Procedūra : 2018/2752(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0355/2018

Pateikti tekstai :

B8-0355/2018

Debatai :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Balsavimas :

PV 12/09/2018 - 6.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0341

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 402kWORD 46k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl autonominių ginklų sistemų (2018/2752(RSP))  
B8-0355/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į EP parengtą 2013 m. gegužės 3 d. tyrimą „Nepilotuojamų orlaivių ir robotų naudojimo kare poveikis žmogaus teisėms“,

–  atsižvelgdamas į įvairias savo pozicijas, rekomendacijas ir rezoliucijas, kuriose raginama uždrausti autonominių ginklų sistemas, kaip antai įgaliojimai pradėti derybas, patvirtinti 2018 m. kovo 13 d. plenariniame posėdyje, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Europos gynybos pramonės plėtros programa, savo 2017 m. gruodžio 13 d. rezoliuciją dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2016 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje(1), savo 2016 m. liepos 7 d. rekomendaciją Tarybai dėl Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 71-osios sesijos(2) ir savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių naudojimo(3),

–  atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais Christofo Heynso 2013 m. balandžio 9 d. pranešimą (UN A/HRC/23/47),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 – 17 d. ir 2018 m. balandžio 9 – 13 d. Ženevoje padarytus ES pareiškimus dėl mirtinų autonominių ginklų sistemų (LAWS), skirtus Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų šalių vyriausybių ekspertų grupei,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kurioje dirbtinio intelekto srityje raginama laikytis požiūrio „valdo žmogus“ ir uždrausti autonominius ginklus,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 21 d. JAV gynybos departamento direktyvą 3000.09 dėl ginklų sistemų autonomiškumo,

–  atsižvelgdamas į atvirą 2015 m. liepos mėn. laišką, kurį pasirašė daugiau nei 3 000 dirbtinio intelekto ir robotikos mokslo specialistų bei į 2017 m. rugpjūčio 21 d. atvirą laišką, kurį pasirašė 116 pirmaujančių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių steigėjų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, kaip pranešama, kad nežinomas skaičius šalių, valstybių finansuojamos pramonės šakos ir privačios įmonės tiria ir plėtoja visų rūšių mirtinų ginklų sistemas, turinčias autonominių funkcijų, pradedant raketomis, galinčiomis pasirinkti taikinį, ir baigiant savamoksliais kompiuteriais, turinčiais kognityvinių funkcijų ir galinčiais nuspręsti, ką, kada ir kur nukauti;

B.  kadangi mirtinos autonominių ginklų sistemos gali iš esmės pakeisti karybą, paspartindamos beprecedentes ginklavimosi varžybas;

C.  kadangi naudojant mirtinų autonominių ginklų sistemas kyla esminių etinių ir teisinių klausimų, susijusių su žmogaus kontrole, visų pirma dėl ypatingos svarbos sprendimų, tokių kaip taikinio pasirinkimas ir atakavimas;

D.  kadangi naudojant mirtinų autonominių ginklų sistemas kyla esminių klausimų dėl tarptautinės žmogaus teisių teisės, tarptautinės humanitarinės teisės bei Europos normų ir vertybių, susijusių su būsimais kariniais veiksmais, taikymo;

E.  kadangi, pasak kai kurių ekspertų, gerai parengtos ir veiksmingai žmonių kontroliuojamos automatinės ginklų sistemos gali sustiprinti tarptautinės humanitarinės teisės principų laikymąsi;

F.  kadangi 2017 m. rugpjūčio mėn. 116 pirmaujančių tarptautinių robotikos ir dirbtinio intelekto bendrovių JT nusiuntė atvirą laišką, kuriame vyriausybės raginamos užkirsti kelią tokios ginkluotės varžyboms ir išvengti tokių technologijų destabilizuojančio poveikio;

G.  kadangi didžiausią pažangą dirbtinio intelekto ir autonominių mašinų srityje daro privačios firmos, turinčios komercinių motyvų; kadangi net ir pasiekus susitarimą uždrausti autonomines mirtinų ginklų sistemas, technologija, leidžianti naudoti autonominius ginklus, bus paplitusi ir lengvai perleidžiama;

H.  kadangi autonomiškumas ir dirbtinis intelektas yra atskiri, tačiau vienas kitą papildantys technologiniai aspektai;

I.  kadangi bet kuri autonominė ginklų sistema gali blogai suveikti dėl blogai užrašyto kodo arba dėl priešiškos valstybės ar nevalstybinio subjekto įvykdyto kibernetinio išpuolio;

1.  pabrėžia, kad būtina nustatyti bendrą ES politiką siekiant užkirsti kelią bet kokios autonominės mirtinų ginklų sistemos atsiradimui ir tolesniam galimam jos platinimui;

2.  pabrėžia, kad susirūpinimą kelia vis didėjantis nevalstybinių subjektų, pvz., vadinamosios Islamo valstybės grupuotės, naudojimasis autonominių ginklų sistemomis, derinant įrangą, kurią galima įsigyti rinkoje; baiminasi dėl nekontroliuojamo dirbtinio intelekto technologijų naudojimo;

3.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Europos Vadovų Tarybą skubiai prieš 2018 m. lapkričio mėn. vyksiantį Konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų susitariančiųjų šalių susitikimą parengti ir priimti bendrą poziciją dėl autonominių ginklų sistemų, kuria ypatingos svarbos funkcijoms būtų užtikrinama žmogaus vykdoma kontrolė sistemų naudojimo metu, ir atitinkamuose forumuose kalbėti vienu balsu ir imtis atitinkamų veiksmų; šiuo atžvilgiu ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, valstybes nares ir Tarybą dalytis geriausia patirtimi ir įsiklausyti į ekspertų, akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės atstovų nuomonę;

4.  primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę, valstybes nares ir Tarybą dirbti rengiant naują JT konvencijos dėl tam tikrų įprastinių ginklų skyrių, atsižvelgiant į tarptautinį draudimą naudoti autonominių ginklų sistemas, kurios gali nukrypti nuo žmonių užprogramuotų ypatingos svarbos taikinio pasirinkimo ir atakavimo funkcijų; be to, pabrėžia, kad labai svarbu užkirsti kelią bet kokios mirtinų autonominių ginklų sistemos, kurios ypatingos svarbos funkcijų nekontroliuoja žmogus, pvz., taikinio pasirinkimo ir atakavimo, moksliniams tyrimams, kūrimui ir gamybai;

5.  ragina valstybes nares prisiimti atsakomybę už prisiimtų tarptautinių teisinių ir etinių įsipareigojimų, susijusių su jų ginklų technologijos kūrimu ir naudojimu, vykdymą;

6.  primena savo 2018 m. kovo 13 d. poziciją dėl reglamento dėl Europos gynybos pramonės plėtros programos, visų pirma jo 6 straipsnio 4 dalį (reikalavimus atitinkantys veiksmai), ir pabrėžia savo pasirengimą priimti panašią poziciją, atsižvelgiant į būsimą gynybos mokslinių tyrimų programą, gynybos pramonės plėtros programą ir kitas svarbias Europos gynybos fondo laikotarpio po 2020 m. ypatybes;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių ir Jungtinių Tautų vyriausybėms ir parlamentams.

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0494.

(2)

OL C 101, 2018 3 16, p. 166.

(3)

OL C 285, 2017 8 29, p. 110.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika