Procedure : 2018/2891(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0351/2018

Indgivne tekster :

B8-0351/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0436

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 288kWORD 48k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningerne af henholdsvis 27. februar 2014 om situationen i Venezuela(1), af 18. december 2014 om forfølgelse af den demokratiske opposition i Venezuela(2), af 12. marts 2015 om situationen i Venezuela(3), af 8. juni 2016 om situationen i Venezuela(4), af 27. april 2017 om situationen i Venezuela(5), af 8. februar 2018 om situationen i Venezuela(6), af 3. maj 2018 om præsidentvalget i Venezuela(7) og af 5. juli 2018 om migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela(8),

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2018 fra anklageren ved Den Internationale Straffedomstol, Fatou Bensouda, om iværksættelse af indledende undersøgelser af situationen i Venezuela og af 27. september 2018 om seks signatarstaters forelæggelse af spørgsmålet om situationen i Venezuela for domstolen,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 15. oktober 2018,

–  der henviser til erklæringen af 9. oktober 2018 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om byrådsmedlemmet Fernando Albáns død i Venezuela,

–  der henviser til Udenrigsudvalgets og Underudvalget om Menneskerettigheders udtalelse om Fernando Albáns død af 10. oktober 2018,

–  der henviser til sin missionsrapport, som fokuserer på migrationskrisen og den humanitære situation i Venezuela og ved dets landgrænser med Colombia og Brasilien,

–  der henviser til sin beslutning om at tildele den demokratiske opposition og de politiske fanger i Venezuela Sakharovprisen i 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at situationen vedrørende menneskerettigheder, demokrati og retsstatsforhold i Venezuela fortsat forværres i alvorlig grad; der henviser til, at Venezuela står over for en hidtil uset social, økonomisk og humanitær krise som følge af en politisk krise, og at den er årsag til et stort antal dødsfald og omkring 2,3 millioner migranter og flygtninge;

B.  der henviser til, at 87 % af befolkningen i Venezuela er ramt af fattigdom, og at niveauet for ekstrem fattigdom ligger på 61,2 %; der henviser til, at mødredødeligheden er steget med 60 % og spædbørnsdødeligheden med 30 %;

C.  der henviser til, at den venezuelanske regering beklageligvis hårdnakket modsætter sig åbent at modtage og lette distributionen af international humanitær bistand, selv om det internationale samfund står parat til at hjælpe;

D.  der henviser til, at den venezuelanske oppositionspolitiker Fernando Albán angiveligt blev tortureret og myrdet den 8. oktober 2018, mens han var i det venezuelanske politiske politis (SEBIN's) varetægt; der henviser til, at myndighederne trods opfordringer fra FN og EU har nægtet at tillade en uafhængig undersøgelse af årsagen til hans død, herunder at lade et internationalt og uafhængigt kriminalteknisk hold foretage en obduktion; der henviser til, at Albán var i SEBIN's varetægt; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder derfor skal stå til ansvar for hans opholdssted;

E.  der henviser til, at Lorent Saleh, modtageren af Sakharovprisen i 2017, blev løsladt den 13. oktober 2018 og straks udvist til Spanien i en form for tvunget eksil; der henviser til, at han havde tilbragt fire år i fængsel, hvor han var blevet udsat for en horribel tortur og var frihedsberøvet uden rettergang, idet hans retssag blev udsat mindst 53 gange; der henviser til, at hans historie er vidnesbyrd om grusom og umenneskelig behandling af politiske fanger i Venezuela;

F.  der henviser til, at der fortsat er mere end 200 politiske fanger i Venezuela; der henviser til, at Juan Requesens, medlem af Nationalforsamlingen, fortsat befinder sig i isolation, hvilket udgør en vedvarende ulovlig krænkelse af hans politiske immunitet;

G.  der henviser til, at den tidligere formand for nationalforsamlingen og modtager af Sakharovprisen 2017, Julio Borges, den tidligere justitsminister Luisa Ortega Diaz og den tidligere offentlige anklager Zair Mundaray Rodriguez er genstand for grundløse anklager om at være indblandet i et forsøg på at dræbe den venezuelanske præsident Nicolás Maduro; der henviser til, at de venezuelanske myndigheder via Interpol har udstedt en international arrestordre for alle tre;

H.  der henviser til, at der er et klima med stadig mere udbredt vold og fuldstændig straffrihed i Venezuela som følge af myndighedernes undladelse af at retsforfølge gerningsmændene til alvorlige menneskerettighedskrænkelser, herunder drab, overdreven magtanvendelse mod demonstranter, vilkårlige fængslinger, tortur og anden nedværdigende og umenneskelig behandling, men også kriminelle voldshandlinger;

I.  der henviser til, at anklagemyndigheden ved Den Internationale Straffedomstol den 8. februar 2018 iværksatte en indledende undersøgelse af situationen i Venezuela; der henviser til, at en gruppe på seks stater, som har undertegnet Romstatutten for ICC (Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay og Peru), den 27. september 2018 anmodede anklagemyndigheden om at iværksætte en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået på Venezuelas område; der henviser til, at Frankrig og Costa Rica også støttede en sådan efterforskning; der henviser til, at det er første gang, en gruppe af signatarstater anmoder domstolen om at undersøge forholdene på en anden signatarstats område;

J.  der henviser til, at Rådet den 13. november 2017 besluttede at indføre en våbenembargo mod Venezuela og et forbud mod salg af beslægtet materiel, som kan anvendes til intern undertrykkelse; der henviser til, at Rådet den 22. januar 2018 enstemmigt vedtog at indføre sanktioner mod syv venezuelanske enkeltpersoner, der indtager officielle poster, i form af restriktive foranstaltninger såsom indrejseforbud og indefrysning af aktiver som reaktion på den manglende overholdelse af demokratiske principper; der henviser til, at sanktionerne den 25. juni 2018 blev udvidet til at omfatte yderligere 11 venezuelanske embedsmænd;

K.  der henviser til, at EU sammen med andre demokratiske organer hverken har anerkendt præsidentvalget eller valget til den forfatningsgivende nationalforsamling og ej heller de myndigheder, der beklæder poster som følge af disse ulovlige processer;

L.  der henviser til, at konklusionerne fra mødet i Udenrigsrådet den 15. oktober 2018 bl.a. indeholder overvejelser om en politisk løsning på den aktuelle krise ved at undersøge muligheden for at oprette en kontaktgruppe med henblik på at fremme en politisk proces;

M.  der henviser til, at to forsøg på at opbygge en national dialog mellem regeringen og oppositionen, formidlet af Vatikanstaten og af internationale mæglere med henblik på at finde vej ud af krisen, slog fejl som følge af de venezuelanske myndigheders manglende seriøsitet, idet de udelukkende fokuserede på at forsøge at vinde tid og international anerkendelse;

1.  udtrykker sin dybeste medfølelse med Fernando Albáns familie og venner; fordømmer i denne forbindelse de forbrydelser, der er begået af de venezuelanske myndigheder, og kræver, at der i denne konkrete sag øjeblikkeligt iværksættes en uafhængig undersøgelse af regeringen, herunder en international obduktion udført af et uafhængigt kriminalteknisk hold;

2.  erindrer om, at to tidligere forsøg på at finde en politisk løsning på krisen i Venezuela via Vatikanstatens mellemkomst og ved hjælp af en national politisk dialog, som fandt sted i Den Dominikanske Republik, klart er slået fejl; minder i den forbindelse om, at den rolle, som international mægling eller en kontaktformidlende gruppe spiller, skal være neutral og accepteres af begge parter;

3.  opfordrer EU, dvs. især Rådet og NF/HR, til at sikre, at alle yderligere skridt i retning af en politisk løsning omfatter følgende uigenkaldelige krav: øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og stop for tortur, mishandling og chikane af politiske modstandere og menneskerettighedsaktivister; en ny uafhængig national valgkommission, som skal vælges af nationalforsamlingen, afholdelse af frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder for at sikre en troværdig proces med respekt for politisk pluralisme og under overværelse af demokratiske internationale observatører, anerkendelse af den legitime nationalforsamlings beføjelser samt opløsning af den forfatningsgivende nationalforsamling;

4.  støtter fuldt ud ICC's efterforskning af de omfattende forbrydelser og undertrykkelseshandlinger, som det venezuelanske regime har begået; opfordrer indtrængende EU til at slutte sig til ICC-signatarstaternes initiativ til at kræve efterforskning af de forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af den venezuelanske regering på Venezuelas område, med henblik på at stille dem til ansvar for deres gerninger;

5.  glæder sig over, at EU hurtigt har indført yderligere målrettede og reversible sanktioner, som ikke vil skade den venezuelanske befolkning, på grund af afholdelsen af valget den 20. maj 2018, som var ulovligt og ikke internationalt anerkendt; kræver, at disse sanktioner styrkes, hvis situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i landet fortsat forværres;

6.  roser den colombianske regering for dens hurtige reaktion og den støtte, den har ydet til alle de venezuelanere, som kommer til landet; roser ligeledes Brasilien og andre lande i regionen, navnlig Peru, samt regionale og internationale organisationer, private og offentlige enheder, den katolske kirke og almindelige borgere i regionen som helhed for deres aktive hjælp til og solidaritet med de venezuelanske flygtninge og migranter; opfordrer de EU-medlemsstater, der står over for en tilstrømning af venezuelanere, til at give dem adgang til basale tjenester og give dem midlertidig beskyttelsesstatus;

7.  henviser på ny til de meget foruroligende forhold, det stiftede bekendtskab med på sin delegationsrejse i juni 2018 til Colombias og Brasiliens landgrænser til Venezuela; gentager sin opfordring til de venezuelanske myndigheder om hurtigst muligt at tillade uhindret humanitær bistand til landet for at forhindre en forværring af den humanitære og folkesundhedsmæssige krise;

8.  opfordrer Rådet og NF/HR til at mobilisere yderligere midler og bistand til venezuelanske flygtninge og migranter i regionen Eduardo Stein i samordning med den nyligt udpegede fælles særlige repræsentant for FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og FN's migrationsagentur (IOM);

9.  minder om, at Interpol er den internationale politiorganisation, der primært beskæftiger sig med bekæmpelse af international kriminalitet; opfordrer Interpol til ikke at imødekomme den venezuelanske regerings begæringer rettet mod Borges, Ortega Diaz og Mundaray Rodriguez, eftersom anklagerne mod dem er fuldstændigt grundløse og rent politisk motiverede;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas regering og Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i Republikken Colombia, Den Føderative Republik Brasilien og Republikken Peru, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og Limagruppen.

 

 

(1)

EUT L 285 af 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUT L 294 af 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUT L 316 af 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUT L 86 af 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUT L 298 af 23.8.2018, s. 137.

(6)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0313.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik