Πρόταση ψηφίσματος - B8-0319/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0319/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

2.7.2018 - (2018/2770(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0315/2018

Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0319/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0319/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0319/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της

(2018/2770(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[1], το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα[2], το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[3], το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[4], το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[5], το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα[6], και το ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα[7],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ),

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της Εισαγγελίας του ΔΠΔ της 8ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου της ΕΕ, Χρήστου Στυλιανίδη, κατά την επίσημη αποστολή του στην Κολομβία τον Μάρτιο 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) της 12ης Φεβρουαρίου 2018 με τίτλο «Οι δημοκρατικοί θεσμοί, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βενεζουέλα» και το ψήφισμα της IACHR της 14ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 31ης Μαρτίου 2017 της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καθοδηγητικό Σημείωμα της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σχετικά με τη φυγή πολιτών της Βενεζουέλας, του Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, της 20ής Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 23ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 28ης Απριλίου 2017 του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνέρχεσθαι, του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και της Ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (VP/HR), της 26ης Ιανουαρίου 2018, της 19ης Απριλίου 2018 και της 22ας Μαΐου 2018, σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7 της 23ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 2018 από την ειδική ομάδα της Διεθνούς Ανεξάρτητης εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΑΚ, που δήλωσε ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι έχουν διαπραχθεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, που χρονολογούνται από τις 12 Φεβρουαρίου 2014 τουλάχιστον,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα, της 23ης Ιανουαρίου 2018, 14ης Φεβρουαρίου 2018, 21ης Μαίου 2018 και 15ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με τίτλο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας» της 22ας Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 2017, της 22ας Ιανουαρίου 2018, της 28ης Μαΐου 2018 και της 25ης Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρατικά υποκινούμενη πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, καθώς και των προσφύγων και των μεταναστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα προκαλεί τις μεγαλύτερες εκτοπίσεις πληθυσμών που έχουν ποτέ παρατηρηθεί στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο συνολικός αριθμός των κατοίκων της Βενεζουέλας που εγκατέλειψαν τη χώρα αυξήθηκε θεαματικά, από 437 000 το 2005 σε πάνω από 1.6 εκατ. ευρώ το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 945 000 πολίτες της Βενεζουέλας εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ 2015 και 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2014 υπερέβαινε τα 2 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε αύξηση κατά 2 000% του αριθμού των υπηκόων της Βενεζουέλας που ζήτησαν άσυλο παγκοσμίως από το 2014, ανεβάζοντας τον αριθμό σε περισσότερα από 280 000 άτομα, έως τα μέσα Ιουνίου του 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), η Κολομβία φιλοξενεί περισσότερους από 820 000 πολίτες της Βενεζουέλας, που συνιστά το μεγαλύτερο μέρος των εκτοπισθέντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Cucuta και η Boa Vista, που βρίσκονται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια τεράστια εισροή ανθρώπων, που συχνά υποφέρουν από τρομερά προβλήματα υγείας και υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βραζιλία, η Χιλή, το Περού, ο Ισημερινός, η Αργεντινή, η Γουιάνα, το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα και ο Παναμάς αντιμετωπίζουν επίσης εισροή μεγάλου αριθμού προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες διαδρομές καθίστανται όλο και πιο σημαντικές, ιδίως στα νησιά της Καραϊβικής, όπως η Αρούμπα, το Κουρασάο, το Μπονέρ, και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες υποδοχής υφίστανται μια ολοένα αυξανόμενη πίεση όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις νέες αφίξεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας από την Βενεζουέλα στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 3 500% μεταξύ 2014 και 2017 (325 έως 11 980), ενώ και οι αιτήσεις ασύλου αυξήθηκαν από 150 τον Φεβρουάριο του 2016 σε 985 ένα χρόνο αργότερα, φτάνοντας περίπου τις 1 400 τον Φεβρουάριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός αιτούντων άσυλο από τη Βενεζουέλα συμπίπτει με τις πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα και σε τρόφιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας παραμένει σε επίμονη άρνηση του προβλήματος, και αρνείται να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει την διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση έχει σημαντικά επιδεινωθεί· και ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υπολογίσει ότι ο υπερπληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα ανέλθει στο 13 000 % το 2018, από ένα εκτιμώμενο ποσοστό 2 400 % το 2017, με αποτέλεσμα μια αύξηση στις τιμές κατά μέσο όρο περίπου 1,5 % την ώρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ανησυχητικό επίπεδο της ανασφάλειας και της εγκληματικότητας στη Βενεζουέλα είναι επίσης μεταξύ των βασικών αιτίων της μετανάστευσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαρτίου 2018 η ΕΕ χορήγησε στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 31 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 6 εκατομμύρια ευρώ στην Κολομβία και άλλα 2 εκατομμύρια ευρώ για τα άτομα που πλήττονται από την πολιτική, ανθρωπιστική και κοινωνικοοικονομική κρίση στη Βενεζουέλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ανακοίνωσε δέσμη 30,1 εκατομμυρίων ευρώ για επείγουσα βοήθεια και αναπτυξιακή συνδρομή προς στήριξη του λαού της Βενεζουέλας και των γειτονικών χωρών που επλήγησαν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 χορηγήθηκαν 5 εκατ. ευρώ μέσω του μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP) για δράσεις πρόληψης των συγκρούσεων στα σύνορα της Βραζιλίας και της Κολομβίας·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 2018 από την ομάδα ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα του OAΚ, έχουν διαπραχθεί επτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, τα οποία χρονολογούνται τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2014, και η ίδια η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας περιλαμβάνουν δολοφονίες, την αυθαίρετη κράτηση πολιτικών αντιπάλων, φυλακίσεις, στέρηση της ελευθερίας, βασανιστήρια, απάνθρωπη μεταχείριση, τιμωρίες, βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας, πολιτικές διώξεις, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, καθώς και μια κρατική υποκινούμενη ανθρωπιστική κρίση, τη χρησιμοποίηση της υγείας και των τροφίμων ως όπλο για πολιτικούς λόγους και την άρνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια έκθεση καταδεικνύει την τεράστια έκταση της προσβολής του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση·

J.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του OHCHR της 22ας Ιουνίου 2018 υπογραμμίζει την αδυναμία των αρχών της Βενεζουέλας να αντιμετωπίσουν τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως δολοφονίες, χρήση υπερβολικής βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες κρατήσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως φαίνεται, είναι συχνό φαινόμενο η ατιμωρησία των υπαλλήλων ασφαλείας που είναι ύποπτοι για εξωδικαστικούς φόνους διαδηλωτών και ότι τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν την περαιτέρω κλιμάκωση της τεταμένης κατάστασης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για τα εγκλήματα που, κατά τα φαινόμενα, διαπράχθηκαν στη Βενεζουέλα από τον Απρίλιο του 2017·

K.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014, όταν η πολιτική κρίση επιδεινώθηκε στη Βενεζουέλα, 12 341 άνθρωποι φυλακίστηκαν για πολιτικούς λόγους, ενώ περίπου οι μισοί (7 285) παραμένουν υπό περιορισμό και προληπτικά μέτρα, με την υποχρέωση να παρουσιάζονται ενώπιον των δικαστικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 237 πολίτες και 79 στρατιωτικοί παραμένουν φυλακισμένοι για πολιτικούς λόγους, και ότι, στις 6 Ιουνίου 2018, απελευθερώθηκαν 79 κρατούμενοι, αλλά μόνο 40 από αυτούς αντιστοιχούν στους 316 πολιτικούς κρατούμενους που κρατούνται·

L.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 20 Μαΐου 2018 δεν τηρούσαν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, ούτε επέδειξαν σεβασμό για τον πολιτικό πλουραλισμό, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες για την επίλυση της πολιτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, καθώς και άλλοι δημοκρατικοί φορείς, δεν αναγνωρίζουν τις εκλογές και τις αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτή την παράνομη διαδικασία·

M.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του Κοινοβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα, αναφέρεται η δυνατότητα επέκτασης των υφιστάμενων κυρώσεων προς τους κυρίως υπευθύνους της τεράστιας αυτής πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Nicolás Maduro·

1.  είναι βαθιά συγκλονισμένο και θορυβημένο από την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων και μεταναστών σε γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως η πρόσβαση σε τρόφιμα, σε υπηρεσίες υγείας, σε ιατρική περίθαλψη και πόσιμο νερό·

2.  προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να αναγνωρίσουν τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση και να προωθήσουν πολιτικές και οικονομικές λύσεις για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όλων των αμάχων και τη σταθερότητα στην χώρα και την περιοχή·

3.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα επειγόντως προκειμένου να αποφευχθεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημόσιας υγείας και, ειδικότερα, να αντιμετωπιστεί η επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά, η ελονοσία και η διφθερίτιδα, και να χορηγήσουν ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να βοηθήσουν σε όλους τους κοινωνικούς τομείς που πλήττονται· ζητεί την εφαρμογή άμεσων μέτρων περιορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά·

4.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την αύξηση των αναφορών εγκατάλειψης της χώρας από πολίτες της Βενεζουέλας, ιδίως από ευάλωτες ομάδες, που υφίστανται διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό, ρατσισμό, ξενοφοβία, καταναγκαστική και παράνομη εργασία (και μεταξύ των εφήβων), εμπορία ανθρώπων, σεξουαλική εκμετάλλευση, λαθρεμπόριο μεταναστών, και βία λόγω φύλου, ιδίως μεταξύ των αυτόχθονων πληθυσμών και των αφρικανικής καταγωγής ατόμων, καθώς και για τον αυξανόμενο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων·

5.  χαιρετίζει τις προσπάθειες των χωρών της περιοχής που αντιμετωπίζουν μια τεράστια εισροή προσφύγων και μεταναστών που εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα· επιδοκιμάζει την κυβέρνηση της Κολομβίας για την άμεση αντίδρασή της και την υποστήριξη που έχει παράσχει σε όλους τους πολίτες της Βενεζουέλας που καταφεύγουν στη χώρα· επαινεί επίσης, το έργο της Βραζιλίας και άλλων χωρών της περιοχής, ειδικότερα του Περού και των περιφερειακών και διεθνών οργανισμών, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και των απλών πολιτών της περιοχής στο σύνολό τους, για την ενεργό τους βοήθεια και αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα και τους μετανάστες·

6.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, συγκεκριμένα την ΕΕ, τον OAΚ και την ομάδα της Lima, καθώς και τις γειτονικές χώρες και εδάφη, να καθιερώσουν μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και περιφερειακή απάντηση στην κατάσταση στη Βενεζουέλα, προκειμένου να επιτευχθεί μια περιφερειακή λύση όσον αφορά τους πρόσφυγες και τη μετανάστευση λόγω της κρίσης·

7.  χαιρετίζει την πρόθεση της ΕΕ να εντατικοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης τη Βενεζουέλα, και ζητεί περαιτέρω οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης·

8.  παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να θέσουν αμέσως τέρμα σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων κατά αμάχων, και να σεβαστούν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων, την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να αποκαταστήσουν τη δημοκρατική τάξη, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την δοθεί ένα τέλος στην κλιμακούμενη κρίση·

9.  καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την έκδοση και την ανανέωση των εγγράφων αναγνώρισης στους υπηκόους της, είτε στη Βενεζουέλα είτε στο εξωτερικό, προκειμένου τελικά να αποτρέψουν την αναγκαστική παρανομία των μεταναστών που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα·

10.  επαναλαμβάνει έντονα τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς τις αρχές της Βενεζουέλας για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των υπολοίπων πολιτικών κρατουμένων και για το σεβασμό των δημοκρατικά εκλεγμένων οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Συνέλευσης·

11.  ζητεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα, με πλήρη τήρηση των κριτηρίων του ΟΑΚ, και σύμφωνα με την συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας· τονίζει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση·

12.  επικροτεί το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και την ταχεία θέσπιση πρόσθετων στοχοθετημένων και αναστρέψιμων κυρώσεων, οι οποίες επιβλήθηκαν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βλάψουν τον πληθυσμό της Βενεζουέλας και οι οποίες μπορούν να αρθούν μόνο εάν απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και εάν η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δείξει απτή πρόοδο στον τομέα της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα κατά την προετοιμασία, κατά τη διάρκεια και μετά τις παράνομες και τις διεθνώς μη αναγνωρισμένες εκλογές της 20ης Μαΐου 2018, χωρίς να έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ημερομηνία ή τους όρους, και υπό συνθήκες που δεν επέτρεπαν την ίση συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει τη δυνατότητα επέκτασης αυτών των κυρώσεων σε εκείνους που ευθύνονται για την τεράστια πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, και ιδίως τον Πρόεδρο Nicolás Maduro, σύμφωνα με το ψήφισμά του του Φεβρουαρίου του 2018·

13.  επαναλαμβάνει ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν· υποστηρίζει πλήρως τις έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας· υποστηρίζει πλήρως την έκκληση της ομάδας ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τη γενική Γραμματεία του ΟΑΚ και τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και την εμβάθυνση της εμπλοκής του ΔΠΔ· καλεί τα κράτη μέλη του Καταστατικού της Ρώμης να ζητήσουν να κινηθεί έρευνα από το ΔΠΔ για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας· καλεί την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Δημοκρατίας της Κολομβίας, της Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Δημοκρατίας του Περού, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στην Ομάδα της Λίμα.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου