Förfarande : 2018/2752(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0355/2018

Ingivna texter :

B8-0355/2018

Debatter :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Omröstningar :

PV 12/09/2018 - 6.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0341

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 251kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE624.059v01-00
 
B8-0355/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))


Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om autonoma vapensystem (2018/2752(RSP))  
B8‑0355/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sin studie av den 3 maj 2013 om konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna av användningen av drönare och obemannade robotar i krigföring (The Human Rights Implications of the Usage of Drones and Unmanned Robots in Warfare),

–  med beaktande av sina olika ståndpunkter, rekommendationer och resolutioner som efterfrågar ett förbud mot autonoma vapensystem, såsom det mandat att inleda förhandlingar som antogs i plenum den 13 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram, sin resolution av den 13 december 2017 om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2016 och Europeiska unionens politik på området(1), sin rekommendation till rådet av den 7 juli 2016 om FN:s generalförsamlings 71:a session(2) och sin resolution av den 27 februari 2014 om användningen av bestyckade drönare(3),

–  med beaktande av rapporten av den 9 april 2013 från FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar, Christof Heyns, (UN A/HRC/23/47),

–  med beaktande av EU:s uttalanden om dödliga autonoma vapensystem till gruppen av regeringsexperter för parterna i konventionen om vissa konventionella vapen (CCW) i Genève den 13–17 november 2017 och 9–13 augusti 2018,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017, som efterlyser såväl en strategi där människan har kontrollen (”human-in-command”) över artificiell intelligens som ett förbud mot autonoma vapen,

–  med beaktande av det amerikanska försvarsministeriets direktiv 3000.09 av den 21 november 2012 om autonoma vapensystem,

–  med beaktande av det öppna brevet från juli 2015, som undertecknats av fler än 3 000 forskare på området för robotteknik och artificiell intelligens, och det öppna brevet av den 21 augusti 2017, som undertecknats av 116 grundare av ledande företag på området för robotteknik och artificiell intelligens,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ett okänt antal länder, offentligt finansierade industrier och privata industrier håller enligt rapporter på att utforska och utveckla dödliga vapensystem med autonoma funktioner, som omfattar allt från robotar som själva kan välja ut sina mål till självanpassande maskiner med kognitiv förmåga att bestämma vem, när och var de ska anfalla.

B.  Dödliga autonoma vapensystem kan drastiskt ändra hur krig förs genom att driva på en okontrollerad kapprustning utan motstycke.

C.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem väcker grundläggande etiska och juridiska frågor om mänsklig kontroll, särskilt i fråga om kritiska beslut såsom målval och insatsbeslut.

D.  Användningen av dödliga autonoma vapensystem väcker också viktiga frågor om hur tillämplig internationell människorättslagstiftning, internationell humanitär rätt och europeiska normer och värderingar är på framtida militära insatser.

E.  Enligt vissa experter kan välutformade automatiserade vapensystem som används under effektiv mänsklig kontroll förbättra efterlevnaden av principerna i internationell humanitär rätt.

F.  I augusti 2017 skickade 116 grundare av ledande internationella företag på området för robotteknik och artificiell intelligens ett öppet brev till FN med en uppmaning till regeringar att förhindra en kapprustning med dessa vapen och att undvika de destabiliserande effekter som denna teknik skulle ha.

G.  De största framstegen när det gäller artificiell intelligens och autonoma maskiner görs av privata företag med kommersiella intressen. Även om man kommer överens om att förbjuda dödliga autonoma vapensystem kommer den teknik som möjliggör autonoma vapen att både ha stor genomslagskraft och vara lätt att överföra.

H.  Autonomi och artificiell intelligens är olika tekniker som ändå kompletterar varandra.

I.  Autonoma vapensystem skulle kunna drabbas av funktionsfel på grund av dåligt skrivna koder eller ett it-angrepp från en fientlig stat eller en icke-statlig aktör.

1.  Europaparlamentet betonar att det är absolut nödvändigt att utforma en gemensam EU-politik för att förhindra uppkomsten och en efterföljande eventuell spridning av dödliga autonoma vapensystem.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att icke-statliga aktörer, till exempel den så kallade Islamiska staten, i allt högre grad använder autonoma vapensystem genom att kombinera utrustning som finns att tillgå i handeln. Parlamentet bävar för den okontrollerade användningen av teknik som bygger på artificiell intelligens.

3.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaterna och Europeiska rådet att – så snart som möjligt och före mötet mellan de höga fördragsslutande parterna i konventionen om vissa konventionella vapen i november 2018 – utarbeta och anta en gemensam ståndpunkt om autonoma vapensystem som säkerställer mänsklig kontroll över kritiska funktioner när de används. Likaså uppmanas de att tala med en röst vid relevanta forum och att agera i enlighet därmed. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och rådet att utbyta bästa praxis och inhämta synpunkter från experter, forskare och det civila samhället.

4.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, medlemsstaterna och rådet att utarbeta ett nytt kapitel inom ramen för FN-konventionen om vissa konventionella vapen i syfte att få till stånd ett internationellt förbud mot autonoma vapensystem som har möjlighet att avvika från hur människor har programmerat de kritiska funktionerna målval och insatsbeslut. Parlamentet betonar dessutom den avgörande betydelsen av att förhindra forskning om och utveckling och tillverkning av dödliga autonoma vapensystem som saknar mänsklig kontroll för kritiska funktioner som till exempel målval och insatsbeslut.

5.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta ansvar för att fullgöra sina internationella rättsliga och etiska skyldigheter när de utvecklar och använder sin vapenteknik.

6.  Europaparlamentet erinrar om sin ståndpunkt av den 13 mars 2018 angående förordningen om det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, särskilt artikel 6.4 (Stödberättigande åtgärder), och betonar att man är villig att inta en liknande ståndpunkt i samband med det kommande försvarsforskningsprogrammet, det försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och andra relevanta delar i Europeiska försvarsfonden efter 2020.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till FN.

 

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0494.

(2)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 166.

(3)

EUT C 285, 29.8.2017, s. 110.

Senaste uppdatering: 7 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy