Menetlus : 2018/2891(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0351/2018

Esitatud tekstid :

B8-0351/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0436

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 265kWORD 48k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP))  
B8-0351/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venezuela kohta, eriti 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(1), 18. detsembri 2014. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni tagakiusamise kohta Venezuelas(2), 12. märtsi 2015. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(3), 8. juuni 2016. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(4), 27. aprilli 2017. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(5), 8. veebruari 2018. aasta resolutsiooni olukorra kohta Venezuelas(6), 3. mai 2018. aasta resolutsiooni presidendivalimiste kohta Venezuelas(7) ja 5. juuli resolutsiooni rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas(8),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokuröri Fatou Bensouda 8. veebruari 2018. aasta avaldust Venezuela olukorra eeluurimise alustamise kohta ja 27. septembri 2018. aasta avaldust kuue osalisriigi Venezuela olukorda käsitleva taotluse kohta;

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. oktoobri 2018. aasta avaldust linnavolikogu liikme Fernando Albáni surma kohta Venezuelas,

–  võttes arvesse väliskomisjoni ja inimõiguste allkomisjoni 10. oktoobri 2018. aasta avaldust seoses Fernando Albáni surmaga,

–  võttes arvesse oma lähetuse aruannet, milles keskendutakse rändekriisile ja humanitaarolukorrale Venezuelas ning selle maismaapiiridel Colombia ja Brasiiliaga,

–  võttes arvesse oma otsust anda 2017. aasta Sahharovi auhind Venezuela demokraatlikule opositsioonile ja poliitvangidele,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi olukord muutub Venezuelas järjest halvemaks; arvestades, et Venezuelas valitseb enneolematult suur sotsiaal-, majandus- ja humanitaarkriis, mille on põhjustanud poliitiline kriis, mille tagajärjel on paljud inimesed hukkunud ning umbes 2,3 miljonit inimest riigist välja rännanud või pagulusse läinud;

B.  arvestades, et 87 % Venezuela elanikest elab vaesuses, kusjuures 61,2 % äärmises vaesuses; arvestades, et emade suremus on suurenenud 60 % ning väikelaste suremus 30 % võrra;

C.  arvestades, et rahvusvahelise üldsuse valmisolekule vaatamata on Venezuela valitsus kahjuks järjekindlalt keeldunud avalikult vastu võtmast rahvusvahelist humanitaarabi ega ole toetanud selle jaotamist;

D.  arvestades, et 8. oktoobril 2018. aastal väidetavalt piinati Venezuela Riikliku Luureteenistuse (SEBIN) ruumides Venezuela opositsioonipoliitikut Fernando Albáni, kes lõpuks ka mõrvati; arvestades, et kuigi ÜRO ja EL on seda nõudnud, ei ole ametivõimud lubanud korraldada surmajuhtumi põhjuste uurimiseks sõltumatut uurimist ega surnukeha rahvusvahelisel sõltumatute kohtumeditsiini spetsialistide meeskonnal lahata; arvestades, et Albán viibis luureteenistuse ruumides vahi all; arvestades, et seetõttu tuleb Venezuela ametivõime pidada vastutavaks tema saatuse eest;

E.  arvestades, et 13. oktoobril 2018. aastal vabastati 2017. aasta Sahharovi auhinna võitja Lorent Saleh, kes viidi kinnipidamiskohast otse lennujaama ja saadeti viivitamata Hispaaniasse sundpagulusse; arvestades, et Lorent Saleh oli neli aastat vanglas, kus teda jõhkralt piinati ja hoiti ilma tema üle kohut mõistmata, sest kohtuistungit lükati edasi vähemalt 53 korda; arvestades, et tema tunnistused näitavad poliitvangide julma ja ebainimlikku kohtlemist Venezuelas;

F.  arvestades, et Venezuela vanglates on endiselt üle 200 poliitvangi; arvestades, et rahvuskogu liige Juan Recasensi hoitakse isolatsioonis ning tema poliitilist puutumatust on kaua ja ebaseaduslikult rikutud;

G.  arvestades, et endist rahvuskogu presidenti ja 2017. aasta Sahharovi auhinna võitjat Julio Borgest, endist riigiprokuröri Luisa Ortega Diazt ja endist Venezuela prokuratuuri prokuröri Zair Mundaray Rodriguezt süüdistatakse alusetult Venezuela presidendi Nicolás Maduro mõrvakatses osalemises; arvestades, et Venezuela ametivõimud on väljastanud kolme eelnimetatud isiku suhtes Interpolis rahvusvahelise vahistamismääruse;

H.  arvestades, et Venezuelas süveneb vägivalla ja täieliku karistamatuse õhkkond, kuna ametivõimud ei ole vastutusele võtnud neid, kes on toime pannud raskeid inimõiguste rikkumisi, sh mõrvad, meeleavaldajate vastu liigse jõu tarvitamine, inimeste meelevaldne kinnipidamine, piinamine ning muu alandav ja ebainimlik kohtlemine, aga ka kuritegelik vägivald;

I.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu prokurör alustas 8. veebruaril 2018 eeluurimist seoses olukorraga Venezuelas; arvestades, et 27. septembril 2018 palusid Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kuus osalisriiki (Argentina, Kanada, Colombia, Tšiili, Paraguay ja Peruu), et prokurör alustaks Venezuela territooriumil toime pandud inimsusevastaste kuritegude uurimist; arvestades, et ka Prantsusmaa ja Costa Rica toetasid sellist uurimist; arvestades, et see oli esimene kord, kui osalisriikide rühm esitab sellise taotluse seoses olukorraga teise osalisriigi territooriumil;

J.  arvestades, et nõukogu otsustas 13. novembril 2017 kehtestada Venezuelale embargo relvade ja nendega seotud materjalide suhtes, mida võidakse kasutada siserepressioonideks; arvestades, et 22. jaanuaril 2018 otsustati ühehäälselt kehtestada seitsmele Venezuela ametiisikule demokraatia põhimõtete rikkumise eest sanktsioonid, rakendades piiravaid meetmeid, nagu reisikeeld ja varade külmutamine; arvestades, et 25. juunil 2018 laiendati sanktsioone veel üheteistkümnele Venezuela ametiisikule;

K.  arvestades, et EL ja teised demokraatlikud organid ei ole tunnustanud presidendi- ega asutava rahvuskogu valimisi ja nende ebaseaduslike protsesside tulemusel moodustatud ametivõime;

L.  arvestades, et välisasjade nõukogu 15. oktoobri 2018. aasta kohtumise järeldustes osutatakse praeguse kriisi poliitilise lahendamisele, otsides võimalust moodustada kontaktrühm poliitilise protsessi soodustamiseks;

M.  arvestades, et kaks katset alustada Vatikani ja rahvusvaheliste vahendajate toel riigis valitsuse ja opositsiooni dialoogi kriisist väljumise võimaluse leidmiseks on luhtunud, kuna Venezuela ametivõimud ei ole seda tõsiselt võtnud ning on üksnes üritanud võita aega ja rahvusvahelist tunnustust;

1.  avaldab Fernando Albáni perele ja sõpradele siirast kaastunnet; mõistab sellega seoses hukka Venezuela ametivõimude kuriteod ja nõuab, et valitsuse suhtes alustataks selle juhtumi asjus viivitamata sõltumatut uurimist ning rahvusvaheline sõltumatute kohtumeditsiini spetsialistide meeskond teeks lahangu;

2.  tuletab meelde, et selgelt luhtusid kaks varasemat katset, kus Venezuela kriisis püüti Vatikani vahendusel jõuda Dominikaani Vabariigis toimunud poliitilise arutelu kaudu poliitilise lahenduseni; tuletab sellega seoses meelde, et rahvusvaheline vahendajate või läbirääkimiste korraldajate rühm peab olema erapooletu ja seda peavad aktsepteerima mõlemad pooled;

3.  nõuab, et EL, nimelt nõukogu ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tagaksid, et kõik edasised sammud poliitilise lahenduse leidmiseks peavad hõlmama järgmisi tagasivõtmatuid nõudmisi: kõigi poliitvangide kohene vabastamine ning poliitiliste vastaste ja inimõiguslaste piinamise, väärkohtlemise ja ahistamise lõpetamine; rahvuskogu poolt valitud uus sõltumatu riiklik valimisnõukogu; vabade ja õiglaste valimiste korraldamine kooskõlas rahvusvaheliste normidega, et tagada usaldusväärne protsess poliitilist pluralismi austades ja rahvusvaheliste vaatlejate kohaloleku tingimustes; seadusliku rahvuskogu võimu tunnustamine ja asutava rahvuskogu laialisaatmine;

4.  toetab täielikult Rahvusvahelise Kriminaalkohtu uurimisi Venezuela režiimi poolt toime pandud ulatuslike inimsusevastaste kuritegude ja repressioonide kohta; nõuab tungivalt, et EL liituks Rahvusvahelise Kriminaalkohtu osalisriikide algatusega, et uurida Venezuela valitsuse poolt Venezuela territooriumil toime pandud inimsusevastaseid kuritegusid ja võtta süüdlased vastutusele;

5.  väljendab heameelt, et EL on kiiresti kehtestanud täiendavad suunatud ja tagasipööratavad sanktsioonid, mis ei kahjusta Venezuela elanikkonda, 20. mail 2018 korraldatud valimiste eest, mis olid ebaseaduslikud ja mida rahvusvaheliselt ei tunnustatud; nõuab sanktsioonide karmistamist, kui inimõiguste ja demokraatia olukord riigis veelgi halveneb;

6.  avaldab tunnustust Colombia valitsusele kiire reageerimise ja kõigi riiki saabuvate Venezuela kodanike toetamise eest; avaldab tunnustust ka Brasiiliale ja piirkonna teistele riikidele, eelkõige Peruule, piirkondlikele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele, avaliku ja erasektori ühendustele, katoliku kirikule ning kogu piirkonna tavakodanikele Venezuela pagulaste ja rändajate aktiivse abistamise ja nendega solidaarsuse ilmutamise eest; palub ELi liikmesriikidel, kellel tuleb toime tulla rändetulvaga Venezuelast, tagada põgenikele põhiteenuste kättesaadavus ja anda neile ajutise kaitse saaja seisund;

7.  kordab, et 2018. aasta juunis käis Colombia ja Brasiilia ning Venezuela vahelisel maismaapiiril Euroopa Parlamendi missioon, mille käigus tehti kindlaks äärmiselt muret tekitavaid asjaolusid; kordab oma üleskutset Venezuela ametivõimudele võimaldada viivitamata humanitaarabi takistusteta riiki jõudmine, et hoida ära humanitaar- ja tervishoiukriisi süvenemist;

8.  kutsub nõukogu ning komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat andma rohkem rahalisi vahendeid ja abi, tehes seda koostöös ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja ÜRO Rändeameti (IOM) hiljuti ametisse nimetatud piirkonnas viibivate Venezuela pagulaste ja rändajate ühise eriesindaja Eduardo Steiniga;

9.  tuletab meelde, et Interpol on rahvusvaheline politseiorganisatsioon, mille peamine ülesanne on võidelda rahvusvahelise kuritegevusega; kutsub Interpoli üles Julio Borgese, Luisa Ortega Diaze ja Zair Mundaray Rodrigueze kohta esitatud Venezuela valitsuse nõudmist mitte täitma, sest nendega seotud süüdistused on täiesti alusetud ja üksnes poliitilistelt motiveeritud;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Venezuela Bolívari Vabariigi valitsusele ja rahvuskogule, Colombia Vabariigi, Brasiilia Liitvabariigi ja Peruu Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarsele assambleele, Ameerika Riikide Organisatsiooni peasekretärile ja Lima rühmale.

(1)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 145.

(2)

ELT C 294, 12.8.2016, lk 21.

(3)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 190.

(4)

ELT C 86, 6.3.2018, lk 101.

(5)

ELT C 298, 23.8.2018, lk 137.

(6)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0041.

(7)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0199.

(8)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0313.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika