Menettely : 2018/2770(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0319/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0319/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/07/2018 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0313

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 275kWORD 50k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

komission varapuheenjohtajan /unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen rajoilla (2018/2770(RSP))  
B8-0319/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6) ja 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon humanitaarisesta avusta ja kriisinhallinnasta vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin maaliskuussa 2018 Kolumbiaan tekemän virallisen vierailun aikana antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan 12. helmikuuta 2018 julkaiseman raportin ”Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela” sekä sen 14. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 31. maaliskuuta 2017 antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon maaliskuussa 2018 julkaistun YK:n pakolaisjärjestön ohjeasiakirjan venezuelalaisten maastamuutosta ”Guidance Note on the outflow of Venezuelans”,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön (OAS) 20. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Venezuelan pahenevasta humanitaarisesta tilanteesta,

–  ottaa huomioon parlamentin demokratiatuki- ja vaalikoordinointiryhmän 23. huhtikuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2017 annetun laittomia ja mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta käsittelevän YK:n erityisraportoijan, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan sekä mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n työryhmän yhteisen julkilausuman,

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta, 19. huhtikuuta ja 22. toukokuuta 2018 annetut komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat Venezuelan viimeaikaisista tapahtumista,

–  ottaa huomioon G7-ryhmän valtionpäämiesten 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon,

–  ottaa huomioon Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin nimeämien riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin 29. toukokuuta 2018 esittämän raportin, josta ilmenee, että on perusteltuja syitä uskoa, että Venezuelassa on tehty rikoksia ihmisyyttä vastaan ainakin 12. helmikuuta 2014 lähtien,

–  ottaa huomioon 23. tammikuuta 2018, 14. helmikuuta 2018, 21. toukokuuta 2018 ja 15. kesäkuuta 2018 annetut Liman ryhmän julistukset,

–  ottaa huomioon 22. kesäkuuta 2018 annetun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportin Venezuelan bolivariaanisessa tasavallassa tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista,

–  ottaa huomioon 13. marraskuuta 2017, 22. tammikuuta 2018, 28. toukokuuta 2018 ja 25. kesäkuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne heikkenee jatkuvasti Venezuelassa; toteaa, että Venezuelassa on ennennäkemätön ja valtion aiheuttama vakava poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, jonka seurauksena kuolonuhrien, pakolaisten ja muuttajien määrä kasvaa jatkuvasti;

B.  ottaa huomioon, että Venezuelan nykyinen moniulotteinen kriisi on saanut aikaan suurimman alueella koskaan nähdyn väestön siirtymisen; ottaa huomioon, että YK:n pakolaisjärjestön ja Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan maasta lähteneiden venezuelalaisten määrä on kasvanut merkittävästi: 437 000:sta vuonna 2005 yli 1,6 miljoonaan vuonna 2017; ottaa huomioon, että noin 945 000 venezuelalaista lähti maasta vuosina 2015–2017; ottaa huomioon, että vuoden 2014 jälkeen maasta lähteneiden kokonaismäärä ylitti kaksi miljoonaa vuonna 2018; ottaa huomioon, että eri puolilta maailmaa turvapaikkaa hakeneiden venezuelalaisten määrä on lisääntynyt 2 000 prosentilla vuodesta 2014 ja vuoden 2018 kesäkuun puoliväliin mennessä heitä oli jo yli 280 000;

C.  ottaa huomioon, että YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston mukaan Kolumbia on ottanut vastaan eniten siirtymään joutuneita ihmisiä ja maassa elää yli 820 000 venezuelalaista; toteaa, että Venezian rajalla sijaitseviin Cucutaan ja Boa Vistaan virtaa suuria määriä ihmisiä, joiden terveys- ja ravitsemustilanne on usein huono; ottaa huomioon, että Brasiliaan, Chileen, Ecuadoriin, Argentiinaan, Guyanaan, Meksikoon, Costa Ricaan ja Panamaan saapuu myös suuria määriä pakolaisia; ottaa huomioon, että merireiteistä on tulossa yhä merkittävämpiä erityisesti Karibian saarilla, kuten Arubassa, Curaçaossa, Bonairessa sekä Trinidad ja Tobagossa, toteaa, että vastaanottavien maiden on yhä vaikeampaa tarjota apua uusille tulijoille;

D.  toteaa, että Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) viimeisimmän raportin mukaan EU:sta kansainvälistä suojelua hakevien venezuelalaisten määrä on kasvanut yli 3 500 prosenttia vuosina 2014–2017 (325:stä 11 980:een), jolloin venezuelalaisten hakemuksia jätettiin EU:ssa 150 helmikuussa 2016, 985 vuotta myöhemmin ja lähes 1 400 helmikuussa 2018; ottaa huomioon, että venezuelalaisten turvapaikanhakijoiden määrän kasvu osuu samaan aikaan maan poliittisten ja taloudellisten haasteiden kanssa;

E.  ottaa huomioon, että laadukkaiden terveyspalvelujen sekä lääkkeiden ja elintarvikkeiden rajoitetun saatavuuden seurauksena aliravitsemuksesta kärsivien ihmisten, myös lasten, määrä kasvaa Venezuelassa jatkuvasti; toteaa, että Venezuelan hallitus valitettavasti kieltää itsepintaisesti ongelman ja kieltäytyy ottamasta avoimesti vastaan kansainvälisen yhteisön tarjoamaa kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista;

F.  ottaa huomioon, että taloudellinen tilanne on huonontunut merkittävästi; toteaa Kansainvälisen valuuttarahaston arvioineen, että Venezuelan hyperinflaatio nousee tänä vuonna 13 000 prosenttiin vuoden 2017 arvioidusta 2 400 prosentista, mikä tarkoittaa, että hinnat nousevat keskimäärin liki puolitoista prosenttia tunnissa;

G.  ottaa huomioon, että Venezuelan hälyttävän korkea turvattomuuden ja rikollisuuden taso on myös syynä maastamuuttoon;

H.  ottaa huomioon, että EU myönsi 17. maaliskuuta 2018 Latinalaiselle Amerikalle ja Karibian alueelle 31 miljoonan euron humanitaarisen avustuspaketin, josta kuusi miljoonaa euroa maksetaan Kolumbialle ja edelleen kaksi miljoonaa euroa ihmisille, joihin Venezuelan poliittinen, ihmisoikeuksia koskeva ja sosioekonominen kriisi vaikuttaa; ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 7. kesäkuuta 2018 myöntävänsä 30,1 miljoonaa euroa hätäapua ja kehitysapua tukeakseen Venezuelan kansaa sekä kriisistä kärsiviä naapurimaita; ottaa huomioon, että vuonna 2018 rauhaa ja vakautta edistävästä välineestä myönnettiin viisi miljoonaa euroa konfliktinestotoimiin Brasilian ja Kolumbian rajalla;

I.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerin nimeämien riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin 29. toukokuuta 2018 esittämän raportin mukaan Venezuelassa on tehty seitsemän rikosta ihmisyyttä vastaan ainakin helmikuusta 2014 lähtien ja hallitus on itse vastuussa kaikkien aikojen pahimmasta humanitaarisesta kriisistä alueella; toteaa, että kyseisiä rikoksia ihmisyyttä vastaan ovat muun muassa murha, poliittisten vastustajien mielivaltainen pidättäminen, vangitseminen, vapaudenriisto, kidutus, epäinhimillinen kohtelu, rankaiseminen, seksuaalinen väkivalta, raiskaus ja muut sosiaalisen väkivallan muodot, poliittinen vaino, tahdonvastainen katoamiset, valtion aiheuttama humanitaarinen kriisi, terveyden ja elintarvikkeiden käyttäminen aseina poliittisin perustein sekä kieltäytymien humanitaarisesta avusta; ottaa huomioon, että samaisesta raportista käy ilmi, kuinka suuressa määrin hallitus on loukannut oikeusvaltion periaatetta;

J.  ottaa huomioon, että 22. kesäkuuta 2018 julkaistussa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston raportissa korostetaan, että Venezuelan viranomaiset eivät saata vastuuseen vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä, ja toteaa, että ihmisoikeusloukkaukset pitävät sisällään muun muassa tappamisia, kohtuutonta voimankäyttöä mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisia pidätyksiä, kaltoinkohtelua ja kidutusta; ottaa huomioon, että rankaisemattomuus näyttää hyödyttävän laajasti myös turvallisuudesta vastaavia virkamiehiä, joiden epäillään teloittaneen mielenosoittajia laittomasti; ottaa huomioon, että tällaiset havainnot osoittavat maan muutenkin jännittyneen tilanteen kiristyneen entisestään; ottaa huomioon, että Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä ilmoitti käynnistävänsä alustavan tutkinnan Venezuelassa huhtikuun 2017 jälkeen tehdyistä väitetyistä rikoksista;

K.  ottaa huomioon, että vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venezuelan kriisi paheni, 12 341 ihmistä on vangittu poliittisin perustein ja noin puolet (7 285) on edelleen rajoitus- ja varotoimenpiteiden kohteena, joiden vuoksi heidän on mentävä oikeuden eteen; ottaa huomioon, että maassa on yhä poliittisin perustein vangittuna 237 siviiliä ja 79 sotilashenkilöstön jäsentä; ottaa huomioon, että 6. kesäkuuta 2018 vapautettiin 79 vankia, mutta vain 40 heistä kuuluu poliittisten vankien luetteloon, jossa on 316 nimeä;

L.  ottaa huomioon, että 20. toukokuuta 2018 järjestetyissä vaaleissa ei noudatettu uskottavan prosessin kansainvälisiä vähimmäisvaatimuksia eikä kunnioitettu poliittista moniarvoisuutta, demokratiaa, avoimuutta eikä oikeusvaltioperiaatetta; toteaa tämän vaikeuttavan entisestään poliittisen kriisin ratkaisemista; toteaa, että EU ja muut demokraattiset elimet eivät tunnusta sen enempää vaaleja kuin tämän laittoman prosessin perusteella tehtäviin asetettuja viranomaisiakaan;

M.  toteaa, että 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta antamaansa päätöslauselmaan sisältyy mahdollisuus nykyisten pakotteiden ulottamisesta koskemaan henkilöitä, jotka kantavat pääasiallisen vastuun poliittisen, yhteiskunnallisen, taloudellisen ja humanitaarisen kriisin pahenemisesta, mukaan lukien presidentti Nicolás Maduro;

1.  on syvästi järkyttynyt ja huolissaan Venezuelan tuhoisasta humanitaarisesta tilanteesta, joka on aiheuttanut lukuisia kuolemia sekä pakolaisten ja muuttajien ennennäkemättömän virran naapurimaihin ja laajemmalle; ilmaisee solidaarisuutensa kaikille niille venezuelalaisille, jotka joutuvat pakenemaan maastaan puutteellisten peruselinolojen ja elintarvikkeiden, juomaveden, terveyspalveluiden ja lääkkeiden puuttumisen takia;

2.  kehottaa Venezuelan viranomaisia tunnustamaan maassa vallitsevan humanitaarisen kriisin, estämään sen pahenemisen entisestään ja edistämään sellaisia poliittisia ja taloudellisia ratkaisuja, jotka varmistavat kaikkien siviilien turvallisuuden sekä maan ja alueen vakauden;

3.  vaatii Venezuelan viranomaisia sallimaan kiireesti humanitaarisen avun esteettömän pääsyn maahan, jotta voidaan estää humanitaarisen ja kansanterveyskriisin paheneminen ja torjua erityisesti tuhkarokon, malarian ja kurkkumädän kaltaisten tautien uudelleen puhkeaminen, ja takaamaan esteettömän pääsyn kansainvälisille järjestöille, jotka haluavat auttaa kaikkia kriisistä kärsiviä yhteiskunnan aloja; kehottaa panemaan nopeasti täytäntöön lyhyen aikavälin toimia, joilla torjutaan aliravitsemusta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten lasten, keskuudessa;

4.  ilmaisee syvän huolensa jatkuvista uusista tiedoista, jotka koskevat maastaan pakenevia venezuelalaisia, erityisesti haavoittuvia ryhmiä, jotka ovat alttiina syrjinnälle, sosiaaliselle syrjäytymiselle, rasismille, muukalaisvihalle, pakkotyölle ja laittomalle työlle (myös nuorten keskuudessa), sekä ihmiskaupalle, seksuaaliselle riistolle, ihmissalakuljetukselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, erityisesti alkuperäisväestön ja afrikkalaistaustaisen väestön keskuudessa, sekä yhä suuremmasta määrästä ilman huoltajaa olevista alaikäisistä;

5.  kiittää valtavia määriä venezuelalaisia pakolaisia ja muuttajia vastaanottavia alueen maita niiden ponnisteluista; kiittää Kolumbian hallitusta sen nopeasta reaktiosta ja kaikille maahan tuleville venezuelalaisille antamasta tuesta; kiittää myös Brasiliaa ja alueen muita maita, etenkin Perua, niiden työstä sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia toimijoita sekä koko alueen tavallisia kansalaisia näiden aktiivisesta avusta sekä venezuelalaisia pakolaisia ja muuttajia kohtaan osoittamasta solidaarisuudesta;

6.  kehottaa kansainvälistä yhteisöä, erityisesti EU:ta, OAS:aa ja Liman ryhmää sekä naapurimaita ja -alueita saamaan aikaan koordinoidun, kattavan ja alueellisen vastauksen Venezuelan tilanteeseen, jotta löydetään alueellinen ratkaisu kriisin pakolais- ja muuttajakysymyksiin;

7.  suhtautuu myönteisesti EU:n aikomukseen lisätä humanitaarista apuaan Venezuelan humanitaarista kriisiä pakaneville ihmisille ja kehottaa lisäämään taloudellista tukea tämän kriisin ratkaisemiseksi;

8.  vaatii Venezuelan viranomaisia lopettamaan välittömästi kaikki ihmisoikeusloukkaukset, myös siviileihin kohdistuvat rikkomukset, ja kunnioittamaan täysimääräisesti kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, myös sanan-, lehdistön- ja kokoontumisvapautta; vaatii Venezuelan viranomaisia palauttamaan demokraattisen järjestyksen, mikä on välttämätön edellytys kärjistyvän kriisin ratkaisemiseksi;

9.  kehottaa Venezuelan viranomaisia helpottamaan ja nopeuttamaan omien kansalaistensa henkilötodistusten myöntämistä ja uusimista joko Venezuelassa tai ulkomailla, jotta voidaan estää se, että muuttajista, joilla ei ole asianmukaisia asiakirjoja, tulee pakostakin laittomia;

10.  kehottaa jälleen voimakkaasti Venezuelan viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki jäljellä olevat poliittiset vangit sekä kunnioittamaan demokraattisesti valittuja elimiä, myös kansalliskokousta;

11.  kehottaa järjestämään uudet presidentinvaalit kansainvälisesti tunnustettujen demokraattisten normien ja täysin OAS:n kriteereiden ja Venezuelan perustuslaillisen järjestyksen mukaisesti; korostaa, että tällaisten vaalien seurauksena syntyvän laillisen hallituksen on kiireellisesti puututtava Venezuelan nykyiseen talous- ja sosiaalikriisiin ja pyrittävä saamaan aikaan kansallinen sovinto;

12.  suhtautuu myönteisesti marraskuussa 2017 asetettuun asevientikieltoon sekä sellaisten uusien kohdennettujen ja kumottavissa olevien pakotteiden nopeaan hyväksymiseen, jotka asetettiin edellyttäen, että ne eivät vahingoita Venezuelan väestöä ja jotka voidaan poistaa vain, jos poliittiset vangit vapautetaan ja jos Venezuelan hallitus osoittaa konkreettista edistymistä demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien suhteen; toistaa, että kyseiset pakotteet määrättiin korkea-arvoisille viranomaisille vakavista ihmisoikeusloukkauksista sekä demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen vaarantamisesta ennen Venezuelassa 20. toukokuuta 2018 järjestettyjä laittomia vaaleja, niiden aikana ja niiden jälkeen, ja toteaa, että kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut vaaleja, jotka järjestettiin ilman että päivämäärästä ja ehdoista oli päästy sopimukseen ja olosuhteissa, joissa kaikilla poliittisilla puolueilla ei ollut tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia; muistuttaa mahdollisuudesta ulottaa kyseiset pakotteet koskemaan pahentuneesta poliittisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja humanitaarisesta kriisistä vastuussa olevia tahoja, nimittäin presidentti Nicolás Maduroa, helmikuussa 2018 antamansa päätöslauselman mukaisesti;

13.  muistuttaa, että vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen; tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venezuelan hallituksen toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; tukee täysin OAS:n pääsihteerin nimeämän riippumattomien kansainvälisten asiantuntijoiden paneelin ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kehotusta, että olisi asetettava tutkintalautakunta tutkimaan Venezuelan tilannetta ja lisättävä Kansainvälisen rikostuomioistuimen osallisuutta; kehottaa Rooman perussäännön sopimuspuoliin kuuluvia jäsenvaltioita pyytämään Kansainvälistä rikostuomioistuinta käynnistämään tutkimuksen Venezuelan hallituksen tekemistä rikoksista ihmisyyttä vastaan; kehottaa EU:ta toimimaan aktiivisesti asiassa;

14.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle sekä Kolumbian tasavallan, Brasilian liittotasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

 

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0269.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0200.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

Päivitetty viimeksi: 4. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö