

8.  vyzýva politických aktérov mimo Venezuely, aby sa vyvarovali zneužívania situácie v krajine na vnútropolitické účely;

9.  vyjadruje presvedčenie, že politická a sociálna stabilita Venezuely má rozhodujúci význam pre zabezpečenie mieru v celom regióne;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, vláde a orgánom Venezuely a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu.

Posledná úprava: 4. júla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia