Procedure : 2018/2770(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0320/2018

Ingediende teksten :

B8-0320/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 05/07/2018 - 6.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0313

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 174kWORD 53k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan de grenzen van het land  (2018/2770(RSP))  
B8‑0320/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten,

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof en de verklaring van 8 februari 2018 van de procureur-generaal van het Internationaal Strafhof, mevrouw Fatou Bensouda,

–  gezien de verklaring over Venezuela van de Hoge Commissaris van de VN voor de rechten van de mens van 31 maart 2017,

–  gezien het verslag van het Bureau van de Hoge Commissaris van de VN voor de rechten van de mens getiteld "Human Rights Violations in the Bolivarian Republic of Venezuela" van 22 juni 2018,

–  gezien de verklaring van 20 april 2018 van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) over de verslechterende humanitaire situatie in Venezuela,

–  gezien het rapport van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de rechten van de mens (IACHR) getiteld "Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela" van 12 februari 2018, evenals haar resolutie van 14 maart 2018,

–  gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) van 26 januari, 19 april en 22 mei 2018 over de laatste ontwikkelingen in Venezuela,

–  gezien de conclusies van de Raad van 13 november 2017, 22 januari 2018, 28 mei 2018 en 25 juni 2018,

–  gezien het officiële werkbezoek van de EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, Christos Stylianides, aan Colombia in maart 2018,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de afgelopen jaren meer dan twee miljoen mensen Venezuela hebben verlaten;

B.  overwegende dat volgens de UNHCR en de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) het totale aantal Venezolanen dat het land heeft verlaten dramatisch is toegenomen, van 437 000 in 2005 tot meer dan 1,6 miljoen in 2017; overwegende dat de tendens er bovendien op wijst dat het aantal mensen dat het land ontvlucht de komende weken en maanden naar verwachting dramatisch zal stijgen;

C.  overwegende dat deze uittocht wordt veroorzaakt door een ongekende politieke, sociale, economische en humanitaire crisis in Venezuela, waar de overheid niet in staat is ervoor te zorgen dat haar burgers gebruik kunnen maken van hun fundamentele mensenrechten, zoals voedsel, toegang tot geneesmiddelen, gezondheid of fatsoenlijk werk; overwegende dat de toestand van de mensenrechten in Venezuela blijft verslechteren;

D.  overwegende dat steeds meer mensen in Venezuela, ook kinderen, aan ondervoeding lijden door de beperkte toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg, geneesmiddelen en voedsel;

E.  overwegende dat de Venezolaanse regering het probleem halsstarrig blijft ontkennen, elke verwijzing naar een "humanitaire crisis" vermijdt en verbiedt, en weigert enige vorm van internationale humanitaire hulp te ontvangen, hoewel de internationale gemeenschap heeft aangegeven klaar te staan om hulp te bieden;

F.  overwegende dat er in het OHCHR-verslag van 22 juni 2018 op wordt gewezen dat de Venezolaanse autoriteiten er niet in slagen de daders van ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, het gebruik van buitensporig geweld tegen demonstranten, willekeurige detentie, mishandeling en foltering, ter verantwoording te roepen; overwegende dat de straffeloosheid voor leden van de veiligheidstroepen die verdacht worden van de standrechtelijke executie van demonstranten wijdverbreid lijkt te zijn; overwegende dat deze gebeurtenissen aantonen dat de gespannen situatie in het land verder escaleert;

G.  overwegende dat de huidige crisis in Venezuela, met al haar vele aspecten, een van de grootste verplaatsingen van bevolkingsgroepen heeft veroorzaakt die ooit in de regio is waargenomen;

H.  overwegende dat het grootste deel van deze ontheemden volgens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) wordt opgevangen door Colombia, waar meer dan 820 000 Venezolanen wonen;

I.  overwegende dat de Colombiaanse nationale en lokale autoriteiten zich op prijzenswaardige wijze inzetten om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen uit Venezuela fundamentele mensenrechten genieten, zoals toegang tot basisonderwijs en basisgezondheidsdiensten, ongeacht hun status; overwegende dat dezelfde autoriteiten het werk van irreguliere migranten trachten op te sporen en zich inspannen om hen te integreren in de Colombiaans gemeenschap van werkenden, terwijl ze speciale vergunningen verstrekken aan hen die in de grensregio's wonen en bereid zijn als grensarbeider tussen Venezuela en Colombia te leven;

J.  overwegende dat in Colombia lokale gemeenschappen, religieuze instellingen en gewone mensen allen Venezolaanse migranten verwelkomen in de geest van broederschap en blijk geven van grote veerkracht en solidariteit; overwegende dat deze gemeenschappen desalniettemin blootstaan aan enorme druk en groeiende uitdagingen vanwege het enorme aantal mensen in nood dat naar hun land vlucht;

K.  overwegende dat Cúcuta, dat aan de grens met Venezuela gelegen is, te maken heeft met een grote instroom van mensen die vaak in verschrikkelijke gezondheid verkeren en sterk ondervoed zijn; overwegende dat deze humanitaire crisis in verschillende mate ook alle andere regio's van Colombia treft, waaronder de hoofdstad;

L.  overwegende dat Colombia, hoewel het land voortgang maakt richting een stabielere en vreedzamere situatie, nog steeds met zijn eigen problemen te maken heeft, onder meer door de aanwezigheid van gewapende groepen, illegale handel, illegale mijnbouw en smokkel; overwegende dat vooral de grensregio's door deze problemen worden getroffen; overwegende dat het gevaar bestaat dat de Venezolaanse humanitaire crisis deze problemen verergert en vergroot, en de verslechtering van de mensenrechten in deze regio's aanwakkert;

M.  overwegende dat Brazilië, Chili, Peru, Ecuador, Argentinië en Panama ook met grote aantallen vluchtelingen te kampen hebben; overwegende dat het verlenen van bijstand aan nieuw aangekomenen een steeds grotere belasting vormt voor de gastlanden;

N.  overwegende dat de EU op 17 maart 2018 humanitaire steun ter waarde van 31 miljoen EUR aan Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied heeft toegekend, met 6 miljoen EUR voor Colombia, en nog eens 2 miljoen EUR voor diegenen die door de crisis in Venezuela zijn getroffen; overwegende dat de Commissie op 7 juni 2018 heeft aangekondigd dat zij een bedrag van 35,1 miljoen EUR aan noodhulp en ontwikkelingshulp zal vrijmaken om het Venezolaanse volk en de door de crisis getroffen buurlanden te ondersteunen; overwegende dat in 2018 5 miljoen EUR uit het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede (IcSP) is toegewezen aan activiteiten ter voorkoming van conflicten aan de grens met Brazilië en Colombia;

1.  is ernstig geschokt door en maakt zich zorgen over de rampzalige humanitaire situatie in Venezuela, die tot sterfgevallen en een ongekende instroom van mensen in de buur- en andere landen heeft geleid; spreekt zijn solidariteit uit met alle Venezolanen die gedwongen zijn hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan fundamentele voorzieningen zoals de toegang tot voedsel, basisgezondheidszorgdiensten en geneesmiddelen;

2.  prijst de Colombiaanse regering, lokale autoriteiten, het maatschappelijk middenveld, religieuze autoriteiten en alle Colombianen voor hun snelle reactie en solidariteit, en voor de veerkrachtige hulp en ondersteuning die zij aan alle aankomende Venezolanen hebben verleend; prijst het werk van de regeringen van de andere buurlanden, en dat van regionale en internationale organisaties;

3.  is ingenomen met de humanitaire hulp van de EU ter waarde van 31 miljoen EUR aan Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied, met inbegrip van de 6 miljoen EUR daarvan voor Colombia en de bijkomende 2 miljoen EUR voor diegenen die door de crisis in Venezuela zijn getroffen, evenals de 5 miljoen EUR die in 2018 uit het instrument voor bijdrage aan stabiliteit en vrede is toegewezen aan activiteiten ter voorkoming van conflicten aan de grens met Brazilië en Colombia; is daarnaast ingenomen met de aankondiging van de Commissie dat zij een pakket ter waarde van 35,1 miljoen EUR aan noodhulp en ontwikkelingshulp zal vrijmaken om het Venezolaanse volk en de door de crisis getroffen buurlanden te ondersteunen;

4.  verzoekt de nationale en lokale autoriteiten van de buurlanden constant toezicht te houden op de situatie om elke spanning tussen de lokale bevolking en de Venezolanen die naar hun grondgebied vluchten, te voorkomen; verzoekt met name de situatie actief te monitoren om de escalatie van xenofobie te voorkomen;

5.  is uitermate bezorgd over het aanzienlijke aantal niet-begeleide kinderen dat de grenzen oversteekt, maar prijst de inspanningen van de Colombiaanse autoriteiten, internationale organisaties en religieuze gemeenschappen om hen voedsel en gezondheidszorg te verstrekken en hen in het onderwijsstelsel te integreren; verzoekt de nationale en lokale autoriteiten hun inspanningen op dit gebied op te voeren;

6.  is verontrust over de escalatie van slavenarbeid en gedwongen prostitutie in sommige grensregio's, en verzoekt de Colombiaanse autoriteiten consistente maatregelen toe te passen om een einde te maken aan deze praktijken en om de Venezolaanse migranten fatsoenlijk werk te bieden en hun integratie op de arbeidsmarkt te voltooien;

7.  verzoekt de nationale en lokale autoriteiten van de buurlanden om bijzondere maatregelen te treffen met betrekking tot de specifieke situatie van de inheemse volken met een dubbele nationaliteit die aan de grenzen leven;

8.  betreurt het dat de humanitaire crisis in Venezuela verergert, ziekten als de mazelen, malaria en difterie weer de kop op steken, en dat de Venezolanen fundamentele mensenrechten ontberen, zoals het recht op voedsel, onderwijs en toegang tot geneesmiddelen, en het gebrek aan fatsoenlijk werk;

9.  spoort de Venezolaanse autoriteiten aan te erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis, te voorkomen dat de situatie verder verslechtert, en zich in te zetten voor politieke en economische oplossingen die zorgen voor veiligheid voor alle burgers en voor stabiliteit voor het land en de regio;

10.  verzoekt de Venezolaanse autoriteiten met klem om onmiddellijk maatregelen te nemen om de mensenrechten van het Venezolaanse volk te beschermen, vooral het recht op voedsel, gezondheid en waardige leefomstandigheden;

11.  verzoekt de Venezolaanse autoriteiten om met spoed ongehinderd humanitaire hulp toe te laten tot het land en toegang te verschaffen aan internationale organisaties die alle de getroffen geledingen van de samenleving willen bijstaan, teneinde de vergerering van de humanitaire en volksgezondheidscrisis te voorkomen; vraagt dat er snel kortetermijnmaatregelen worden genomen om de ondervoeding bij de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, tegen te gaan;

12.  herinnert eraan dat alle mogelijke sancties door de internationale gemeenschap gericht en omkeerbaar moeten zijn, en geen enkele schade mogen berokkenen aan de bevolking van Venezuela;

13.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regering en het Congres van de Republiek Colombia, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

 

Laatst bijgewerkt op: 4 juli 2018Juridische mededeling - Privacybeleid