ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
4.9.2018
PE624.062v01-00
 
B8-0358/2018

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αντικαρκινική θεραπεία Car-T


Nicola Caputo

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αντικαρκινική θεραπεία Car-T  
B8‑0358/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρώτο φάρμακο Car για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του διάχυτου από μεγάλα Β-κύτταρα λεμφώματος και της οξείας λεμφικής λευχαιμίας στους νέους και τα παιδιά έχει λάβει την έγκριση της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έγκρισης φαρμάκων κάθε χώρας θα πρέπει να διαπραγματευθούν το κόστος της θεραπείας και να προσδιορίσουν τα θεραπευτικά κέντρα στα οποία θα εφαρμόζεται η θεραπεία, ενδεχομένως με πολύ μακρά περίοδο αναμονής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επιλογή των κέντρων αυτών, θα χρειαστεί να θεσπιστεί ένα σύνολο απαιτήσεων και χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληρούν τα εγκεκριμένα κέντρα και ότι στο μεταξύ οι φαρμακευτικές εταιρείες που παράγουν το φάρμακο θα το χορηγούν σε περιορισμένο αριθμό εθελοντών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη οι ενδεχόμενες παρενέργειες της θεραπείας μπορεί να είναι σοβαρές και ότι ήδη στο στάδιο της μελέτης έχουν εντοπιστεί φάρμακα ικανά να τις εξαλείψουν·

1.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα κέντρο έρευνας και πειραματισμού για κυτταρικές αντικαρκινικές θεραπείες παρεμφερείς με τη θεραπεία Car-T και για τα φάρμακα που μπορούν να εξαλείψουν τις ενδεχόμενες παρενέργειες·  

2.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει κέντρα εξουσιοδοτημένα να χορηγούν το φάρμακο στο κοινό κατά τη διάρκεια της περιόδου των διαπραγματεύσεων και να μεριμνήσει για την επιβολή συγκεκριμένων προθεσμιών όσον αφορά την περίοδο αναμονής μεταξύ της έγκρισης του φαρμάκου και της εμπορίας του.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου