Menetlus : 2018/2752(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0355/2018

Esitatud tekstid :

B8-0355/2018

Arutelud :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hääletused :

PV 12/09/2018 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0341

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 249kWORD 46k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon autonoomsete relvasüsteemide kohta (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma 3. mai 2013. aasta uurimust „Droonide ja robotite sõjalise kasutamise mõju inimõigustele”,

–  võttes arvesse oma mitmeid seisukohti, soovitusi ja resolutsioone, milles nõutakse autonoomsete relvasüsteemide keelustamist, näiteks 13. märtsi 2018. aasta täiskogul vastu võetud volitusi alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse vastuvõtmiseks, millega kehtestatakse Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm, 13. detsembri 2017. aasta resolutsiooni aastaaruande kohta, mis käsitleb inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2016. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas(1), 7. juuli 2016. aasta soovitust nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärgu kohta(2) ning 27. veebruari 2014. aasta resolutsiooni relvastatud droonide kohta(3),

–  võttes arvesse 9. aprillil 2013 avaldatud aruannet (UN A/HRC/23/47), mille autoriks on Christof Heyns, ÜRO eriraportöör kohtuväliste, kiirkorras toimuvate ja meelevaldsete hukkamiste küsimustes,

–  võttes arvesse teatavate tavarelvade konventsiooni osaliste valitsusekspertide rühma kohtumistel Genfis 13.–17. novembril 2017 ja 9.–13. aprillil 2018 tehtud ELi avaldusi autonoomsete surmavate relvasüsteemide kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust, milles nõutakse inimkontrollil põhinevat lähenemisviisi tehisintellektile ja autonoomsete relvade keelustamist,

–  võttes arvesse USA kaitseministeeriumi 21. novembri 2012. aasta direktiivi 3000.09 relvasüsteemide autonoomsuse kohta,

–  võttes arvesse 2015. aasta juuli avalikku kirja, millele on alla kirjutanud rohkem kui 3000 teadlast tehisintellekti ja robootika valdkonnast, ning 21. augusti 2017. aasta kirja, millele on alla kirjutanud 116 juhtivate robootika- ja tehisintellektiettevõtete asutajat,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et teatavasti leidub riike, riiklikult rahastatud ettevõtteid ja eraettevõtteid, kes tegelevad autonoomsete omadustega surmavate relvasüsteemide uuringute ja selliste süsteemide väljatöötamisega, mis ulatuvad sihtmärgi valimise võimega rakettidest kognitiivsete oskustega õppimisvõimeliste masinateni, mis suudavad otsustada, keda, millal ja kus rünnata;

B.  arvestades, et autonoomsed surmavad relvasüsteemid võivad sõjapidamisviise põhjalikult muuta, vallandades enneolematu ja kontrollimatu võidurelvastumise;

C.  arvestades, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamine tõstatab põhimõttelisi eetilisi ja õiguslikke küsimusi inimese kontrolli kohta, eelkõige seoses selliste kriitiliste otsustega nagu sihtmärgi valik ja ründamine;

D.  arvestades, et autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamine tõstatab olulisi küsimusi rahvusvahelise inimõigustealase õiguse, rahvusvahelise humanitaarõiguse ning Euroopa normide ja väärtuste kohaldatavuse kohta seoses tulevase sõjategevusega;

E.  arvestades, et mõne eksperdi sõnul võib hästi kavandatud automatiseeritud relvasüsteemide kasutamine, kui see toimub tõhusa inimkontrolli all, rahvusvahelise humanitaarõiguse põhimõtete järgimist parandada;

F.  arvestades, et 2017. aasta augustis saatsid 116 juhtivate rahvusvaheliste robootika- ja tehisintellektiettevõtete asutajat ÜRO-le avaliku kirja, kus kutsusid valitsusi üles ära hoidma nende relvadega võidurelvastumist ja vältima selle tehnoloogia destabiliseerivat mõju;

G.  arvestades, et kõige tähelepanuväärsemaid edusamme tehisintellekti ja autonoomsete masinate valdkonnas teevad erafirmad, kellel on kaubanduslikud eesmärgid; arvestades, et isegi kui on jõutakse kokkuleppele autonoomsete surmavate relvasüsteemide kasutamise keelamises, on autonoomseid relvi võimaldav tehnoloogia laialt levinud ja kergesti ülekantav;

H.  arvestades, et autonoomsus ja tehisintellekt on kaks eraldiseisvat, samas aga teineteist vastastikku täiendavat tehnoloogilist mõõdet;

I.  arvestades, et mis tahes autonoomses relvasüsteemis võib tekkida rike näiteks vigase koodi või vaenuliku riigi või valitsusvälise osaleja küberrünnaku tagajärjel;

1.  rõhutab, et EL vajab kindlasti ühist poliitikat, et ennetada autonoomsete surmavate relvasüsteemide esilekerkimist ja võimalikku levikut;

2.  rõhutab oma muret seoses sellega, et valitsusvälised osalejad, näiteks Islamiriigi rühmitus, kasutavad üha sagedamini autonoomseid relvasüsteeme, kombineerides selleks kaubanduses kättesaadavat sõjavarustust; kardab, et tehisintellekti tehnoloogia kasutamine muutub kontrollimatuks;

3.  kutsub komisjoni asepresidenti ning välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, liikmesriike ja Euroopa Ülemkogu üles kiiresti ning enne teatavate tavarelvade konventsiooni kõrgete konventsiooniosaliste 2018. aasta novembri kohtumist välja töötama ja vastu võtma ühist seisukohta autonoomsete relvasüsteemide kohta, mis tagaks süsteemide kasutamisel inimkontrolli nende kriitiliste funktsioonide üle, esinema asjaomastel foorumitel üksmeelselt ja tegutsema oma seisukohtade kohaselt; kutsub sellega seoses asepresidenti ja kõrget esindajat, liikmesriike ning nõukogu üles jagama parimat tava ning koguma ekspertide, teadlaste ja kodanikuühiskonna seisukohti;

4.  nõuab tungivalt, et asepresident ja kõrge esindaja, liikmesriigid ja nõukogu töötaksid ÜRO teatavate tavarelvade konventsiooni uue peatüki lisamise nimel, et rahvusvaheliselt keelustada autonoomsed relvasüsteemid, mis suudavad toimida erinevalt sellest, kuidas inimesed on nende sihtmärgivaliku ja ründamisviisi programmeerinud; rõhutab lisaks, et äärmiselt tähtis on tõkestada selliste autonoomsete surmavate relvasüsteemide uuringud, arendus ja tootmine, mille kriitilistel funktsioonidel, nagu sihtmärgivalik ja ründamine, puudub inimkontroll;

5.  nõuab, et liikmesriigid täidaksid relvatehnoloogia arendamisel ja kasutamisel oma rahvusvahelisi õiguslikke ja eetilisi kohustusi;

6.  tuletab meelde oma 13. märtsi 2018. aasta seisukohta Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi kehtestamise määruse, eelkõige selle artikli 6 lõike 4 kohta, milles käsitletakse rahastamiskõlblikke meetmeid, ning rõhutab valmidust asuda samasugusele seisukohale loodava kaitseuuringute programmi, kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programmi ja teiste Euroopa Kaitsefondi 2020. aasta järgsete asjakohaste osade küsimuses;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Ühinenud Rahvaste Organisatsioonile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0494.

(2)

ELT C 101, 16.3.2018, lk 166.

(3)

ELT C 285, 29.8.2017, lk 110.

Viimane päevakajastamine: 7. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika