Menettely : 2018/2891(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0351/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0351/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0436

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 262kWORD 48k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venezuelasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Venezuelan tilanteesta(1), 18. joulukuuta 2014 Venezuelan demokraattisen opposition vainoamisesta(2), 12. maaliskuuta 2015 Venezuelan tilanteesta(3), 8. kesäkuuta 2016 Venezuelan tilanteesta(4), 27. huhtikuuta 2017 Venezuelan tilanteesta(5), 8. helmikuuta 2018 Venezuelan tilanteesta(6), 3. toukokuuta 2018 Venezuelan vaaleista(7) sekä 5. heinäkuuta 2018 muuttoliikekriisistä ja humanitaarisesta tilanteesta Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla(8) antamansa päätöslauselmat;

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän Fatou Bensoudan 8. helmikuuta 2018 antaman lausunnon esitutkinnan käynnistämisestä Venezuelan tilanteesta ja 27. syyskuuta 2018 antaman lausunnon kuuden sopimusvaltion ryhmän vireille panemasta Venezuelan tilannetta koskevasta asiasta,

–  ottaa huomioon 15. lokakuuta 2018 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 9. lokakuuta 2018 antaman julkilausuman venezuelalaisen kunnanvaltuutetun Fernando Albánin kuolemasta,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan 10. lokakuuta 2018 antaman lausunnon Fernando Albánin kuolemasta;

–  ottaa huomioon raportin tiedonhankintamatkastaan, jonka aiheena oli muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla,

–  ottaa huomioon päätöksensä myöntää vuoden 2017 Saharov-palkinto Venezuelan demokraattiselle oppositiolle ja poliittisille vangeille,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion tilanne Venezuelassa heikkenee edelleen vakavalla tavalla; ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee ennennäkemätön sosiaalinen, taloudellinen ja humanitaarinen kriisi, joka on seurausta poliittisesta kriisistä ja joka on aiheuttanut valtavan määrän kuolonuhreja ja johtanut noin 2,3 miljoonan ihmisen maastamuuttoon ja pakolaisuuteen;

B.  ottaa huomioon, että 87 prosenttia Venezuelan väestöstä elää köyhyydessä ja että äärimmäisestä köyhyydestä kärsii 61,2 prosenttia väestöstä; ottaa huomioon, että äitiyskuolleisuus on lisääntynyt 60 prosentilla ja imeväiskuolleisuus 30 prosentilla;

C.  toteaa, että Venezuelan hallitus kieltäytyy valitettavan itsepintaisesti ottamasta avoimesti vastaan kansainvälisen yhteisön tarjoamaa kansainvälistä humanitaarista apua ja helpottamasta avun jakamista;

D.  ottaa huomioon, että venezuelalaisen oppositiopoliitikon Fernando Albánin väitetään tulleen kidutetuksi ja murhatuksi 8. lokakuuta 2018 Venezuelan turvallisuuspoliisin alaisen bolivariaanisen kansallisen tiedustelupalvelun (SEBIN) tiloissa; toteaa, että YK:n ja EU:n pyynnöistä huolimatta viranomaiset eivät ole antaneet lupaa Albánin kuolinsyytä koskevaan riippumattomaan tutkintaan, johon sisältyisi myös riippumattoman kansainvälisen oikeuslääketieteellisen tutkimusryhmän suorittama ruumiinavaus; toteaa, että Albán oli pidätettynä SEBIN toimitiloissa; katsoo, että Venezuelan viranomaisia on näin ollen pidettävä vastuullisina hänen olinpaikastaan;

E.  ottaa huomioon, että vuoden 2017 Saharov-palkinnon saaja Lorent Saleh vapautettiin 13. lokakuuta 2018 vankeudesta ja saatettiin suoraan lentoasemalle ja karkotettiin välittömästi Espanjaan pakotettuna maanpakoon; toteaa, että hän oli vankeudessa ilman oikeudenkäyntiä neljä vuotta ja kärsi hirvittävästä kidutuksesta ja hänen oikeuskäsittelyään lykättiin ainakin 53 kertaa; toteaa, että hän todistajanlausuntojensa mukaan poliittisia vankeja kohdellaan Venezuelassa julmasti ja epäinhimillisesti;

F.  toteaa, että Venezuelan vankiloissa on edelleen yli kaksisataa poliittista vankia; ottaa huomioon, että kansalliskokouksen jäsen Juan Recasens on edelleen eristettynä ja hänen poliittista koskemattomuuttaan loukataan jatkuvasti ja laittomasti;

G.  ottaa huomioon, että kansalliskokouksen entinen puhemies ja vuoden 2017 Saharov-palkinnon saaja Julio Borges, entinen valtakunnansyyttäjä Luisa Ortega Diaz ja Venezuelan syyttäjänviraston entinen syyttäjä Zair Mundaray Rodriguez ovat joutuneet perusteettomien syytösten kohteiksi osallisuudesta juonitteluun Venezuelan presidentin Nicolás Maduron murhaamiseksi; ottaa huomioon, että Venezuelan viranomaiset ovat antaneet Interpolin kautta kansainväliset pidätysmääräykset näistä kolmesta henkilöstä;

H.  ottaa huomioon, että Venezuelassa vallitsee kasvavan väkivallan ja täydellisen rankaisemattomuuden ilmapiiri, mikä johtuu viranomaisten kyvyttömyydestä saattaa vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin, mukaan lukien murhiin, syyllistyneitä vastuuseen, liiallisesta voimankäytöstä mielenosoittajia vastaan, mielivaltaisista pidätyksistä, kidutuksesta ja muusta halventavasta ja epäinhimillisestä kohtelusta, mutta myös rikollisesta väkivallasta;

I.  ottaa huomioon, että 8. helmikuuta 2018 Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) syyttäjä aloitti Venezuelan tilanteen esitutkinnan; ottaa huomioon, että 27. syyskuuta 2018 kuuden Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sopimusvaltion (Argentiina, Kanada, Kolumbia, Chile, Paraguay ja Peru) muodostama ryhmä pyysi ICC:n syyttäjää käynnistämään tutkimuksen Venezuelan alueella tapahtuneista ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista; ottaa huomioon, että myös Ranska ja Costa Rica antoivat tukensa tutkintapyynnölle; ottaa huomioon, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun sopimusvaltioiden ryhmä esittää tutkintapyynnön toisen sopimusvaltion alueen tilanteesta;

J.  ottaa huomioon, että neuvosto päätti 13. marraskuuta 2017 ottaa käyttöön Venezuelaa koskevan kansallisiin tukahduttamistoimiin mahdollisesti käytettävien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden vientikiellon; ottaa huomioon, että neuvosto päätti yksimielisesti 22. tammikuuta 2018 määrätä pakotteita rajoittavien toimenpiteiden kuten matkustuskiellon ja varojen jäädyttämisen muodossa seitsemää venezuelalaista valtion viranhaltijaa vastaan demokratian periaatteiden noudattamatta jättämisen vuoksi; ottaa huomioon, että neuvosto laajensi 25. kesäkuuta 2018 luetteloa rajoittavista toimenpiteistä koskemaan 11:tä muuta venezuelalaista viranhaltijaa;

K.  ottaa huomioon, että EU ja muut demokraattiset elimet eivät ole tunnustaneet presidentinvaalien tai perustuslakia säätävän kokouksen vaalien tulosta eivätkä myöskään näiden laittomien vaalien tuloksena nimitettyjä viranomaisia;

L.  ottaa huomioon, että 15. lokakuuta 2018 pidetyssä ulkoasiainneuvoston kokouksessa keskusteltiin poliittisen ratkaisun löytämisestä Venezuelan tämänhetkiseen kriisiin ja tarkasteltiin mahdollisuutta perustaa yhteysryhmä, joka edistäisi poliittista prosessia;

M.  ottaa huomioon, että hallituksen ja opposition välille yritettiin Vatikaanin ja kansainvälisten sovittelijoiden avulla luoda kahteen otteeseen kansallista vuoropuhelua kriisin ratkaisemiseksi mutta tässä epäonnistuttiin, koska Venezuelan viranomaiset eivät suhtautuneet yrityksiin vakavasti vaan pyrkivät pelkästään voittamaan aikaa ja saamaan kansainvälistä tunnustusta;

1.  ilmaisee syvän osanottonsa Fernando Albánin perheelle ja ystäville; tuomitsee Venezuelan viranomaisten tekemät Albániin kohdistuneet rikokset ja pyytää tässä nimenomaisessa tapauksessa välittömästi toteutettavaa riippumatonta hallituksen toimien tutkintaa, mukaan lukien riippumattoman kansainvälisen oikeuslääketieteellisen tutkimusryhmän tekemää ruumiinavausta;

2.  palauttaa mieliin, että kaksi edellistä yritystä löytää poliittinen ratkaisu Venezuelan kriisiin Vatikaanin välityksellä ja Dominikaanisessa tasavallassa järjestetyn kansallisen poliittisen dialogin kautta selvästi epäonnistuivat; muistuttaa tältä osin, että kansainvälisen sovittelu- tai yhteysryhmän täytyy toimia puolueettomasti ja että sen on saatava molempien osapuolten hyväksyntä;

3.  kehottaa EU:ta, nimenomaan neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, varmistamaan, että kaikkiin poliittisiin ratkaisuihin tähtääviin toimiin sisällytetään jatkossa seuraavat ehdottomat vaatimukset: kaikkien poliittisten vankien välitön vapauttaminen ja poliittisen opposition ja ihmisoikeusaktivistien kidutuksen, kaltoinkohtelun ja häirinnän lopettaminen; uuden riippumattoman keskusvaalineuvoston valinta kansalliskokouksessa; kansainvälisiä standardeja noudattavien vapaiden ja rehellisten, poliittista monimuotoisuutta kunnioittavien vaalien järjestäminen kansainvälisten demokraattisten vaalitarkkailijoiden läsnä ollessa uskottavan prosessin takaamiseksi; legitiimin kansalliskokouksen vallan tunnustaminen ja perustuslakia säätävän kokouksen hajottaminen;

4.  tukee täysin Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimuksia Venezuelan hallinnon toteuttamista laajamittaisista rikoksista ja tukahduttamistoimista; kehottaa EU:ta yhtymään sopimuspuolten aloitteeseen Venezuelan hallituksen maan alueella ihmisyyttä vastaan tekemien rikosten tutkimiseksi, jotta syylliset joutuvat vastuuseen teoistaan;

5.  suhtautuu myönteisesti EU:n nopeasti asettamiin kohdennettuihin ja peruutettavissa oleviin lisäpakotteisiin, jotka johtuivat 20. toukokuuta 2018 järjestetyistä laittomista, kansainvälistä tunnustusta vaille jääneistä vaaleista ja joilla ei vahingoiteta Venezuelan kansaa; kehottaa vahvistamaan näitä pakotteita, jos maan ihmisoikeus- ja demokratiatilanne huononee entisestään;

6.  kiittää Kolumbian hallitusta sen nopeasta toiminnasta ja kaikille maahan tuleville venezuelalaisille antamasta tuesta; kiittää myös Brasiliaa ja alueen muita maita, etenkin Perua, sekä alueellisia ja kansainvälisiä järjestöjä, yksityisiä ja julkisia toimijoita, katolista kirkkoa sekä koko alueen tavallisia kansalaisia näiden aktiivisesta avusta sekä venezuelalaisia pakolaisia ja muuttajia kohtaan osoittamasta solidaarisuudesta; kehottaan venezuelalaisia suuressa määrin vastaanottavia EU:n jäsenvaltioita takaamaan heille peruspalveluiden saatavuuden ja myöntämään heille tilapäistä suojelua;

7.  muistuttaa erittäin huolestuttavista Venezuelassa kesäkuussa 2018 Kolumbian ja Brasilian vastaisilla maarajoilla toteutetun tiedonhankintamatkan tuloksista; kehottaa toistamiseen Venezuelan viranomaisia kiireellisesti sallimaan esteettömän humanitäärisen avun maahan tulon, jotta voitaisiin estää humanitäärisen kriisin ja julkisen terveydenhuollon kriisin syveneminen;

8.  kehottaa neuvostoa ja komission varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan käyttöön enemmän varoja ja apua ja koordinoimaan toimia yhdessä YK:n pakolaisjärjestön ja YK:n maahanmuuttoviraston (IOM) vastanimitetyn venezuelalaisten pakolaisten ja maastamuuttajien yhteisen erityisedustajan Eduardo Steinin kanssa;

9.  muistuttaa, että Interpol on kansainvälinen poliisijärjestö, jonka pääasiallisena tehtävänä on kansainvälisen rikollisuuden torjuminen; pyytää Interpolia jättämään käsittelemättä Venezuelan hallituksen esittämät Julio Borgesia, Luisa Ortega Diazia ja Zair Mundaray Rodriguezia koskevat kansainväliset pidätysmääräyspyynnöt sillä perusteella, että heitä vastaan esitetyt syytökset ovat täysin perusteettomia ja luonteeltaan puhtaasti poliittisia;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Venezuelan bolivariaanisen tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Kolumbian tasavallan, Brasilian liittotasavallan ja Perun tasavallan hallituksille ja parlamenteille sekä EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle, Amerikan valtioiden järjestön pääsihteerille ja Liman ryhmälle.

 

 

(1)

EUVL C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

EUVL C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

EUVL C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

EUVL C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

EUVL C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0041.

(7)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0199.

(8)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0313.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö