Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0320/2018

Předložené texty :

B8-0320/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH USNESENÍ
PDF 270kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích  (2018/2770(RSP))  
B8‑0320/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu a na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Venezuele ze dne 31. března 2017,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) nazvanou Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela ze dne 22. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států (OAS) ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu zveřejněnou dne 12. února 2018 Meziamerickou komisí pro lidská práva nazvanou Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele a na své usnesení ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018 o nejnovějším vývoji ve Venezuele,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017, 22. ledna 2018, 28. května 2018 a 25. června 2018,

–  s ohledem na oficiální misi evropského komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese v Kolumbii v březnu 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v posledních letech odešly z Venezuely více než 2 miliony lidí;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se celkový počet venezuelských občanů, kteří opouští zemi, dramaticky zvyšuje, a to z 437 000 v roce 2005 na více než 1,6 milionu v roce 2017; vzhledem k tomu, že z trendu vývoje kromě toho vyplývá, že v příštích týdnech a měsících se očekává výrazný růst počtu lidí, kteří opouštějí zemi;

C.  vzhledem k tomu, že tento exodus je důsledkem nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krize ve Venezuele, kde vláda není schopna zabezpečit svým občanům základní lidská práva, jako je právo na potraviny, na přístup k lékům, na zdraví či důstojnou práci; vzhledem k tomu, že situace lidských práv ve Venezuele se dále zhoršuje;

D.  vzhledem k tomu, že v důsledku toho stále více obyvatel Venezuely, včetně dětí, trpí podvýživou kvůli omezenému přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům a potravinám;

E.  vzhledem k tomu, že venezuelská vláda bohužel nadále tento problém popírá, brání se označení „humanitární krize“ a zakazuje jej a odmítá přijímat jakoukoli mezinárodní humanitární pomoc navzdory připravenosti mezinárodního společenství k jejímu poskytnutí;

F.  vzhledem k tomu, že zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, která byla zveřejněna dne 22. června 2018, upozorňuje na to, že venezuelské orgány nestíhají pachatele závažných porušení lidských práv, jež zahrnují zabíjení, užívání nadměrné síly proti demonstrantům, svévolné držení ve vazbě, fyzické zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů se zdá být běžným jevem; vzhledem k tomu, že tyto události jsou dokladem dalšího zhoršování napjaté situace v zemi;

G.  vzhledem k tomu, že současná krize ve Venezuele je v celé řadě ohledů příčinou jednoho z největších vysídlení osob v dějinách regionu;

H.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) odešlo nejvíce venezuelských občanů do Kolumbie, která jich má na svém území více než 820 000;

I.  vzhledem k tomu, že kolumbijské národní a místní orgány vyvíjí chvályhodné úsilí o to, aby lidem, kteří uprchli z Venezuely, bez ohledu na jejich status, zajistily užívání základních lidských práv, např. práva na základní vzdělání či základní zdravotnické služby; vzhledem k tomu, že tytéž orgány usilují o zlegalizování práce nelegálních migrantů a o jejich začlenění do kolumbijské pracovní komunity, přičemž současně udělují zvláštní povolení osobám žijícím v pohraničích oblastech, které jsou ochotny dojíždět za prací mezi Venezuelou a Kolumbií;

J.  vzhledem k tomu, že místní komunity, náboženské instituce a běžní občané vítají venezuelské migranty v duchu bratrství, a tím prokazují značnou nezdolnost a solidaritu; vzhledem k tomu, že tyto komunity jsou však vystaveny obrovskému tlaku a čelí rostoucím problémům kvůli obrovskému počtu osob v nouzi, které prchají do jejich země;

K.  vzhledem k tomu, že město Cúcuta ležící na hranici s Venezuelou čelí značnému přílivu uprchlíků, jejichž stav je po zdravotní a výživové stránce velmi špatný; vzhledem k tomu, že tato humanitární krize postihuje v různé míře i všechny ostatní oblasti Kolumbie, včetně hlavního města;

L.  vzhledem k tomu, že Kolumbie, přes pokrok k posílení stability a míru, stále čelí vlastním problémům v důsledku přítomnosti ozbrojených skupin, mimo jiné v podobě nedovoleného obchodování, nedovolené těžby a pašování; vzhledem k tomu, že tyto problémy se převážně vyskytují v příhraničních oblastech; vzhledem k tomu, že humanitární krize, která postihuje venezuelské migranty, představuje riziko zhoršování a prohlubování těchto problémů a zhoršování situace lidských práv v těchto regionech;

M.  vzhledem k tomu, že Brazílie, Chile, Peru, Ekvádor, Argentina a Panama čelí rovněž přílivu velkého množství uprchlíků; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají při poskytování pomoci nově příchozím pod stále větší tlak;

N.  vzhledem k tomu, že dne 17. března 2018 přidělila EU zemím Latinské Ameriky a Karibiku balíček humanitární pomoci ve výši 31 milionů EUR, z toho 6 milionů EUR bylo určeno Kolumbii a další 2 miliony EUR osobám postiženým krizí ve Venezuele; vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 oznámila Komise balíček ve výši 35,1 milionu EUR na pomoc při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc na podporu venezuelského lidu a sousedních zemí postižených touto krizí; vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru přiděleno 5 milionů EUR na činnosti předcházející konfliktům na hranicích Brazílie a Kolumbie;

1.  je hluboce ohromen a znepokojen šokující humanitární situací ve Venezuele, která má za následek úmrtí a nebývalý příliv lidí do sousedních zemí a dalších oblastí; vyjadřuje solidaritu všem venezuelským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze své země ve snaze o zajištění základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, zdravotnickým službám a lékům;

2.  chválí kolumbijskou vládu, místní orgány, občanské společnosti, náboženské orgány a kolumbijský lid za rychlou reakci a solidaritu, houževnatou pomoc a podporu, kterou poskytly všem příchozím venezuelským občanům; chválí činnost vlád dalších sousedních zemí i regionálních a mezinárodních organizací;

3.  vítá balíček humanitární pomoci pro země Latinské Ameriky a Karibiku ve výši 31 milionů EUR, včetně 6 milionů EUR, jež jsou určeny Kolumbii, a dalších 2 milionů EUR osobám postiženým krizí ve Venezuele, stejně jako 5 milionů EUR na činnosti zabraňující konfliktu na hranicích Brazílie a Kolumbie, které byly přiděleny v roce 2018 v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; vítá také oznámení Komise o balíčku ve výši 35,1 milionu EUR na pomoc při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc na podporu venezuelského lidu a sousedních zemí postižených touto krizí;

4.  vyzývá celostátní a místní orgány sousedících zemí, aby na situaci neustále dohlížely a předcházely jakémukoli napětí mezi místním obyvatelstvem a venezuelskými občany, kteří utíkají na jejich území; vyzývá zejména k tomu, aby situaci aktivně monitorovaly s cílem zabránit jakémukoli nárůstu xenofobie;

5.  je velmi znepokojen značným počtem dětí bez doprovodu překračujících hranice, ale chválí úsilí kolumbijských orgánů, mezinárodních organizací a náboženských společenství ve snaze poskytnout jim potraviny a zdravotní péči a začlenit je do vzdělávacího systému; vyzývá celostátní a místní orgány, aby zintenzívnily své úsilí v této oblasti;

6.  je znepokojen prudkým nárůstem otrocké práce a nucené prostituce v některých příhraničních regionech a vyzývá kolumbijské orgány, aby zavedly souvislá opatření s cílem ukončit tyto praktiky a poskytnout venezuelským migrantům slušná pracovní místa a úplné začlenění na trh práce;

7.  vyzývá celostátní a místní orgány sousedních zemí, aby zavedly zvláštní opatření týkající se specifické situace domorodých obyvatel s dvojím občanstvím žijících na hranicích;

8.  odsuzuje prohlubování humanitární krize ve Venezuele, opětovný výskyt nemocí, jako jsou spalničky, malárie a záškrt, nedostatek základních lidských práv pro venezuelský lid, jako je právo na potraviny, vzdělání a přístup k lékům a základním zdravotnickým službám a nedostatek důstojné práce;

9.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající humanitární krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu;

10.  důrazně vyzývá venezuelské orgány, aby bezodkladně přijaly opatření na zlepšení situace lidských práv venezuelského lidu, zejména práva na potraviny, zdraví a důstojné životní podmínky;

11.  vyzývá se vší naléhavostí venezuelské orgány, aby co nejdříve umožnily neomezený příliv humanitární pomoci do země a umožnily přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomáhat všem postiženým skupinám společnosti a zabránit zhoršování krize humanitárního a veřejného zdraví; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. dětí;

12.  připomíná, že veškeré sankce přijaté mezinárodním společenstvím by měly být cílené, zrušitelné a neměly by ubližovat venezuelskému obyvatelstvu;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládě a kongresu Kolumbijské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí