Postup : 2018/2752(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0355/2018

Předložené texty :

B8-0355/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasování :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH USNESENÍ
PDF 263kWORD 51k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o autonomních zbraňových systémech (2018/2752(RSP))  
B8-0355/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svou studii o dopadu používání bezpilotních letounů a robotů ve válečných konfliktech na lidská práva ze dne 3. května 2013,

–  s ohledem na své různé postoje, doporučení a usnesení, v nichž vyzývá k zákazu autonomních zbraňových systémů, jako je například mandát pro zahájení jednání přijatý na plenárním zasedání dne 13. března 2018 za účelem přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu, usnesení ze dne 13. prosince 2017 o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a o politice Evropské unie v této oblasti(1), doporučení Radě ze dne 7. července 2016 k 71. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(2) a usnesení ze dne 27. února 2014 o používání bezpilotních letounů vybavených zbraněmi(3),

–  s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro otázky mimosoudních, hromadných a svévolných poprav Christofa Heynse ze dne 9. dubna 2013 (UN A/HRC/23/47),

–  s ohledem na prohlášení EU o smrtících autonomních zbraňových systémech (LAWS) v rámci skupiny vládních expertů stran, které podepsaly Úmluvu o některých konvenčních zbraních, učiněné v Ženevě ve dnech 13.–17. listopadu 2017 a 9.–13. dubna 2018,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017, v němž vyzývá k takovému přístupu k umělé inteligenci, při němž bude ve velení člověk, a k zákazu autonomních zbraní,

–  s ohledem na směrnici ministerstva obrany USA č. 3000.09 ze dne 21. listopadu 2012 o autonomii zbraňových systémů,

–  s ohledem na otevřený dopis z července 2015, který podepsalo více než 3 000 výzkumných pracovníků v oblasti umělé inteligence a robotiky a ze dne 21. srpna 2017, který podepsalo 116 zakladatelů předních společností působících v oblasti robotiky a umělé inteligence,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle neověřených zpráv neznámý počet zemí, veřejně financovaných odvětví průmyslu a soukromých průmyslových podniků provádí výzkum a vyvíjí smrtící zbraňové systémy s autonomními schopnostmi, a to od raket se schopností selektivního cílení až po přístroje vybavené kognitivními dovednostmi se schopností naučit se rozhodovat s kým, kdy a kde bojovat;

B.  vzhledem k tomu, že smrtící autonomní zbraňové systémy mohou zásadně změnit válčení podněcováním k bezprecedentním a nekontrolovaným závodům ve zbrojení;

C.  vzhledem k tomu, že smrtící autonomní zbraňové systémy vyvolávají základní etické a právní otázky týkající se kontroly prováděné člověkem, zejména pokud jde o zásadní rozhodnutí, jako je výběr cíle a útok na něj;

D.  vzhledem k tomu, že používání smrtících autonomních zbraňových systémů vyvolává klíčové otázky týkající se použitelnosti mezinárodního práva v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a evropských norem a hodnot, pokud jde o budoucí vojenské akce;

E.  vzhledem k tomu, že podle některých odborníků mohou dobře koncipované automatické zbraňové systémy používané pod účinnou lidskou kontrolou posílit dodržování zásad mezinárodního humanitárního práva;

F.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2017 poslalo 116 zakladatelů předních mezinárodních podniků působících v oblasti robotiky a umělé inteligence otevřený dopis organizaci OSN, v němž vyzývají vlády, aby „zabránily závodu ve zbrojení souvisejícímu s tímto druhem zbraní“ a aby „se vyhnuly destabilizačním účinkům těchto technologií“;

G.  vzhledem k tomu, že nejvýznamnějších pokroků v oblasti umělé inteligence a autonomních strojů dosahují soukromé podniky s obchodními motivy; vzhledem k tomu, že i kdyby bylo dosaženo dohody o zákazu smrtících autonomních zbraňových systémů, technologie umožňující autonomní zbraně bude všudypřítomná a snadno přenositelná;

H.  vzhledem k tomu, že autonomní a umělá inteligence jsou samostatnými technologickými rozměry, které se ale vzájemně doplňují;

I.  vzhledem k tomu, že by se mohlo stát, že jakýkoli autonomní zbraňový systém bude špatně fungovat kvůli špatně napsanému kódu nebo kybernetickému útoku ze strany nepřátelského státu nebo nestátního subjektu;

1.  zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné vytvořit společnou politiku EU s cílem předcházet vzniku a následnému možnému šíření jakéhokoli smrtícího autonomního zbraňového systému;

2.  zdůrazňuje své znepokojení nad narůstajícím používání autonomních zbraňových systémů nestátními subjekty, jako je tzv. Islámský stát, v kombinaci s komerčně dostupným zařízením; obává se nekontrolovaného používání uměle inteligentní technologie;

3.  vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, místopředsedkyni Komise, členské státy a Evropskou radu, aby neprodleně a před letošním listopadovým zasedáním vysokých smluvních stran Úmluvy o některých konvenčních zbraních vypracovaly a přijaly společný postoj k autonomním zbraňovým systémům, který zajistí lidskou kontrolu nad zásadními funkcemi při nasazení, a aby v příslušných fórech vystupovaly jednotně a rovněž podle toho jednaly; vyzývá v této souvislosti místopředsedkyni, vysokou představitelku, členské státy a Radu, aby sdílely osvědčené postupy a shromáždily názory odborníků, akademických pracovníků a občanské společnosti;

4.  naléhavě vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, členské státy a Radu, aby pracovaly na vytvoření nové kapitoly v rámci Úmluvy OSN o některých konvenčních zbraních za účelem mezinárodního zákazu autonomních zbraňových systémů, které jsou schopny odchýlit se od způsobu, jakým lidé naprogramovali zásadní funkci výběru cíle a útoku na něj; dále zdůrazňuje, že je mimořádně důležité předcházet výzkumu, vývoji a výrobě jakéhokoli smrtícího autonomního zbraňového systému, který by postrádal člověkem prováděnou kontrolu zásadních funkcí, jako je výběr cíle a útok na něj;

5.  vyzývá členské státy, aby převzaly odpovědnost za plnění svých stávajících mezinárodních právních a etických závazků při vývoji a používání svých zbrojních technologií;

6.  připomíná svůj postoj ze dne 13. března 2018 k nařízení o programu rozvoje evropského obranného průmyslu, zejména k odstavci 4 článku 6 (způsobilá opatření), a zdůrazňuje svou ochotu přijmout podobný postoj v souvislosti s připravovaným programem pro výzkum v oblasti obrany, programem rozvoje obranného průmyslu a dalšími relevantními skutečnostmi Evropského obranného fondu v období po roce 2020;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a Organizaci spojených národů.

 

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Úř. věst. C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 110.

Poslední aktualizace: 7. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí