Postup : 2018/2752(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0355/2018

Predkladané texty :

B8-0355/2018

Rozpravy :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 12/09/2018 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0341

NÁVRH UZNESENIA
PDF 260kWORD 46k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o autonómnych zbraňových systémoch (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoju štúdiu z 3. mája 2013 s názvom Používanie bezpilotných lietadiel a robotov vo vojne a ich dôsledky na ľudské práva,

–  so zreteľom na svoje pozície, odporúčania a uznesenia vyzývajúce na zákaz autonómnych zbraňových systémov, ako napríklad mandát na začatie rokovaní, ktorý bol prijatý na plenárnej schôdzi 13. marca 2018, s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného priemyslu, uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2016 a politike Európskej únie v tejto oblasti(1), odporúčanie Rade zo 7. júla 2016 k 71. zasadnutiu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(2) a uznesenie z 27. februára 2014 o využívaní ozbrojených bezpilotných lietadiel(3),

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN pre mimosúdne popravy, popravy bez riadneho konania alebo svojvoľné popravy Christofa Heynsa z 9. apríla 2013 (UN A/HRC/23/47),

–  so zreteľom na vyhlásenia EÚ o autonómnych smrtiacich zbraňových systémoch (LAWS) pre skupinu vládnych expertov zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v Ženeve z 13. – 17. novembra 2017 a 9. – 13. apríla 2018,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017, v ktorom sa vyzýva na prístup k umelej inteligencii, pri ktorom je vo vedení človek, a na zákaz autonómnych zbraní,

–  so zreteľom na smernicu Ministerstva obrany USA č. 3000.09 z 21. novembra 2012 o autonómii zbraňových systémov,

–  so zreteľom na otvorený list z júla 2015, ktorý podpísalo viac ako 3 000 výskumníkov v oblasti umelej inteligencie a robotiky, a z 21. augusta 2017, ktorý podpísalo 116 zakladateľov popredných spoločností pôsobiacich v oblasti robotiky a umelej inteligencie,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže neznámy počet krajín, verejne financovaných priemyselných odvetví a súkromných podnikov sa údajne zaoberá výskumom a vývojom smrtiacich zbraňových systémov s autonómnymi schopnosťami, a to od rakiet so schopnosťou selektívneho výberu cieľov po učiace sa stroje s kognitívnymi zručnosťami, ktoré im umožňujú rozhodovať s kým, kedy a kde bojovať;

B.  keďže autonómne smrtiace zbraňové systémy majú potenciál zásadne zmeniť vedenie vojny vyvolaním nebývalých a nekontrolovaných pretekov v zbrojení;

C.  keďže používanie autonómnych smrtiacich zbraňových systémov vyvoláva zásadné etické a právne otázky týkajúc sa ľudskej kontroly, najmä pokiaľ ide o kritické rozhodnutia, ako je výber cieľov a útok na ne;

D.  keďže v súvislosti s používaním autonómnych smrtiacich zbraňových systémov vyvstávajú dôležité otázky týkajúce sa uplatniteľnosti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva a európskych noriem a hodnôt so zreteľom na budúce vojenské akcie;

E.  keďže podľa niektorých odborníkov môžu dobre navrhnuté automatické zbraňové systémy používané pod účinnou ľudskou kontrolou posilniť dodržiavanie zásad medzinárodného humanitárneho práva;

F.  keďže 116 zakladateľov popredných medzinárodných spoločností pôsobiacich v oblasti robotiky a umelej inteligencie zaslalo v auguste 2017 OSN otvorený list, v ktorom vyzvalo vlády, aby zabránili pretekom v zbrojení, pokiaľ ide o tieto zbrane, a predišli destabilizačným účinkom týchto technológií;

G.  keďže najvýznamnejší pokrok v oblasti umelej inteligencie a autonómnych strojov dosahujú súkromné firmy s obchodnými pohnútkami; keďže aj keď sa dosiahne dohoda o zákaze autonómnych smrtiacich zbraňových systémov, technológia umožňujúca autonómne zbrane, bude všadeprítomná a ľahko prenosná;

H.  keďže autonómia a umelá inteligencia sú samostatné technologické rozmery, ktoré sa ale vzájomne dopĺňajú;

I.  keďže akýkoľvek autonómny zbraňový systém by mohol fungovať chybne v dôsledku zle napísaného kódu alebo počítačového útoku zo strany nepriateľského štátu alebo neštátneho subjektu;

1.  zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zaviesť spoločnú politiku EÚ s cieľom zabrániť vzniku a následnému možnému šíreniu akéhokoľvek autonómneho smrtiaceho zbraňového systému;

2.  zdôrazňuje svoje znepokojenie nad narastajúcim využívaním autonómnych zbraňových systémov neštátnymi subjektmi, ako je tzv. Islamský štát, prostredníctvom kombinovania komerčne dostupného vybavenia; obáva sa nekontrolovaného používania technológie umelej inteligencie;

3.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP), členské štáty a Európsku radu, aby urýchlene pred stretnutím vysokých zmluvných strán dohovoru o používaní určitých konvenčných zbraní v novembri 2018 vypracovali a prijali spoločnú pozíciu k autonómnym zbraňovým systémom, ktorou zabezpečia ľudskú kontrolu nad kritickými funkciami počas nasadenia, a aby na príslušných fórach vystupovali jednotne a zodpovedajúcim spôsobom aj konali; žiada v tejto súvislosti PK/VP, členské štáty a Radu, aby si vymieňali najlepšie postupy a zhromažďovali názory odborníkov, akademickej obce a občianskej spoločnosti;

4.  naliehavo vyzýva PK/VP, členské štáty a Radu, aby pracovali na vytvorení novej kapitoly v rámci dohovoru OSN o používaní určitých konvenčných zbraní s cieľom dosiahnuť medzinárodný zákaz autonómnych zbraňových systémov, ktoré sú schopné odchýliť sa od spôsobu, akým ľudia naprogramovali kritickú funkciu výberu cieľov a útoku na ne; navyše zdôrazňuje, že je mimoriadne dôležité zabrániť výskumu, vývoju a výrobe akéhokoľvek autonómneho smrtiaceho zbraňového systému bez ľudskej kontroly, pokiaľ ide o kritické funkcie, ako je výber cieľov a útok na ne;

5.  vyzýva členské štáty, aby prevzali zodpovednosť za plnenie svojich existujúcich medzinárodných právnych a etických povinností pri vývoji a používaní svojej zbraňových technológií;

6.  pripomína svoju pozíciu z 13. marca 2018 k nariadeniu o Programe rozvoja európskeho obranného priemyslu, najmä k odseku 4 článku 6 (oprávnené činnosti), a zdôrazňuje svoju ochotu prijať podobné stanovisko v súvislosti s nadchádzajúcim programom výskumu v oblasti obrany, s programom rozvoja obranného priemyslu a s ďalšími relevantnými prvkami Európskeho obranného fondu po roku 2020;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a Organizácii Spojených národov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0494.

(2)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 110.

Posledná úprava: 7. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia